Ds. J.M. Kleppe overleden (met een in memoriam van ds. Verweij)

Vanmorgen vroeg, om 08.00 uur is in Christus ontslapen ds. J.M. Kleppe, emerituspredikant te Apeldoorn. Hij mocht de leeftijd van 90 jaar bereiken.

Ds. Kleppe werd geboren op 7 maart 1930. Op 37-jarige leeftijd werd hij in juni 1967 aangenomen aan de Theologische School te Rotterdam, samen met de latere predikanten Van Gelder, Koster, Rietdijk en Verweij, om de studie tot predikant te gaan volgen.

Toen hij in 1971 beroepbaar werd gesteld mocht hij uit de ontvangen beroepen dat van Woerden aannemen. Tien jaar diende hij deze gemeente en vertrok in 1981 naar Apeldoorn. Daarna volgde nog de grote gemeente van Rijssen-Noord waar hij op 1 mei 1985 intrede deed. Bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd ging hij met emeritaat en ging hij weer in Apeldoorn wonen. Nog heel lang, tot op hoge leeftijd, heeft ds. Kleppe in deze periode nog woord en sacrament bediend in vele vacante gemeenten. 

In zijn preken stond altijd weer Christus centraal. Ds. Kleppe kon niet nalaten om steeds op Hem te wijzen en goed van de Koning te spreken. Zijn zoon meldde bij dit overlijden: net toen vanmorgen de kerkklok ging luiden, is hij opgenomen in heerlijkheid en mag hij vanaf nu zijn Koning eeuwig gaan grootmaken. Hij gebruikte het beeld vaak in zijn preken dat alle hemelklokken zullen luiden als een zondaar daar binnenkomt. Dit is voor hem nu werkelijkheid geworden. 

 

IN MEMORIAM

Donderdagmorgen 30 juli kwam de boodschap van de kinderen van onze geliefde broeder, ds. J.M. Kleppe, dat de HEERE hun geliefde vader, groot- en overgrootvader verlost had uit dit Mesech der ellende. Nu mag hij eeuwig en volmaakt de volkomen dankzegging van zijn God en Koning aanheffen.

Het is het loflied dat ons hier zo menigmaal is voorgezongen, maar dat straks eeuwig wordt uitgezongen door alle uitverkorenen, die gekocht zijn door het bloed van het Lam en geleid zijn door de Heilige Geest: ‘Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij ‘t hebt gedaan!’
Daar is wel een bange weg van strijd, beproeving en aanvechting aan voorafgegaan. Een weg waarin de zaligmakende hoop uitzag naar de volkomen verlossing. Zij is nu gekomen! Onze broeder mocht voor eeuwig zijn wens ontvangen, om Hem eeuwig te mogen bedanken, Hem aan Wie hij de eeuwige gelukzaligheid te danken had. Aanbidding, eer en dankbare lofgezangen mogen daar gehoord worden, daar waar geen inwoner meer zal zeggen: Ik ben ziek.

Op 7 maart 1930 mocht Johannes Maarten Kleppe in Rotterdam het levenslicht aanschouwen. Na aanvankelijk zijn eigen leven geleefd te hebben, zonder God en buiten Christus, behaagde het de Heere hem naar Zijn welbehagen te arresteren en te roepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar en heerlijk licht. Als ouderling mocht hij de gemeente van Capelle aan den IJssel dienen. Daarna kwam de roeping van boven om de HEERE te mogen dienen in het wonderlijke ambt van dienaar des Woords.
In 1967 behoorde hij tot het vijftal dat werd toegelaten tot de opleiding aan de Theologische School. Toen kwamen onze wegen van ‘s hemelswege bij elkaar: D. Rietdijk, J. Koster, M.J. van Gelder, J.M. Kleppe en ondertekende. Door de weg van de onmogelijkheid waren ze alle vijf geroepen, werden ze bekwaamd en uitgestoten in Gods wijngaard.
Woerden was zijn eerste gemeente. Daar mocht hij de herdersstaf opnemen. In 1981 volgde de gemeente van Apeldoorn, en vanaf 1985 tot aan zijn emeritaat in 2000 diende hij de gemeente van Rijssen-Noord. In afhankelijkheid van zijn grote Koning mocht hij en kon hij door Zijn trouwe hulp veel werk verzetten.
Wat was het zijn lust om Hem uit te stallen en aan te prijzen! De liefde van Christus drong hem. Christus was de hoofdinhoud van zijn prediking en van alle pastorale arbeid. Om die dienens- en lievenswaardige Koning der koningen aan te prijzen, in Zijn dierbaarheid, noodzakelijkheid en uitnemende heerlijkheid, waarmee Hij wil wonen en tronen in harten van verloren zondaren en zondaressen.
Het grote verlies van zijn geliefde vrouw in 2006 is voor broeder Kleppe een open wond geweest en gebleven. Zijn kinderen hebben hun geliefde vader tot in zijn laatste uren getrouw mogen bijstaan. Maar zij wisten dat er Eén is, Die meer recht op hem had! Want hij was duur gekocht! Dat was de prijs die de dierbare Bloedbruidegom moest en wilde betalen, tot ‘s Vaders eer en hun zaligheid.
Broeder Kleppe is niet als dienaar des Woords gestorven, maar als een arme zondaar, die genade mocht vinden in de ogen van de HEERE. Eeuwige verwondering en aanbidding blijft erover voor allen en door allen, die door de nauwe poort van de wedergeboorte mogen ingaan in het Koninkrijk der hemelen. Zij zullen doorgaan door de enge poort en ingaan in des Konings paleis! ‘Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen, U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met Uw Goddelijk beeld’.

              ds. J.W. Verweij, Zwijndrecht  

Actueel

Geen actueel nieuws gevonden

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

za 22 augustus 2020 Classicaal examen van kand. P.C. Vlot in de GG te Goes. Aanvang: 09.30 uur. Bijwonen van dit examen is mogelijk via aanmelding (voor de link: zie hierboven).
ma 24 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 1).
di 25 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 2).
wo 26 augustus 2020 De gemeente Nieuwdorp bestaat 100 jaar.
wo 26 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 3).
Alle agenda items