Voortgangsbericht coronapandemie (22)

Home Nieuwsberichten Voortgangsbericht coronapandemie (22)

U ontvangt dit voortgangsbericht met het oog op de aanstaande versoepelingen die per D.v. zaterdag 25 september 2021 van kracht worden; overigens blijven de basisregels nog onverkort van toepassing. Daarbij gaat het om zaken als handen wassen, hoesten in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten. Ook een goede ventilatie is belangrijk.

Allereerst past ons als kerken verwondering dat er opnieuw verruiming van ingrijpende maatregelen mogelijk wordt; wij noemen in het bijzonder het afschaffen van de verplichte afstandsregel van 1,5 meter, ook al blijft dit een veilige afstand. Juist nu het catechisatie- en verenigingsseizoen weer begint, is dit een verblijdend bericht.

We mogen met elkaar opmerken, dat de Heere ons nog gedachtig is geweest. Ons past als kerken verootmoediging. Eben-Haëzer: tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Laat het ons voortdurend gebed zijn of de Heere ruimte wil schenken en doen behouden om aan de naleving van Zijn inzettingen zo goed mogelijk uitvoering te geven.

Naast verwondering en dankbaarheid aan de Heere zijn wij ons met u zeer bewust van het feit dat de coronapandemie nog niet voorbij is. Er zijn nog altijd verontrustende ontwikkelingen gaande: wereldwijd, in ons eigen land, maar ook binnen onze gezindte.

Daarom blijft grote behoedzaamheid en zorgvuldigheid geboden. Dit dringende advies aan kerkenraden doen wij mede, omdat in veel gezinnen en families nog altijd zorg en verdriet wordt ervaren.

 Wat betekenen de nieuwe versoepelingen voor de kerken en de kerkenraden?

De afstandsregel van 1,5 meter vervalt per genoemde datum. Dat betekent dat wettelijk gezien de kerkzalen en verenigingsruimten weer mogen worden gevuld. Ook de registratieplicht vervalt; het corona-toegangsbewijs is op de kerken niet van toepassing.

Wel blijft een placering gewenst; daarbij gaat het er vooral om dat er zo weinig mogelijk bewegingen in de kerkzaal plaatsvinden.

Naast het meebewegen met deze versoepeling blijft op kerkenraden de verantwoordelijkheid rusten recht te doen aan de voorzichtigheid die in de maatregelen doorklinkt. Wij willen deze voorzichtigheid onderstrepen, in het algemeen maar in het bijzonder richting kwetsbare groepen binnen de gemeente. Wij noemen in dit verband niet in de laatste plaats de niet-gevaccineerde (doop)leden binnen de gemeenten van ons kerkverband. Met deze voorzichtigheid kunnen wij er mede toe bijdragen dat er geen tweedeling ontstaat.

Kerkenraden hebben in de voorbije maanden hun eigen verantwoordelijkheid genomen om een beleid te ontwikkelen met passende maatregelen om verantwoord om te gaan met corona in uw eigen kerkelijke gemeente. In het belang van de volksgezondheid in het algemeen maar ook van het welzijn van de (doop)leden, gezinnen en jongeren.

In onze voortgangsberichten hebben wij telkens deze eigen verantwoordelijkheid van de kerkenraad, ook ten opzichte van de omgeving en de samenleving, benadrukt. Op deze verantwoordelijkheid doen wij opnieuw een beroep, nu er verdere versoepelingen mogelijk zijn en nieuwe ingrijpende afwegingen en keuzen aan de orde zijn.

Ook al zijn versoepelingen mogelijk, de huidige situatie rond de coronapandemie is nog altijd zorgelijk en risicovol en vraagt opnieuw om behoedzaam en zorgvuldig handelen, ook met het oog op de komende onzekere periode. Wij willen met u onze beduchtheid delen om alle huidige maatregelen los te laten en de grenzen van de mogelijkheden op te zoeken.

Het (voorshands) handhaven van een derde zondagse kerkdienst om spreiding van kerkbezoek te bevorderen is een goede gedachte. Misschien zijn er meer terughoudende maatregelen in uw eigen gemeente nodig en mogelijk. Het zou erg zijn wanneer vanuit de kerken uitbraken zouden ontstaan.

Wij adviseren om -tegen de achtergrond van het bovenstaande- de huidige lijn met grote behoedzaamheid en zorgvuldigheid voort te zetten en zo nodig bij te sturen als daar binnen de plaatselijke gemeente aanleiding voor is.

 Afsluiting

Wij staan opnieuw voor ingrijpende besluiten. Wij wensen alle kerkenraden van harte daarbij wijsheid toe.

Wij hopen en bidden dat de prediking van verzoening mag blijven klinken, zoals deze ook in de voorbije anderhalf jaar heeft mogen plaatsvinden. Deze prediking wijst ons op de noodzaak én de mogelijkheid van verzoening, uit genade.

Wij wensen u met uw gemeente van harte Gods zegen toe en bidden dat de Heere ons allen in Zijn gunst gedenkt.

 Met broederlijke groet, in verbondenheid,

 Namens deputaatschap Vertegenwoordiging en Voorlichting, Ds. P. Mulder, ds. A. Schreuder,

ds. J.M.D. de Heer

 Namens deputaatschap Kerk en Overheid, Ds. F. Mulder, J.N. van de Poel

 Namens deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening, Ds. H. van der Heiden, L.W. Both

 

Terug naar overzicht nieuws