Ds. L. Blok te Gorinchem 50 jaar predikant

Op maandag 22 april hoopt ds. L. Blok (76), predikant te Gorinchem, te herdenken 50 jaar geleden in het ambt van predikant te zijn bevestigd. Daarmee is hij de langst dienende predikant in actieve dienst van dit moment binnen de Gereformeerde Gemeente. Ds. Blok is verbonden aan zijn 5e gemeente.

Ds. L. Blok werd geboren op 6 december 1942 te Rotterdam. Hij is een zoon van wijlen ds. M. Blok (1909 – 1961). Al vroeg werd hij geroepen tot dienaar van het Goddelijke Woord. In eerste instantie meende hij geneeskunde te moeten gaan studeren. Een jaar later werd dit Theologie. Op 30 juni 1966 maakt het curatorium van de Theologische School te Rotterdam melding van het aannemen van 2 studenten om de lessen te gaan volgen: L. Blok te Zeist en J. Mijnders te Vleuten. Blok is dan 23 jaar. Op 16 januari 1969 wordt in de Saambinder het volgende gemeld: Bij het ter perse gaan van ons blad deelde men ons mede, dat student L. Blok te Zeist met goed gevolg zijn eind-examen heeft afgelegd en door het Curatorium is beroepbaar gesteld. In tweeënhalf jaar tijd voltooide hij de opleiding in Rotterdam. Later zegt hij er zelf van: "Ik had in Utrecht al theologie gestudeerd, dus dachten ze in Rotterdam dat ik al heel veel zou weten, maar dat bleek nogal tegen te vallen."

Uit de 58 beroepen die kandidaat Blok ontving mocht dat van Beekbergen worden aangenomen. Destijds nog een kleine gemeente van ruim 230 (doop)leden. Op 22 april van dat jaar werd hij er bevestigd door zijn oom, ds. P. Blok met de woorden uit 2 Tim. 2 : 15: Benaarstig u om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. ’s Avonds deed de jonge predikant er intrede vanuit Jesaja 40: 6 – 8.

Heel lang zou de periode in Beekbergen niet duren. Toen de gecombineerde gemeente Capelle aan den IJssel (Middelwatering & West) in februari 1973 een beroep uitbrachten werd dit door ds. Blok aangenomen. Opmerkelijk feit is wel dat dit al zowat het 40e beroep was dat op de predikant uit Beekbergen was uitgebracht.

In “Capelle-West” was al een gemeente sinds 1951. Omdat steeds meer mensen uit de stad Rotterdam naar Capelle trokken ontstond er onder andere de nieuwe woonwijk Middelwatering. Sinds 1971, slechts 2 jaar voordat ds. Blok zijn intrede zou doen, was er in deze woonwijk ook een Gereformeerde Gemeente. Samen vormden deze twee gemeenten de “GG Capelle aan den IJssel”.

Vanuit het kleine en Veluwse Beekbergen naar het grote en westerse Capelle was een hele overgang. De twee gemeenten telden samen zo’n 1325 (doop)leden. Ds. Blok zou deze gemeente bijna 6 jaar dienen als predikant sinds hij er op 9 mei 1973 als predikant werd bevestigd. Opnieuw door zijn oom, ds. P. Blok. In al die jaren werd opnieuw veelvuldig een beroep gedaan op de predikant: “kom over en help ons”. Steeds werd bedankt, totdat Nunspeet een beroepsbrief stuurde naar de pastorie in Capelle aan den IJssel in oktober 1978. Daar moest ds. Blok positief op reageren.

Nunspeet was vacant sinds 1 juli 1974, toen ds. C. de Ridder met emeritaat ging. Toen ds. Blok op 10 januari 1979 er zijn intrede deed was de gemeente 4,5 jaar vacant en telde de gemeente circa 1300 (doop)leden. In de lange periode dat de predikant aan Nunspeet verbonden was (ruim 17 jaar) heeft de gemeente een behoorlijke groei doorgemaakt.

Omdat ds. Blok zitting had in het deputaatschap voor de Zending werden vanuit Nunspeet diverse beroepen uitgebracht op predikanten en kandidaten met de roep om zendingspredikant te worden. In juni 1993 werd dit beroep door kand. G. Clements aangenomen. En zo had Nunspeet een aantal jaren twee predikanten, waarvan één te Izi (Nigeria, Afrika).

Vele jaren was ds. Blok aan Nunspeet verbonden. Hij herdacht er ook zijn 25-jarig ambtsjubileum in 1994. In al die jaren werden ruim 125 beroepsbrieven bezorgd bij de pastorie aan de Aarweg. Maar voor allen werd bedankt. Totdat er in februari 1996 een brief uit Ermelo kwam. Deze roep werd aanvaard en op 2 mei van dat jaar werd ds. Blok er, opnieuw door zijn oom, bevestigd als predikant. Anderhalf jaar was de gemeente vacant sinds ds. van Ravenswaaij afscheid van de gemeente had genomen vanwege zijn emeritaat. Reeds het 6e beroep mocht positief wordt beantwoord.

Ds. Blok zal de gemeente Ermelo, destijds een gemeente van ruim 600 (doop)leden, 11 jaar dienen als predikant. Verschillende beroepen worden weer uitgebracht door vacante gemeenten in zowel Nederland als ook “overzee”. Maar wanneer Gorinchem in januari 2007 de roep uitzendt “Kom over en help ons” kan de predikant deze niet weigeren en volgt de weg vanaf de Veluwe naar het midden van het land. Op 13 juni 2007 wordt ds. Blok, ook nu door oom P. Blok (op de leeftijd van zowat 87 jaar), te Gorinchem bevestigd als predikant.

Op 22 april 2009, als ds. Blok mag herdenken 40 jaar predikant te zijn, wordt hem een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Op die dag spreek “oom ds. P. Blok” zijn “neef ds. L. Blok” hartelijk toe: ''Veertig jaar in de ambtelijke dienst. Wonderlijke leidingen die God in een mensenleven houdt. Opgekomen uit een geslacht dat ver van de waarheid leefde. En dan dat onbegrijpelijke: toen Ik u voorbij ging, toen zag Ik u. En als de Heere dat zag dan tekent Hij de mens in de absolute diepe val waarin die mens verkeert. Waarin de soevereiniteit van Gods welbehagen zich openbaart aan een geslacht dat God niet zoekt. Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren. Ik dacht aan de dichter van Ps. 63, die in de woestijn van Juda terugkijkt in z''n leven. ''Gij zijt mij een hulp geweest''. Gij…..mij. De onveranderlijke, onkreukbare, maar ook eeuwige Verbondsgod. Dat heeft hem in verwondering gebracht''.

Tot op heden mag de predikant aan de gemeente Gorinchem verbonden zijn als predikant.

Functies en taken

Naast het werk dat ds. Blok in de 5 gemeenten die hij diende mocht doen, had de predikant ook diverse andere functies en taken:

Deputaatschappen:

 • Bijbelverspreiding (vanaf 1971); voorzitter
 • Militairen (1971-2002); voorzitter
 • Studerenden (1971-1983); voorzitter
 • Buitenlandse Kerken (vanaf 1973); voorzitter
 • Kindertehuis De Berenbos (1973-1996); voorzitter
 • Bijzondere Noden (vanaf 1977); 2e voorzitter, later voorzitter
 • Zending (vanaf 1980); 2e voorzitter
 • Theologische School: hulpdocent van 1983-1993  /  2014-2017) en vaste docent (1993-2014)

Diverse taken:

 • Zesmaal preses en zesmaal vice-preses van de Particuliere Synode Oost
 • 2e voorzitter Bond van Zondagsscholen (1971-1984)
 • Bestuurslid GBS (vanaf 1971)
 • Bestuurslid Spaans Evangelische Zending; 2e voorzitter
 • Voorzitter bestuur bejaardentehuis d’ Amandelhof, Capelle aan den IJssel
 • Docent Cursus Godsdienstonderwijs (CGO)
 • Voorzitter bestuur bejaardentehuis Elim, Barneveld (1979-1994/5)
 • Voorzitter bestuur Van Lodenstein College en Hoornbeeck College (1980-1995)
 • Bestuursvoorzitter van diverse basisscholen

Actueel

Op het Centraal Bureau in Woerden is een verminderde personele bezetting. De meeste medewerkers werken vanuit huis. U wordt verzocht niet dringende bezoeken tot een later moment uit te stellen. Bezoeken die niet kunnen worden uitgesteld, kunnen van tevoren worden aangemeld via desbetreffende organisatie. Het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening blijft telefonisch bereikbaar via 0348-489900.

Op D.v. zaterdag 11 en zondag 12 juli a.s. zouden de bevestigings- en intrededienst worden gehouden van ds. A.T. Vergunst, te Carterton (Nieuw Zeeland). Beide diensten zijn voorlopig uitgesteld omdat reizen in verband met corona nog niet (volledig) mogelijk is. Zodra er nieuwe data voor deze diensten zijn gepland kunt u dat vernemen via deze website.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

za 13 juni 2020 Bevestiging (door ds. A. Schot) en intrede van ds. A.J. de Waard, te Urk. Aanvang diensten: 10.00 en 14.30 uur.
zo 14 juni 2020 Ds. A.T. Vergunst neemt afscheid van Waupun (USA). Aanvang dienst: 18.00 uur (plaatselijke tijd)
ma 15 juni 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de examens van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 1). Ook wordt beoordeeld of beroepbaarstelling mogelijk is van de studenten in het 4e jaar.
wo 17 juni 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de examens van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 2). Ook wordt beoordeeld of beroepbaarstelling mogelijk is van de studenten in het 4e jaar.
za 20 juni 2020 Landelijke zendingsdag ZGG. Aanvang: 10.15 uur. Locatie: evenementenhal Gorinchem. Deze dag is geannuleerd en is doorgeschoven naar Dv. zaterdag 19-06-2021.
Alle agenda items