Generale Synode N.R.C. (dag 2)

De Generale Synode van de NRC in Noord-Amerika kwam donderdag opnieuw bijeen in Grand Rapids. Synodepreses Ds. J. den Hoed opende de tweede vergaderdag met een meditatie over Psalm 61:3 en sprak over ‘de roep tot God vanuit een overstelpt hart’. De Heere heeft een volk dat zichzelf niet kan brengen tot de geestelijke Rotssteen Christus, maar begeert daar door Gods Geest gebracht te worden. Hij sprak vervolgens de wens uit dat synode en afgevaardigden de onderlinge band, eenheid en liefde mogen bewaren.

synode sprak allereerst over het stemmingsbeleid voor afgevaardigden en secundi en stelde de reeds bestaande richtlijnen bij inzake leden die zitting mogen hebben in commissies en deputaatschappen.

De Synodale Educatie Commissie heeft sinds enkele jaren haar eigen coördinator in dienst in de persoon van P. Verhoef. Sinds 1 augustus is hij volledig in dienst om de eigen scholen bij te staan en te adviseren. De SEC heeft goede contacten met de VGS en de Driestar Educatief. Het Deputaatschap Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten geeft jaarlijks een zeer gewaardeerde forse bijdrage aan onze eigen scholen in Noord Amerika voor ouders die de financiële offers van het Reformatorisch onderwijs niet kunnen opbrengen. Omdat het Christelijk onderwijs veelal niet of nauwelijks wordt gesubsidieerd, moeten ouders het onderwijs zelf bekostigen. Daarbij gaat het veelal om bedragen tussen de 12.000 en 16.000 dollar per gezin per jaar. Een zaak die binnen het Nederlandse Onderwijssysteem ondenkbaar is!

Ook waar het Christelijk onderwijs nog deels gesubsidieerd wordt, staat dit onder grote druk. Zo heeft de overheid van de provincie Alberta (Canada) in November 2017 een wet aangenomen waarin alle scholen verplicht worden LGBTQ-verenigingen toe te laten, zelfs indien slechts een leerling daarom vraagt. Daarbij mogen de ouders niet op de hoogte worden gesteld! Een rechtszaak inzake deze wet tegen de overheid van Alberta is afgewezen. Momenteel loopt er een hoger beroep van 61 scholen bij het gerechtshof van Alberta. Dit is een zaak van grote zorg omdat de minister van onderwijs in Alberta recentelijk heeft aangegeven dat niet alleen de subsidie maar ook de accreditatie van deze scholen ter discussie staat. Beseffen wij nog dat Reformatorisch onderwijs geen recht is, maar een voorrecht? Tegelijkertijd brengt dat ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee om de eigen identiteit niet prijs te geven maar te bewaren.

De classis Oost vroeg de Generale Synode hoe om te gaan met het in Noord-Amerika actuele fenomeen van ‘Embryo Adoptie’. Dit in het licht van Gods Woord en het sacrament van de Heilige Doop. In de Verenigde Staten en Canada zijn naar schatting een miljoen ingevroren embryo’s als gevolg van In Vitro Fertilisatie. De vraag kan bij (kinderloze) echtparen opkomen hoe we daarmee in het licht van Gods Woord moeten omgaan. Dit leverde een uitvoerige discussie op. De Generale Synode besloot een commissie in te stellen die onderzoek moet doen naar de Bijbels-ethische, medische, juridische en kerkrechtelijke implicaties van de zogenaamde ‘snowflake adoption’. Hierbij zullen ook de zusterkerken in Nederland en de RCNA (zusterkerk van de Gereformeerde Gemeenten en Nederland) van Chilliwack betrokken worden. Deze commissie zal op de synode in DV 2020 rapporteren.

Aan het einde van de vergadering werden enkele hartelijke woorden uitgesproken door zowel de voorzitter, ds. J. den Hoed, alsook door de tweede voorzitter, ds. P. van Ruitenburg, waarna laatstgenoemde de vergadering besloot. We mogen terugzien op een goede synode waarin eenheid en verbondenheid ervaren werd. De Heere regeert en houdt Zijn Kerk in stand tot op de jongste dag!

Bron: ds. E. Hakvoort, scriba

De predikanten, behorend bij de (zendings)gemeenten van de N.R.C. (incl. ds. G.J.N. Moens uit Nederland)


Het moderamen van de Generale Synode 2018.


De studenten van de Theologische School (J. Slingerland en H. de Leeuw)

Actueel

De gemeente Nieuwdorp nam vrijdag 12 april een uitgebreid orgel in gebruik. Omdat de gemeente groeide en het orgel te klein werd is het orgel, dat stamt uit 1744, vernieuwd met de techniek van Hauptwerk.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

za 1 juni 2019 De gemeente Waardenburg bestaat 75 jaar.
zo 2 juni 2019 Ds. G. Clements te Gouda is 25 jaar predikant.
di 4 juni 2019 Bidstond te Grand Rapids (USA) in verband met de vergadering van het curatorium van de NRC. Voorganger: ds. H.D. den Hollander.
wo 5 juni 2019 Het curatorium van de N.R.C. (de gemeenten in Amerika en Canada) komt bijeen in verband met toelating van studenten aan de Theologische School (Grand Rapids).
zo 9 juni 2019 Student H. de Leeuw te Walker (USA) is vanaf deze dag beroepbaar (bij positief advies van het curatorium op woensdag 5 juni).
Alle agenda items