Voortgangsbericht inzake corona

Home Nieuwsberichten Voortgangsbericht inzake corona

Dit voortgangsbericht wordt uitgebracht met het oog op de aanstaande versoepelingen die per D.v. zaterdag 5 juni 2021 van kracht worden; overigens blijven de basisregels nog onverkort gelden.

Allereerst past ons als kerken verwondering dat er reeds verruiming van ingrijpende maatregelen mogelijk is geworden, en dat verdere versoepelingen binnenkort verantwoord zijn.

We mogen opmerken, dat de Heere ons nog gedachtig is geweest. Ons past als kerken verootmoediging. Eben-Haëzer: tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen.

Naast de verwondering en dankbaarheid aan de Heere zijn wij ons zeer bewust van het verdriet, de rouw en de zorgen die in veel gezinnen en families als gevolg van de coronapandemie moesten worden ervaren.

 Wat betekenen de aanstaande ‘aanzienlijke versoepelingen’ voor de kerken?

In maart 2021 hebben wij de kerkenraden geïnformeerd over de Routekaart voor de kerken 2.0 die door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) is vastgesteld.

Wij hebben hen geadviseerd deze Routekaart te hanteren als een “ernstig en weloverwogen advies hoe om te gaan met maatregelen die per risicogebied noodzakelijk zijn ter bestrijding van COVID-19 voor kerkdiensten en andere onderdelen van kerkelijk leven” (citaat uit aanbiedingsbrief CIO).

Inmiddels ligt er een actueel advies van het CIO (2 juni 2021), gebaseerd op het risiconiveau ‘ernstig’ (was tot voor kort ‘zeer ernstig’); de kerninhoud van dit advies is als bijlage bijgevoegd.

De kerkenraden hebben in de voorbije weken en maanden verantwoordelijkheid genomen om een beleid te ontwikkelen met passende maatregelen om verantwoord om te gaan met corona in de eigen kerkelijke gemeente. In het belang van de volksgezondheid in het algemeen maar ook van het welzijn van de (doop)leden, gezinnen en jongeren.

In onze voortgangsberichten hebben wij telkens deze eigen verantwoordelijkheid van de kerkenraden, ook ten opzichte van de omgeving en de samenleving, benadrukt. Op deze verantwoordelijkheid doen wij opnieuw een beroep, nu er verdere versoepelingen mogelijk zijn.

Ook al zijn versoepelingen verantwoord, de huidige situatie is nog onverminderd zorgelijk en risicovol en vraagt nog altijd om zorgvuldig handelen.

Wij adviseren de kerkenraden om -tegen de achtergrond van de uitgebrachte adviezen- de huidige voorzichtige lijn met grote zorgvuldigheid voort te zetten en zo nodig bij te sturen als daar binnen de plaatselijke gemeente aanleiding voor is.

Voor vragen kunt u terecht bij de directeur van het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening, de heer G.J. ten Bolscher.

Wij hopen en bidden dat de prediking van verzoening mag blijven klinken. In deze prediking klinkt door dat we geborgen moeten zijn in de Ark van behoudenis.

Namens deputaatschap Vertegenwoordiging en Voorlichting,
ds. P. Mulder, ds. A. Schreuder, ds. J.M.D. de Heer

Namens deputaatschap Kerk en Overheid,
ds. F. Mulder, J.N. van de Poel

Namens deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening,
ds. H. van der Heiden, L.W. Both

Bijlage : kerninhoud advies CIO (2 juni 2021)

Vanaf D.v. 5 juni kunnen kerkdiensten door maximaal zestig personen worden bezocht, exclusief medewerkers. Voor kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen kan een maximum van 15 procent van de zitplaatsen worden aangehouden. Het CIO wijst erop dat de overheid voor zalen met meer dan duizend vaste zitplaatsen een maximum aantal bezoekers van 250 hanteert. Kerkgebouwen die aan deze voorwaarden voldoen kunnen dus maximaal 250 kerkgangers toelaten.

Terug naar overzicht nieuws