De Commissie Catechese is ingesteld door de Generale Synode 2010. De commissie kreeg als mandaat om het Voorbeeld der Goddelijke waarheden van ds. A. Hellenbroek ‘te bezorgen in een methode, warbij de bestaande vragen en antwoorden aangevuld kunnen worden met uitleg van moeilijke woorden en begrippen’. Daarbij vond de Synode het ‘gewenst meer de band met de Heilige Schrift en de Belijdenis aan te geven en eigentijdse onderwerpen in de geloofsleer te integreren, met de bedoeling onze jongeren te bewaren bij de gereformeerde leer, die ons lief is, en hen te wapenen tegen de moderne tijdgeest’.

Verder sprak de Synode uit dat ‘de commissie ook zou kunnen inventariseren of het gewenst is een methodische handreiking te bieden bij de behandeling van de Heidelbergse Catechismus’. Ten slotte moesten deze te ontwikkelen methoden worden ‘voorzien van richtlijnen (voor de catecheten) die ondersteunen bij de uitleg, zowel inhoudelijk als didactisch’.

In de jaren daarna is onder begeleiding van de commissie een driedelige methode van ‘Hellenbroek’ samengesteld alsmede een driedelige methode van de Heidelbergse Catechismus. Alle delen van beide methoden worden vanaf catechisatieseizoen 2017/2018 in vele gemeenten gebruikt, ook in gemeenten van verwante kerkverbanden. Vermeldenswaard is dat in de methode Hellenbroek de in goede samenwerking met de Gereformeerde Bijbelstichting gereviseerde tekst van het vragenboekje is opgenomen.

In 2016 heeft de Generale Synode 2016 de commissie opdracht gegeven om ook methoden te ontwikkelen rondom de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. In 2019 sprak de Generale Synode uit dat ook dit mandaat vervuld is met de verschijning in 2018 van ‘Aan het Woord getrouw’, methode bij de Nederlandse Geloofsbelijdenis, en van ‘De rechte leer verklaard’, methode bij de Dordtse Leerregels. Deze methoden bestaan ieder uit één deel.

Bij alle verschenen methoden zijn ook handleidingen voor de catecheet samengesteld.

De commissie fungeert nu nog als aanspreekpunt voor uitvoeringsaangelegenheden betreffende de verschillende catechisatiemethoden. Hierbij moet vooral gedacht worden aan het up-to-date houden van de teksten van zowel de methoden als de Handleidingen voor de catecheet.

Contactgegevens

Ds. G.W.S. Mulder
Secretaris
Ds. B.J. van Boven
Deputaat
Ds. G. Clements
Deputaat
M. van Dam (Opheusden)
Deputaat
Ds. S. Maljaars
Deputaat
L.J. Wisse (Uddel)
Deputaat

Actueel

Er zijn geen nieuwsberichten voor dit deputaatschap.
Bekijk de algemene nieuwsberichten