Officiƫle berichtgeving coronavirus (update: vr. 27-03, 09.00 uur)

De deputaatschappen Vertegenwoordiging en Voorlichting (in de personen van ds. P. Mulder, ds. A. Schreuder en ds. J.M.D. de Heer), Kerk en Overheid (in de personen van ds. F. Mulder en dhr. J.N. van de Poel), Kerkelijke Dienstverlening (in de personen ds. H. van der Heiden en dhr. L.W. Both) laten in deze weken regelmatig van zich horen met actueel nieuws. Deze nieuwsberichten worden hieronder getoond, op volgorde van actualiteit (het meest recente bericht staat bovenaan).

VRIJDAG 27 MAART 2020

‘Dit is Gods vinger.’ Indringend sprak de Heere door allerlei plagen tot het volk van Egypte. Zelfs de tovenaars voelden aan dat dit buiten hun macht lag. Ze zeiden: ‘Dit is Gods vinger’ (Ex. 8:19). Farao lette echter niet op de sprake Gods; hij hoopte alleen dat de problemen snel voorbij zouden zijn. Dan kon hij weer op de oude voet verder gaan.

Het past ons om voorzichtig te zijn in het toepassen van Bijbelgedeelten op onze tijd. Daarvoor hebben we het licht van Gods Geest nodig. Juist die noodzaak moge ons uitdrijven tot het gebed om licht te ontvangen over Gods Woord. Als ambtsdragers hebben we de opdracht om de gemeente hierin voor te gaan en hiertoe op te wekken. Predikanten en kerkenraden hebben een belangrijke taak om de gemeente vanuit Gods Woord te onderwijzen. Dit is heilzaam, juist als een vloedgolf aan informatie en meningsvorming in deze crisistijd op onze leden af komt. Daardoor kan de bezinning, die zo hard nodig is, in het gedrang komen.

Daarom willen we u als kerkenraad hartelijk opwekken om de gemeente te leiden naar en vanuit Gods Woord, bijvoorbeeld in de ambtelijke gebeden en door het uitzenden van een meditatie / preek via de kerktelefoon. Juist deze steeds terugkerende oproep zou als een zuurdesem kunnen werken in de gemeenten. Het genoemde voorbeeld van farao staat als een schrikbeeld in de Bijbel. Leeft het niet in ons zondige hart om het liefst op de oude voet verder te gaan?

Er zijn nu geen mogelijkheden om op de bekende wijze een bidstond te houden. We hoeven hierin ook geen openbare aandacht te zoeken. Maar verootmoediging, gebed en onderworpenheid aan Gods weg en Woord zijn wel zeer noodzakelijk. Alsmede smeken om Zijn genade en schuiling zoeken bij Hem. We mogen in het bijzonder in deze weken horen en spreken over Gods Zoon, Die de oorzaak van alle moeiten op Zich nam en verzoening bewerkte door Zijn bloed. De ernstige omstandigheden dringen des te meer om de boodschap van zonde en genade aan de harten te leggen. Het is onze ambtelijke verantwoordelijkheid onszelf en de gemeenten dit voortdurend voor te houden.

De ernst van de tijd dringt ons naar de binnenkamer. We lezen hierover in bijv. Jesaja 26:8-9, 20.

Wij hebben ook in den weg Uwer gerichten U, o HEERE, verwacht; tot Uw Naam en tot Uw gedachtenis is de begeerte onzer ziel. Met mijn ziel heb ik U begeerd in den nacht, ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van mij is, U vroeg zoeken; want wanneer Uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid.

Ga heen, Mijn volk, ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga.

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet maandag jl., en het overleg van de kerken met de minister van Veiligheid en Justitie woensdag jl. berichten wij u het volgende.

Opnieuw heeft het kabinet besloten de maatregelen vanwege de coronapandemie verder aan te scherpen. Ook de burgemeesters hebben verruimde bevoegdheden gekregen om deze maatregelen te handhaven. Deze maatregelen raken ook de kerken. Wij zijn ons er zeer van bewust dat het om diep ingrijpende maatregelen gaat, ook in het licht van de komende feestdagen. Anderzijds zijn wij dankbaar dat de erediensten nog doorgang mogen vinden, in veel gemeenten nu al digitaal.

In overleg met de minister is een communiqué vastgesteld, waarin het als volgt is verwoord:

1.       Dringend advies van de hierbij aangesloten organisaties is om ten aanzien van religieuze of levensbeschouwelijk samenkomsten:

 • De fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten zoveel mogelijk te beperken.
 • De diensten zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden, dan wel uit te stellen.

 2.       Bij de religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomsten die doorgang dienen te vinden, uitvaarten en bruiloften wordt gewezen op ieders verantwoordelijkheid om:

 • De maatregelen van het kabinet in acht te nemen, 
 • met als uitgangspunt: zo klein als noodzakelijk wordt geacht, met afstand van 1,5 meter en ten hoogste 30 personen (inclusief degenen die de dienst leiden).

 3.       De hierbij aangesloten religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen zullen de naleving van de maatregelen van het kabinet en de bovenstaande uitgangspunten in eigen kring bevorderen.

Broeders, laten wij deze boodschap heel ernstig nemen en ons aan dit advies houden.

De kerk heeft allereerst in de dienst des Heeren het Woord uit te dragen en het gebed te doen. Vervolgens hebben we ook zoveel mogelijk een voorbeeld te zijn in de samenleving. En dan past in dit tijdsgewricht grote voorzichtigheid. Laten we daarom samenkomen in aantal ‘zo klein als noodzakelijk wordt geacht’ zoals het communiqué schrijft.

Deze boodschap vindt u ook terug in ons advies van zaterdag jl.: “Wij adviseren kerkenraden die diensten hebben waarbij ook gewone leden aanwezig zijn, hun verantwoordelijkheid in deze te (her)overwegen” (4e bericht inz. coronavirus d.d. zaterdag 21 maart 2020).

In deze noodsituatie kan een eredienst in de kerk gedaan worden door de voorganger in aanwezigheid van hoogstens enkele kerkenraadsleden. Zo is er toch sprake van een eredienst waarin de Woordverkondiging en de noodzakelijke gebeden kunnen plaatsvinden.

Wij adviseren om, wanneer daar aanleiding toe is, contact op te nemen met de plaatselijke overheid. Een goede relatie in deze is van belang.

Het is bekend, dat ouderen tot de risicogroep behoren en daarom extra voorzichtig moeten zijn. Predikanten en ambtsdragers dienen zich goed bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie als ze toch in het openbaar gaan optreden.

Er zijn vragen binnengekomen over de huwelijkssluiting.

Uitgangspunt is dat het huwelijk gesloten wordt voor de burgerlijke overheid. Als dat gebeurd is, dan is men getrouwd. Wij benadrukken dat het ‘burgerlijke en het kerkelijke’ bij elkaar hoort. In deze noodsituatie kan een kerkelijke bevestiging zonodig D.v. later plaatsvinden (zie ook de mogelijkheid, die hierboven genoemd wordt).

Kerkenraadsvergaderingen kunnen nu geen doorgang vinden. Een vergadering van enkele kerkenraadsleden (voorzitters, scriba’s, en nog enkelen) kan wel met instemming van de anderen bepaalde zaken behartigen, uiteraard met terugkoppeling naar allen, maar kan niet als kerkenraad optreden en kan niet als een wettige kerkenraadsvergadering worden aangemerkt. Wel is er de mogelijkheid van digitaal vergaderen.

Broeders, het zijn ingrijpende tijden. Wij hopen en bidden dat de Heere land en kerk in Zijn gunst wil gedenken.

DINSDAG 24 MAART 2020

Maandagavond 23 maart jl. heeft er een persconferentie plaatsgevonden waarin het kabinet nadere maatregelen heeft afgekondigd m.b.t. het coronavirus.

Daarin is ook gesproken over maatregelen die mogelijk consequenties hebben voor de erediensten. Hoe deze maatregelen concreet geduid moeten worden is nog niet helder en daarover vindt woensdagmiddag 25 maart overleg plaats met minister Grapperhaus.

 D.v. donderdag 26 maart 2020 hopen we u nader te informeren.

 

ZATERDAG 21 MAART 2020

In de huidige situatie en naar aanleiding van vragen worden vanuit de drie deputaatschappen de volgende aandachtspunten benoemd:

 •  Algemeen uitgangspunt is het kader dat de landelijke overheid aangeeft (zie interview in het RD met minister Grapperhaus van hedenochtend); daarover is ook steeds vanuit de kerken contact met de minister;
 • In verschillende veiligheidsregio’s worden stringentere maatregelen  gesteld; uiteraard dienen die dan in die regio opgevolgd te worden;
 • In deze noodsituatie kan een eredienst in de kerk gedaan worden door de voorganger in aanwezigheid van hoogstens enkele kerkenraadsleden; zo is er toch sprake van een eredienst waarin de Woordverkondiging en de noodzakelijke gebeden plaatsvinden;
 • Wij adviseren kerkenraden die diensten hebben waarbij ook gewone leden aanwezig zijn, hun verantwoordelijkheid in deze te (her)overwegen.

 De Heere moge nog – hoezeer verzondigd van onze zijde – in ontferming en genade willen gedenken en aan de dag van morgen Zijn Woord ten zegen willen stellen.

 

VRIJDAG 20 MAART 2020

Als land en als kerk leven wij in corona-weken. Toch is het goed om allereerst te benadrukken dat wij in de lijdenstijd leven. Juist in deze tijd van ziekte en onzekerheid hebben wij een vaste ankergrond nodig. Die ligt niet in onze maatregelen, hoe noodzakelijk deze ook zijn en hoezeer wij die willen naleven.

De enige vaste grond ligt in het volbrachte offer van de Heere Jezus Christus. Deze Middelaar is noodzakelijk voor ziel en lichaam, voor tijd en eeuwigheid.

Hoe groot is het voorrecht dat dit Evangelie van Christus uitgaat. Het wacht op de bediening van Gods Geest in ons persoonlijk leven. Hij brengt zondaren in de schuld en schuldige zondaren tot de Middelaar. “Ontwaak, Noordenwind en kom, gij Zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en ate Zijn edele vruchten” (Hooglied 4:16).

Zoals aangekondigd, informeren wij u opnieuw over de coronapandemie. In dit bericht gaan wij ook in op vragen die bij het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening te Woerden zijn binnengekomen.

De ontwikkelingen rond de coronapandemie gaan heel hard en dat moet ons tot grote voorzichtigheid manen. Het legt een grote druk en verantwoordelijkheid op ons als ambtsdragers hoe wij geestelijk en praktisch leiding geven aan het gemeenteleven.

Zoals u uit de media hebt kunnen vernemen scherpt het kabinet de overheidsmaatregelen aan, zoals rond de scholen, die inmiddels gesloten zijn. Ook bij verpleeghuizen en alle kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn de toegangsregels aangescherpt.

Vanuit de zogeheten veiligheidsregio’s (het beraad van burgemeesters met veiligheidsdiensten) komen eveneens aanvullende maatregelen. Zo zijn inmiddels in diverse veiligheidsregio’s noodverordeningen van kracht.

Opnieuw adviseren wij u dringend de richtlijn van maximaal 100 personen per gebouw in acht te nemen. Dit klemt temeer, nu ook het afstand houden van elkaar is toegevoegd.

Het kabinet heeft namelijk het (dringende) advies uitgebracht om 1½ meter tussenruimte ten opzichte van elkaar in acht te nemen. Dit kan betekenen voor kleinere kerkgebouwen dat minder dan 100 personen toegelaten mogen worden. De nadrukkelijke verantwoordelijkheid hierover ligt bij de betreffende kerkenraad.

De kerkenraad moet zich er ook van bewust zijn dat het een taak heeft om, terwijl wij zaken weten, niet mee te werken aan het verspreiden van de besmetting. Niet het getal honderd moet daarom primair ons uitgangspunt zijn, maar wèl dat er een eredienst is zodat het Woord uitgedragen en beluisterd kan worden.

Ons eerdere advies om de bediening van de sacramenten uit te stellen blijft (vooralsnog) van kracht.

Wij adviseren kerkenraadsvergaderingen, ledenvergaderingen en overige (verenigings)activiteiten uit te stellen. Dit advies geldt, nu de scholen gesloten zijn, ook voor de catechisaties.

In het overleg met de minister van Justitie en Veiligheid hebben wij nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het (blijven) toestaan van de prediking (al is het op beperkte schaal), het pastoraat en het diaconaat. Dit blijven wij dat ook benadrukken in het contact met andere kerkverbanden om daarin gezamenlijk op te trekken.

Wij nemen ook kennis van initiatieven van andere kerkverbanden, zoals #nietalleen, en laten het aan de kerkenraden over om daar al dan niet bij aan te haken.

Het is van belang om als kerkenraad en gemeente oog te hebben voor ouderen, zieken en kwetsbare mensen. Velen hebben het zwaar. Het wegvallen van pastoraat vraagt veel van hen. Het is goed als  kerkenraden de gemeente op alternatieve vormen wijzen (een telefoontje, een kaart).

We adviseren nogmaals om het pastoraat tot het uiterste te beperken. Hoewel het van belang is dat het pastoraat aan stervenden voortgang moet hebben, zal daar zorgvuldig mee moeten worden omgegaan, zeker als het een coronapatiënt betreft. Voor de verpleging op de IC van zo’n patiënt gelden zulke stringente regels dat daar niet zomaar voor een ambtelijk bezoek van afgeweken kan worden. 

Sommige kerkenraden zetten hun preken actief op internet. Vanzelfsprekend is dit de eigen afweging en keuze van kerkenraden. Wij adviseren hier terughoudend mee om te gaan, zeker als het gaat om het openbare gebed en de afkondigingen (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit geldt ook -als een kerkenraad daartoe besluit- bij toepassing van beeldverbindingen. Met betrekking tot het aanbieden van beeldverbinding willen wij overigens met nadruk de verbondenheid met de eigen gemeente onderstrepen. 

Wij hebben als kerkverband premier M. Rutte een brief gestuurd waarin wij onze grote waardering hebben uitgesproken voor zijn duidelijke en eerlijke berichtgeving in zijn toespraak maandagavond jl. Tegelijkertijd hebben wij hem gewezen op onze afhankelijkheid van de Heere Die een ernstige roepstem tot schuldbelijdenis en bekering tot ons, ons land en onze overheid doet komen.

Wij hebben onze premier en de overige leden van het kabinet wijsheid, gezondheid en boven alles Gods zegen toegebeden en in liefde gewezen op de noodzaak om terug te keren als volk naar Gods heilzame geboden.

Tenslotte zijn wij erkentelijk voor de vele positieve reacties op de berichtgeving. Onze inspanningen zijn er op gericht om vanuit een collectieve verantwoordelijkheid voor het geheel van ons kerkverband ‘lijnen uit te zetten’ en adviezen te geven. Wij beogen in de uitzonderlijke situatie rond de coronapandemie in een breed gedeelde behoefte aan coördinatie en gezamenlijk optreden naar buiten te voorzien. Het is daarbij niet onze bedoeling om te treden in de verantwoordelijkheid van plaatselijke kerkenraden. U kunt met uw vragen terecht bij het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening.

Wij wijzen u er nog op, dat er binnenkort een preek naar deze tijdsomstandigheden verschijnt van ds. C.J. Meeuse over de tekst Exodus 15:26c (reeks Lectori Salutem).

De Heere mocht land en kerk in Zijn gunst willen gedenken en Zijn nabijheid en ondersteuning willen schenken.

 

MAANDAG 16 MAART 2020

De Heere heeft geschonken dat de verkondiging van Zijn Woord gisteren zijn voortgang mocht hebben. Hoe past het Hem daarvoor te erkennen. Vele, zeer vele evenementen, ook op de zondag, moesten worden afgelast, maar de prediking mocht doorgaan. Het beste medicijn mocht worden uitgedeeld. De Heere was nog goedertieren voor ons, al waren de omstandigheden anders en moesten er velen thuis meeluisteren. 

Vrijdag 13 maart 2020 hebt u vanuit de drie onderstaande deputaatschappen bericht ontvangen over de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd en over de gevolgen daarvan voor onder andere de kerkdiensten. Voor zover bekend hebben de meeste gemeenten daar op correcte wijze naar gehandeld. Dat is van wezenlijk belang omdat we als kerken het Woord niet alleen uitdragen, maar vooral dienen te leven naar wat we zeggen. Wat dat betreft mag er op ons worden gelet! Als kerken dienen we ons aan de door de overheid gestelde maatregelen in deze situatie te voegen.

Vandaag is opnieuw overleg geweest en naar aanleiding daarvan willen we de volgende zaken met u delen:

 • Eén van de deputaten vanuit het deputaatschap Kerk en Overheid heeft onlangs gesproken met minister Grapperhaus (de minister die o.a. de kerken in zijn portefeuille heeft). Deze deputaat is aangewezen om namens ons kerkverband ook de volgende overleggen met de minister te voeren.
 • We zullen bij de minister blijven aandringen op voortgang van de erediensten op zondag en van de toegang van ambtsdragers ‘op straat’.
 • Als kerkverband willen we ons houden aan de richtlijn van maximaal 100 personen in een gebouw (wij benadrukken met klem: laten we deze richtlijn niet omzeilen door middel van de inzet van meerdere ruimten, het gaat dus over het totaal van 100 mensen in het gehele kerkgebouw); als nadere richtlijnen volgen over het maximale aantal personen, dan volgen wij die richtlijn.
 • Graag willen we u hierbij ook wijzen op het belang van diaconale taken binnen de eigen gemeente en het (desgevraagd) beschikbaar stellen van faciliteiten voor gemeenteleden.
 • We verzoeken u dringend om ambtelijk (huisbezoek bijv.)/pastoraal bezoek uit te stellen en anders in overleg met betrokkenen te laten plaatsvinden. Van belang is wel dat het pastoraat aan stervenden zijn voortgang heeft.
 • Als gezamenlijke deputaatschappen zeggen we u hierbij toe u nadere informatie en richtlijnen te verstrekken zodra er meer bekend is. Daarnaast benadrukken we het grote belang van het nauwkeurig opvolgen van de adviezen en instructies.
 • Het “Breed beraad protestantse kerken” zullen wij informeren over 'onze aanpak'

Tot slot kunnen we u melden dat we alert zijn op de laatste ontwikkelingen en dat u D.v. deze week nadere adviezen kunt verwachten.

De Heere mocht de gemeenten gedenken in deze bijzondere omstandigheden.

 

VRIJDAG 13 MAART 2020

Het past ons, zondige mensen, in alle omstandigheden te buigen onder de hand van de Heere. Hij regeert deze wereld, ook al begrijpen we Zijn leiding niet altijd. In dat licht hebben de profeten in bijzondere omstandigheden het volk opgeroepen: ‘Hoort de roede en Wie ze besteld heeft’ (Micha 6:9). Dit ging samen met een oproep tot bekering. Zo sprak Daniël: ‘Breekt uw zonden af door gerechtigheid’ (Daniël 4:27). Daniël zonderde zich ook af in het gebed. Hij beleed zijn zonden en de zonden van het volk en smeekte om genade, omwille van de Naam van God (Daniël 9:19-20). Daarom komt er tot iedereen een oproep tot bekering, ook nu het corona-virus om zich heen grijpt. Al deze dingen gebeuren ‘opdat men vreze voor Zijn aangezicht’ (Prediker 3:14).

Laat het ons gebed zijn dat de Heere om Jezus’ wil en uit genade Zich ontferme over ons, in onze geestelijke nood en ook wat betreft onze gezondheid, die een geschenk is van Zijn hand.

De overheid heeft maatregelen aangekondigd die ook ons kerkelijk leven raken. Zo is uitgesproken dat bij bijeenkomsten niet meer dan honderd personen aanwezig mogen zijn. Als kerk hebben we de plicht, op grond van Gods Woord en onze belijdenis, om ons te richten naar wat de overheid ons voorhoudt. De maatregelen zijn uitsluitend genomen met het oog op de volksgezondheid.

De overheid laat ruimte voor het houden van bijeenkomsten, dus ook van kerkdiensten. Dit legt op ons wel de verplichting om ons loyaal willen houden aan de maatregelen van de overheid en daar verstandig mee om te gaan. Laten kerkenraden geen maatregelen nemen die de schijn wekken dat we de richtlijn van honderd mensen willen omzeilen. We moeten ons terdege afvragen wat we als kerk uitstralen. Heel gemakkelijk geven we aanstoot en wordt Gods Naam om onzentwil gelasterd.

In de praktijk betekent dit dat er in het kerkgebouw, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, een kerkdienst plaatsheeft, binnen de richtlijn van het maximaal aantal bezoekers. Deze dienst kan ook in de woningen worden beluisterd. We willen de leden oproepen om te luisteren naar de kerkdienst van de eigen gemeente, om zo het gemeentezijn te beleven en verenigd te zijn rond het openbare gebed. Als het meeluisteren niet mogelijk is, roepen we op om in de huizen een preek te lezen.

Uit de gegevens blijkt dat ouderen tot de risicogroep behoren, alsmede mensen met gezondheidsklachten omtrent hart, longen en luchtwegen. Zij doen er verstandig aan om geen kerkdiensten bij te wonen. Dit geldt ook voor mensen die verkouden zijn en hoesten, vanwege het risico op verspreiding van het virus.

Het is in deze omstandigheden verstandig om de sacramentsbediening vooralsnog uit te stellen.

Zolang de overheid aan scholen ruimte geeft om les te geven, kunnen de catechisaties doorgang hebben. Kerkelijke bijeenkomsten waar meer dan honderd personen verwacht worden, dienen niet door te gaan. Behoedzaamheid wordt geadviseerd ten opzichte van bovenplaatselijke bijeenkomsten.

Rouwsamenkomsten kunnen gehouden worden. Om te voorkomen dat de regel van honderd personen wordt overschreden, adviseren we momenteel om de samenkomst vooral te beperken tot een familieaangelegenheid. Het is verstandig hierbij geen lichamelijk contact te leggen. Er zijn ook andere manieren om met elkaar mee te leven in situaties van rouw.

Rond het coronavirus heerst veel vrees en angst. Er kan een behoefte zijn om voortdurend geïnformeerd te willen worden over het verloop van de ziekte. Ons past een uitnemender houding, namelijk om op te merken hoe Gods hand hierin is. Dat moge ons in de binnenkamer brengen, smekend om het onderwijs van Gods Woord, door Zijn Geest, Die in al de waarheid leidt en Die zondaren leidt tot Christus, Die gebrokenen van hart geneest (Luk. 4:18).

Tenslotte verwijzen wij u naar de volgende websites:

CIO RIVM PKN RMU

Actueel

Ds. A. Verschuure is maandag van het IJssellandziekenhuis te Capelle aan den IJssel overgebracht naar het Erasmus MC te Rotterdam. De Heere zij hem nabij. (30-03)

Vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus zal er op het Centraal Bureau in Woerden de komende tijd sprake zijn van een verminderde personele bezetting. De meeste medewerkers werken vanuit huis. U wordt verzocht niet dringende bezoeken tot een later moment uit te stellen. Bezoeken die niet kunnen worden uitgesteld, kunnen van tevoren worden aangemeld via desbetreffende organisatie. Dit bericht blijft van kracht tot nader order. Het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening blijft telefonisch bereikbaar via telefoon 0348-489900.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

zo 5 april 2020 Intrede van ds. P.D. den Haan, te Rijssen-West. Aanvang dienst: 09.30 uur. De dienst is uitsluitend toegankelijk voor een beperkt aantal personen die door de kerkenraad zijn geselecteerd en uitgenodigd.
ma 6 april 2020 Vergadering Classis Goes te Goes. Aanvang: 19.00 uur. Deze bijeenkomst wordt uitgesteld tot nader order.
wo 22 april 2020 Bidstond Particuliere Synode Zuid, te Tholen. Voorganger: ds. S. Maljaars. Aanvang: 19.30 uur. Deze bijeenkomst wordt uitgesteld tot nader order.
do 23 april 2020 Vergadering Particuliere Synode Zuid, te Goes. Aanvang: 09.30 uur. Deze bijeenkomst wordt uitgesteld tot nader order.
do 23 april 2020 Vergadering classis Kampen, te Kampen. Aanvang: 09.30 uur.
Alle agenda items