Gemeente Veen 100 jaar bij de Gereformeerde Gemeenten

Home Nieuwsberichten Gemeente Veen 100 jaar bij de Gereformeerde Gemeenten

Op woensdag 5 mei 2021 mag de gemeente van Veen gedenken 100 jaar deel uit te maken van het kerkverband van de Gerformeerde Gemeenten.

In Veen wordt op 24 november 1835 een afgescheiden gemeente geïnstitueerd, nadat een klein groepje leden onder leiding van ds. J. van Rhee de plaatselijke Hervormde Gemeente had verlaten. Dit gebeurt mede door toedoen van de bekende afgescheiden predikant ds. G. F. Gezelle Meerburg, uit het nabijgelegen Almkerk. Genoemde predikanten hebben onder meer grote bezwaren tegen het verplicht laten zingen van gezangen tijdens de eredienst. Ze worden in november 1835 van hun ambt in de Hervormde Kerk ontheven. Het bloeiende gezelschapsleven in Veen en omgeving in die dagen heeft waarschijnlijk invloed op deze ontwikkeling. Men krijgt bijvoorbeeld in toenemende mate moeite met de wijze waarop deelname aan het Heilig Avondmaal wordt opgedrongen, waarmee het verschil tussen een kerkelijk en een Goddelijk recht tot deelname uit het oog verloren wordt.

Ds. van Rhee vormde in 1835 met enkele leden de Christelijke Gereformeerde Gemeente onder het Kruis. Reeds in 1836 moet de predikant in verband met zijn levenswandel helaas worden afgezet. De gemeente wordt voor een lange periode vacant.

In 1841 gaat de gemeente verder onder de naam Christelijke Afgescheiden Gemeente. In het begin van deze periode komt de gemeente bijeen in een schuur van een boerderij. Na verloop van tijd ontstaat behoefte aan een eigen kerkgebouw. In 1864 wordt besloten een kerk te bouwen. Reeds op 9 juli 1865 wordt de kerk in gebruik genomen.

In 1869 gaat de afgescheiden gemeente van Veen mee met de vereniging van de beide uit de Afscheiding van 1834 voortgekomen Christelijke Afgescheiden Gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis. De naam van de gemeente verandert nu voor de derde keer van naam, en wordt nu Christelijke Gereformeerde Kerk.

In 1892 vindt de vereniging plaats van de Christelijke Gereformeerde Kerken met de kerken voortgekomen uit de Doleantie onder leiding van dr. Abraham Kuiper. Dan wordt het verband van de Gereformeerde Kerken in Nederland gevormd. Ook de gemeente in Veen behoort vanaf dat moment tot de Gereformeerde Kerken.

In 1899 neemt ds. R. van Giffen het in combinatie met de gemeente van Aalst op hem uitgebrachte beroep van de gemeente aan en krijgt de gemeente na vele jaren weer een eigen predikant. Helaas moet deze predikant, waarschijnlijk eveneens in verband met zijn levenswandel, in 1903 buiten de bediening worden gesteld. De gemeente wordt opnieuw vacant. Deze vacante periode zal bijna 70 jaar duren.

Op 5 mei 1921 komen de manslidmaten van de gemeente bijeen om te spreken over de ontwikkelingen in het kerkverband waarvan men deel uitmaakt. Hierover bestaat al gedurende langere tijd grote zorg en ongerustheid. Zo zijn er ernstige bezwaren tegen het schrappen van een aantal woorden in artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en grote zorgen over de vaak automatische koppeling tussen belijdenis en deelname aan het Heilig Avondmaal. Ook bestaan er zorgen over de weinig bevindelijke prediking, met onvoldoende aandacht voor de noodzakelijke persoonlijke doorleving van de Schriftuurlijke waarheid en over de toenemende wereldgelijkvormigheid. Er wordt met grote meerderheid besloten om alleen predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten voor te laten gaan. Tevens besluit men om uit het verband van de Gereformeerde Kerken in Nederland te treden. Vanaf dat moment maakt de gemeente deel uit van de Gereformeerde Gemeenten.
Een belangrijke stimulans tot deze gewichtige stap wordt geleverd door de voorzitter van de kerkenraad, ouderling Hubertus Schreuders. Hij is in 1892 met algemene stemmen tot ouderling gekozen en zal de gemeente in dit ambt tot 1950 blijven dienen. Met grote gaven van hoofd en hart, hem door God geschonken, heeft hij de gemeente vele jaren mogen dienen.

In 1972 komt, na een lange vacante periode en tot grote vreugde van de gemeente, ds. A. Vergunst van Rotterdam naar Veen. Na zijn vertrek in 1981 volgt ds. J. van Vliet hem op, die in 1985 afscheid neemt. Van 1986 tot 2000 wordt de gemeente gediend door ds. T.M. van Dijk. Gedurende de periode 2002 - 2011 mag ds. P. Melis als herder en leraar in het midden Woord en sacrament bedienen. In 2015 mag ds. E. Bakker het op hem uitgebrachte beroep aannemen. Vanaf 17 juni 2015 mag hij onze gemeente als eigen predikant dienen.
In 2019 wordt het besluit genomen om een nieuw kerkgebouw te bouwen. De voorbereidingen voor de realisatie hiervan zijn anno 2021 in volle gang.

In 2020 wordt een bundel met 10 preken van de predikanten die de Gereformeerde Gemeente van Veen hebben gediend, uitgegeven. Deze bundel is te bestellen via email bij de actiecommissie voor de prijs van € 16,95.

Terug naar overzicht nieuws