Gemeente Poortugaal herdenkt 75-jarig jubileum

Maandag 31 juli 2017 is het 75 jaar geleden dat de gemeente Poortugaal werd geïnstitueerd. De oude "vetsmelterij" werd een kerk. Soli Deo Gloria.

“Het is een bevel van de Heere, dat we Zijn daden gedenken en niet vergeten. Dit geldt voor ieders persoonlijk leven. Maar het geldt op een bijzondere wijze voor het kerkelijke leven”. Zo schreef ds. C.J. Meeuse in zijn voorwoord in de uitgave van het herdenkingsboekje “Vijftig jaar vacant, maar niet zonder Herder”. Een uitgave van de kerkenraad van de gemeente van Poortugaal, geschreven door F. van Holten.

Inmiddels zijn we 25 jaar verder, en mag de gemeente herdenken vijfenzeventig jaar te bestaan. Iets over het ontstaan van de gemeente. In de jaren ’20 van de vorige eeuw waren er mensen die het in de bestaande kerken van Poortugaal niet meer konden vinden. Vanaf die tijd werd er op zondagavond een preek gelezen in het huis van A.M. Doudeijns. Later werd dit uitgebreid en werd er twee keer op de zondag een preek gelezen. Het aantal liefhebbers van de waarheid nam toe en er moest worden uitgezien naar een geschikte gelegenheid om samen te komen. In 1930 werd een eigen gebouwtje in gebruik genomen, dit schuurkerkje (in de volksmond soms wel spottend “De oude vetsmelterij” genoemd) stond op de plaats van het huidige kerkplein aan de Achterweg. Later kwam er het uitzien naar een meer geordend kerkelijk leven en het verlangen om een zelfstandige gemeente te worden. Na eerst een afdeling te zijn geweest van de gemeente van Rotterdam-Zuid kwam het tot instituering van de gemeente op 31 juli 1942.

Zo mag tot op de dag van vandaag de rijke boodschap van Gods Woord nog gehoord worden. Dan heeft de Heere nog voor de gemeente willen zorgen. Al die jaren was de gemeente vacant of zoals we dat wel uitdrukken “herderloos” maar, en zo is het ervaren, niet zonder Herder. De Heere gaf in Zijn goedheid dat ds. C. Neele vanaf juni 2011 als emerituspredikant de preekbeurten mocht verzorgen. Dit kon zolang zijn gezondheid dat toeliet tot februari 2016. Vanaf die tijd voelt het weer wat het is om echt vacant te zijn.

Ds. Meeuse, toentertijd consulent van onze gemeente, ging ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan voor in een herdenkingsdienst op 4 september 1992. Hij mocht het Woord van God bedienen uit Zacharia 4 vers 2 en 3. Het thema was “Het gezicht van de gouden kandelaar”.

Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum hoopt ds. Meeuse op de gemeenteavond, welke gehouden staat te worden op vrijdag 25 augustus 2017, te spreken over “Gemeente zijn in de 21e eeuw”.

Zondag 10 september hoopt onze consulent ds. H. Brons voor te gaan in een herdenkingsdienst.

Het is in de gemeente van Poortugaal al niet anders dan in de anderen gemeenten, doods en dor, net als in de vallei waar Ezechiël in de geest verkeerde. “En Hij zeide tot mij: Mensenkind! zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide: Heere HEERE, Gij weet het! Toen zeide Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen, en zeg tot dezelve: Gij dorre beenderen! hoort des HEEREN woord. Alzo zegt de Heere HEERE tot deze beenderen: Ziet, Ik zal den geest in u brengen, en gij zult levend worden.”

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Poortugaal


Actueel

De gemeente Yerseke heeft definitief "groen licht" gekregen van de Raad van State om een nieuwe kerk te gaan bouwen. De kerk gaat 2000 zitplaatsen tellen, krijgt een nieuwe pastorie en een kosterswoning.

De gemeente Nieuwdorp nam vrijdag 12 april een uitgebreid orgel in gebruik. Omdat de gemeente groeide en het orgel te klein werd is het orgel, dat stamt uit 1744, vernieuwd met de techniek van Hauptwerk.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

wo 24 april 2019 Bevestiging (door ds. A. Schreuder) en intrede van ds. A.A. Brugge, te Doetinchem. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur.
wo 8 mei 2019 Bidstond Particuliere Synode Zuid-West, te Krimpen aan den IJssel. Aanvang: 19.30.
do 9 mei 2019 Vergadering Particuliere Synode Zuid-West, te Krimpen aan den IJssel.
di 14 mei 2019 Ds. J. den Hoed neemt afscheid van Franklin Lakes (USA).
wo 15 mei 2019 Bidstond Particuliere Synode Noord-West, te Benthuizen. Aanvang: 19.30. Voorganger: ds. P. Mulder.
Alle agenda items