Brief aan minister H.M. de Jonge

Home Nieuwsberichten Brief aan minister H.M. de Jonge

Vandaag is namens het Breed beraad van protestantse kerken een brief gestuurd aan minister De Jonge met als onderwerp "planvoorbereiding 2G-beleid".

Excellentie,

Namens enkele kerken verenigd in het Breed beraad protestantse kerken vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Allereerst willen wij benadrukken dat wij grote waardering hebben voor uw niet aflatende inzet om de coronapandemie te bestrijden en de belangen van de volksgezondheid te behartigen. Deze waardering geldt uiteraard ook de overige betrokken bewindspersonen en de ambtelijke adviseurs.

Wij zijn ons er van bewust dat u met tal van complexe vraagstukken en afwegingen wordt geconfronteerd. Wij wensen u van harte gezondheid, wijsheid en boven alles Gods zegen toe in deze verantwoordelijke taak.

Inmiddels is de coronapandemie in een nieuwe fase terecht gekomen met nieuwe afwegingen en keuzen. Eén van de voorgenomen maatregelen betreft het zogeheten 2G-beleid, waarbij toegang tot (hoog) risicogebieden uitsluitend mogelijk is met een QR-code gebaseerd op vaccinatie of herstel van corona.

Als protestantse kerken hebben wij grote zorgen rond de invoering van deze maatregel en maken daartegen ernstig bezwaar. Wij motiveren dit bezwaar als volgt:

  • De maatregel is in strijd met de taak van de overheid om de diepste (geloofs)overtuiging van mensen te respecteren. Deze taakopvatting om minderheden en gemoeds- en gewetensbezwaren te beschermen heeft in de rijke geschiedenis van ons land ‘oude papieren’. U zet met uw beleidsvoornemen een wissel om.

  • Met de maatregel doet u afbreuk aan uw regelmatig herbevestigde uitspraak dat u tegenstander bent van elke vorm van dwang of drang. Wij hebben als kerken deze uitspraak erg gewaardeerd. Wij menen dat invoering van de 2G-maatregel een vorm is van vaccinatiedrang. Uw ‘voortschrijdend inzicht’ doet afbreuk aan het vertrouwen in u als bewindspersoon maar ook in de overheid in het algemeen. Uw argument van betere bescherming van niet-gevaccineerden achten wij minder geloofwaardig.

  • De maatregel zorgt voor een verdere tweedeling en polarisatie in de samenleving die toch al weinig sociale cohesie en onderling respect en begrip vertoont; een deel van de samenleving komt buiten spel te staan en dit staat haaks op de essentie van (inclusief) samen-leven.

Wij menen met bovenstaande argumenten voldoende kenbaar te hebben gemaakt, dat wij principiële bezwaren hebben tegen invoering van de 2G-maatregel en ernstige zorgen hebben indien deze maatregel -onverhoopt- zal worden ingevoerd.

Wij doen een dringend beroep op u en het kabinet het 2G-beleidsvoornemen te heroverwegen en niet om te zetten in wetgeving. Juist in deze onzekere tijd hebben wij maatregelen nodig die zorgen voor verbinding in plaats van verwijdering.

Tenslotte,
Steeds meer dringt de vraag zich aan ons op, wat deze tijdsomstandigheden ons te zeggen hebben. Wat is toch de oorzaak dat we als samenleving in deze crisis terecht zijn gekomen? Een vraag voor u als vertegenwoordiger van het kabinet maar ook voor ons als kerken.
Gezamenlijk moeten wij belijden dat wij schuld hebben tegenover de heilzame geboden van de Heere God. Er is alle reden om die gezamenlijke schuld Hem te belijden.
Het zou, naar onze overtuiging, zeer waardevol en heilzaam, zijn als deze principiële reflecties in de coronadebatten aan de orde zouden komen.

Namens het Breed beraad protestantse kerken,
Ds. F. Mulder, voorzitter
Drs. J.N. van de Poel, secretaris

De brief wordt ondersteund door de volgende protestantse kerken: 

Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland
Gereformeerde Gemeenten
Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Terug naar overzicht nieuws