Bidstond Generale Synode: een blik op de troon in de hemel

Ds. J.J. van Eckeveld, voorzitter van de Generale Synode in 2016, leidde de bidstond voorafgaande aan de Generale Synode op dinsdagavond 10 september.

Ds. van Eckeveld nam zijn tekstwoorden uit Openbaringen 5: 1 - 5

En ik zag in de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen. En ik zag een sterken engel, uitroepende met een grote stem: Wie is waardig het boek te openen, en zijn zegelen open te breken? En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch hetzelve in zien. En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, en te lezen, noch hetzelve in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken.

Het thema van de preek was "een blik op de troon in de hemel"

  1. Het boek van Gods raad
  2.  De overwinning van het Lam

Korte samenvatting van de preek :

De synodevergaderingen worden gehouden in een wereld vol spanning. En daarbij is de afval en het verval groot. Maar dit is zeker: de Heere regeert. De touwen van de wereldregering van de kerkregering liggen in de handen van het Lam.

Wie zit er op de troon? Het is de levende God. Met in Zijn rechterhand een boek. Maar het is een gesloten (verzegeld) boek. Het is het boek van de wereldgeschiedenis. Tot in detail staat er in beschreven wat er zal gebeuren in de wereld. Want niets gebeurt bij geval. Dat mag tot troost zijn. Hem loopt niets uit de hand.

Er lijkt niemand te zijn die het boek kan openen. Dat is Johannes tot grote droefheid. Maar God vertroost hem: ween niet!! Er is verzoening en genade bij God. Het boek bijft niet dicht. Want Zijn werk zal doorgaan tot aan het einde van tijden.

Het Lam is de overwinnaar. En Hij is enige die dit boek kan openen. Het welbehagen van God zal door Zijn handen gelukkig voortgaan. Ween niet, Gods raad zal volvoert worden en de duivel verpletterd. De overwinning is aan Christus en dus aan allen die Zijn verschijning hebben liefgehad. Hoezeer het met de kerk door de diepte heen gaat: Maar eeuwig bloeit de gloriekroon, op ’t hoofd van Davids groten Zoon." De namen Leeuw en Wortel verzekeren dat Christus de macht heeft om dat boek van het raadsbesluit te openen.

Er kunnen zorgen zijn over de kerk, over ons land, over ons persoonlijk leven, over de vragen op de synodetafel. De wereld spoelt door de kerk. Er is smart over de verbreking van Gods Kerk. Er is zoveel dat ons moet aanklagen. Maar toch: ween niet!! Hij regeert. Er is geen zaak die er beter voor staat dan de Kerk des Heeren. Omdat de Leeuw een Lam werd. Hij heeft overwonnen door de kruisweg te gaan. Daarom ligt de zaak van de synode niet in handen van mensen, van ambtsdragers. Maar in de handen van de levende God. 

Actueel

Op D.v. zondag 14 juni nam ds. A.T. Vergunst afscheid van de gemeente Waupun (USA) die hij sinds 2013 dient. Zaterdag 11 en zondag 12 juli a.s. zouden de bevestigings- en intrededienst worden gehouden van ds. A.T. Vergunst, te Carterton (Nieuw Zeeland). Beide diensten zijn voorlopig uitgesteld omdat reizen in verband met corona nog niet (volledig) mogelijk is. Zodra er nieuwe data voor deze diensten zijn gepland kunt u dat vernemen via deze website.

Stud. J.R. Slingerland, studerend aan de Theologische School van de gemeenten overzee (NRC), mag per zondag 12 juli gaan proponeren in de gemeenten van Amerika en Canada. Vanuit Nederland leven we daarin mee en wensen we hem Gods zegen toe.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 7 augustus 2020 De gemeente Barneveld-Centrum bestaat 125 jaar.
ma 24 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 1).
di 25 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 2).
wo 26 augustus 2020 De gemeente Nieuwdorp bestaat 100 jaar.
wo 26 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 3).
Alle agenda items