Terug naar overzicht deputaatschappen

Deputaatschap Bijbelverspreiding

Het Deputaatschap Bijbelverspreiding draagt zorg voor en bevordert de verspreiding van Gods Woord en de klassieke, gereformeerde belijdenisgeschriften in de meest zuivere vertalingen.

  • Hiertoe bedient het deputaatschap zich van het verspreiden van traktaten, folders, bijbelcursussen, bijbelvertellingen voor de jeugd en andere lectuur, die in overeenstemming is met Gods Woord en de bovengenoemde belijdenisgeschriften;

  • Voor zover daaraan behoefte bestaat, kan het deputaatschap opdracht geven tot het op deskundige en verantwoorde wijze doen vertalen van (gedeelten van) de Heilige Schrift, klassieke belijdenisgeschriften en lectuur, die met de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenisgeschriften in overeenstemming is;

  • Het Deputaatschap Bijbelverspreiding mag om dit doel te verwezenlijken de gemeenten vragen financiële middelen voor zijn werk ter beschikking te stellen;

  • Voor zover dit principieel verantwoord en zinvol is voor de uitvoering van zijn taken, kan het deputaatschap in contact treden en samenwerken met geestverwante kerken en organisaties in het buitenland;

  • Teneinde het werkterrein met de Deputaatschappen voor de Zending en voor Israël af te bakenen, zal het Deputaatschap Bijbelverspreiding ten behoeve van zendingsgebieden alleen in overleg met de Deputaatschappen voor de Zending en voor Israël bovenvermelde taken vervullen;

  • Teneinde het werkterrein met het Deputaatschap voor de Evangelisatie af te bakenen, zal het Deputaatschap Bijbelverspreiding zich richten op het buitenland en activiteiten in Nederland en België alleen in overleg met het Deputaatschap voor de Evangelisatie ter hand nemen;

  • Voor de goede voortgang van het werk, de bevordering van de samenwerking en teneinde overlappingen te voorkomen, zal er jaarlijks overleg met de Deputaatschappen voor de Zending, tot Hulpverlening in Bijzondere Noden, voor Evangelisatie en voor Israël plaatsvinden;

  • Het deputaatschap kan ten behoeve van zijn taakuitvoering, voor secretariële ondersteuning en voor voorlichtingsactiviteiten een functionaris in algemene dienst benoemen. De taakomschrijving van deze functionaris wordt door het deputaatschap vastgesteld;

  • Onder verantwoording van het deputaatschap kunnen commissies gevormd worden die bepaalde taken ter hand nemen.

Contactgegevens

M. van der Wilt (Capelle aan den IJssel)
Penningmeester
Ds. G. Clements
2e voorzitter
D. Harkes (Boskoop)
algemeen secretaris
A. Bremmer (Gouda)
deputaat
Ds. G.P. van Nieuw Amerongen
deputaat
A.L. Plomp (Gouda)
deputaat
Ds. C. Sonnevelt
deputaat

Actueel

Er zijn geen nieuwsberichten voor dit deputaatschap.
Bekijk de algemene nieuwsberichten