Ds. R. Kattenberg 40 jaar predikant

Emeritus-predikant ds. R. Kattenberg (78 jaar) te Ede mag donderdag 7 september 2017 herdenken dat hij 40 jaar geleden tot predikant is bevestigd. Wijlen ds. A. Vergunst leidde hem in in de ambtelijke dienst met de woorden uit Jeremia 15: 19m: „Gij zult voor Mijn aangezicht staan; en zo gij het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als Mijn mond zijn". Lelystad was zijn eerste gemeente.

Aan de handoplegging namen deel drs. A. Vergunst, ds. H. Rijksen, ds. P. Honkoop, ds. K. de Gier, ds. D. Rietdijk en ouderling Klooster van de gemeente Lelystad. In de avonddienst verbond zich ds. Kattenberg zich aan de gemeente van Leleystad met 2 Corinthe 2 vers 14: „En Gode zij dank. Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en de reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen". Ds. R. Kattenberg sprak onder het thema „De zegetocht van het Evangelie" over de dank aan God, de overwinning in Christus en de openbaring van de reuk van Zijn kennis.

Zes gemeenten heeft de predikant gediend in zijn ambtelijke loopbaan waarvan tweemaal naar een voormalige gemeente werd teruggekeerd: Lelystad en Arnhem. Nadat de predikant Lelystad verliet in juni 1983 keerde hij er terug in november 2005. Arnhem werd gediend van januari 1987 tot juli 1995. In januari 2000 keerde hij er naar terug tot hij in november 2005 met emeritaat ging. Tussendoor verbond ds. Kattenberg zich aan Scheveningen (1983-1987) en aan Vlissingen (1995-2000).

Van zijn eerste gemeente, Lelystad, zei de predikant toen hij 25 jaar in het ambt stond: "Maar Lelystad, waar ik begon, heeft altijd een streepje voorgehad. Ik heb daar een soort pioniersperiode meegemaakt. In 1973 werd Lelystad zelfstandig, in 1976 was er een eigen kerkgebouw en in 1977 kwamen wij. De mensen die er kwamen wonen, heb ik opgezocht terwijl ze nog tussen de verhuisdozen zaten. Je had elkaar buitengewoon nodig. Het was een gemeenschap waar de Heere door Woord en Geest werkte. Ook in de diepte."

De prediking van ds. Kattenberg was alle jaren heel eigen. Zowel in stijl als in boodschap. Zelf zegt hij daarvan: "De radicaliteit van de zonde en de radicaliteit van de genade. Die twee polen moeten in de prediking beide beklemtoond worden. Dat is een snaar die ook Kohlbrugge op zijn viool had. Daar zoek je naar. Het is verrassend om dan te zien dat bevinding als vanzelf uit de Schriften opkomt. Je moet geen schema's over de tekst leggen."

Binnen het kerkverband zat ds. Kattenberg, eerst als lid en een jaar of zeven als voorzitter, in het deputaatschap algemeen kerkelijke zaken. Die functie heeft hij in 2002 neergelegd. De predikant is haast van meet af aan (sinds 1978) met het jeugdwerk bezig geweest. "Dat heb ik altijd met veel plezier gedaan." Op de vraag of de jeugd is veranderd, zei hij ooit: "Ze begroeten me nu met "Hallo".

Per 1 januari 2008 is ds. Kattenberg met emeritaat. Jarenlang heeft hij nog twee- of driemaal het Woord Gods gebracht in vacante gemeenten. Sinds dit jaar lukt dit niet goed meer in verband met gezondheidsproblemen.Actueel

Aan het begin van dit jaar willen wij, de medewerkers van het Kerkelijk Bureau en de beheerder van deze website, u van harte Gods zegen toewensen. Ook voor 2019 geldt: "Gewen u toch aan Hem en heb vrede" (Job 22: 21).

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 18 januari 2019 Vergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang 19.30 uur.
vr 18 januari 2019 Diakendag, met als thema "het diakenambt, een onderschatte roeping?". Locatie: GG Tricht-Geldermalsen. Tijd: 16.00 tot 22.00 uur.
wo 30 januari 2019 Vergadering classis Goes, te 's Gravenpolder. Aanvang: 19.00 uur.
vr 1 februari 2019 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur.
vr 1 februari 2019 Classisvergadering classis Rijssen, te Rijssen-Noord. Aanvang 19.30 uur.
Alle agenda items