Nobleford (Canada) geïnstitueerd

Woensdag 9 oktober is de afdeling Nobleford in Canada (tot dan behorend bij Picture Butte) geïnstitueerd tot een zelfstandige gemeente. In de provincie Alberta zijn nu 4 gemeenten (Ford Macleod, Lethbridge, Nobleford en Picture Butte) en 1 afdeling (Calgary).

Op 24 april 2016 werden de eerste diensten in Nobleford gehouden, wat al direct in een behoefte voorzag. De bezoekers van de diensten kwamen met name uit het naburige Picture Butte en Lethbridge. Als "kerkgebouw" werd de Nobleford Community Hall gebruikt. Per 1 januari 2017 telde de afdeling 412 (doop)leden. Omdat de gemeente groeide (inmiddels zijn er ruim 500 (doop)leden) werd besloten om van de afdeling een zelfstandige gemeente te maken.

Ds. E.C. Adams, predikant van Picture Butte, leidde de beide diensten die gisteren in Nobleford werden gehouden. In de middagdienst sprak de predikant uit Jeremia 7: 2 (Sta in de poort van des HEEREN huis, en roep aldaar dit woord uit, en zeg: Hoort des HEEREN woord, o gans Juda! gij, die door deze poorten ingaat, om den HEERE aan te bidden).

's Avonds bediende ds. Adams het Woord uit 1 Samuël 12: 22 -25 (Want de HEERE zal Zijn volk niet verlaten, om Zijns groten Naams wil, dewijl het den HEERE beliefd heeft, ulieden Zich tot een volk te maken. Wat ook mij aangaat, het zij verre van mij, dat ik tegen den HEERE zou zondigen, dat ik zou aflaten voor ulieden te bidden; maar ik zal u den goeden en rechten weg leren. Vreest slechts den HEERE, en dient Hem trouwelijk met uw ganse hart; want ziet, hoe grote dingen Hij bij ulieden gedaan heeft.Maar indien gij voortaan kwaad doet, zo zult gijlieden, als ook uw koning, omkomen).

Op deze bijzondere dag werd in de middagdienst het kerkgebouw officieel overgedragen aan de gemeente. In de avonddienst vond de instituering plaats. Na deze dienst werden toespraken gehouden door ouderling W. Neels (namens de classis Farwest), ds. G.M. de Leeuw (namens de classis Midwest), ds. A.H. Verhoef (namens de classis East) en ouderling P. Verhoef (namens de gemeente Nobleford).

Nobleford14.jpg

Actueel

Op D.v. zondag 14 juni nam ds. A.T. Vergunst afscheid van de gemeente Waupun (USA) die hij sinds 2013 dient. Zaterdag 11 en zondag 12 juli a.s. zouden de bevestigings- en intrededienst worden gehouden van ds. A.T. Vergunst, te Carterton (Nieuw Zeeland). Beide diensten zijn voorlopig uitgesteld omdat reizen in verband met corona nog niet (volledig) mogelijk is. Zodra er nieuwe data voor deze diensten zijn gepland kunt u dat vernemen via deze website.

Stud. J.R. Slingerland, studerend aan de Theologische School van de gemeenten overzee (NRC), mag per zondag 12 juli gaan proponeren in de gemeenten van Amerika en Canada. Vanuit Nederland leven we daarin mee en wensen we hem Gods zegen toe.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 7 augustus 2020 De gemeente Barneveld-Centrum bestaat 125 jaar.
ma 24 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 1).
di 25 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 2).
wo 26 augustus 2020 De gemeente Nieuwdorp bestaat 100 jaar.
wo 26 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 3).
Alle agenda items