Terug naar overzicht deputaatschappen

Deputaatschap Evangelisatie

Het mandaat, dat de Generale Synode verleent aan dit deputaatschap, heeft ten doel om zowel in Nederland als in Belgiƫ het Woord Gods te verbreiden door middel van de arbeid van te benoemen evangelisten en deze arbeid in de breedste zin te steunen en te begeleiden.
Bij het functioneren van de evangelisatiearbeid zijn twee instanties betrokken, namelijk het deputaatschap en de kerkenraad c.q. classis. Een kerkenraad c.q. classis is de instantie van wie de werkzaamheden in principe behoren uit te gaan. Om praktische redenen hebben de kerkenraden c.q. classes hun bevoegdheid ten dele, met name wat de uitvoering van de evangelisatiearbeid betreft, via de meerdere vergaderingen overgedragen aan het deputaatschap.
Deputaten zullen na voorafgaand overleg met de classis een evangelist benoemen of ontslaan. Het deputaatschap leidt hen op of doet hen opleiden tot hun taak. Deputaten zullen ook zorgdragen voor voldoende en verantwoorde lectuur.
De benodigde gelden vloeien haar toe uit al de Gereformeerde Gemeenten (direct of indirect), uit de evangelisatieposten, uit contributies, giften, collecten, schenkingen, erfstellingen en legaten. Voor de uitvoering van de opdracht tot evangelisatie worden de werkzaamheden geregeld door de stichtingsakte en door de evangelisatieorde.

Contactgegevens

A.G. Bregman (Naaldwijk)
Secretaris
K.H. de Heer (Rijssen)
Penningmeester
Ds. E. Bakker
deputaat
K. Bel (Capelle aan den IJssel)
deputaat
Ds. H. van der Heiden
deputaat
A.C. Hoogerland (Krabbendijke)
deputaat
Ds. A.T. Huijser
deputaat
Ds. J.B. Huisman
deputaat
Ds. G. van Manen
deputaat

Actueel

Er zijn geen nieuwsberichten voor dit deputaatschap.
Bekijk de algemene nieuwsberichten

Publicaties