Ds. M. Karens 25 jaar predikant

Onze geliefde en gewaardeerde oud-predikant, ds. M. Karens, gedenkt op zaterdag 21 september dat hij 25 jaar geleden door zijn vader, ds. J. Karens, werd bevestigd tot herder en leraar van de gemeente Werkendam. Zondag 22 september hoopt ds. Karens in een herdenkingsdienst in zijn eniggediende gemeente voor te gaan.

Na het aannemen van het beroep mocht kandidaat Karens tegenover de kerkenraad en de gemeente zeggen dat deze zaak van de Heere geschied is. ‘Van al de uitgebrachte beroepen kwam dat van Werkendam steeds op de voorgrond. Dat gaf mij werkzaamheden aan Gods troon. Waarom Werkendam? Andere gemeenten hadden mijn voorkeur. De gestalte van koning Josafat was echter in die ogenblikken de mijne: ‘Wij weten niet wat we doen zullen, maar onze ogen zijn op U. Op de weerkerende vraag ‘waarom Werkendam’, sprak de Heere met kracht uit Jesaja 14:27: ‘Want de HEERE der heirscharen heeft het in Zijn raad besloten; wie zal het dan breken? En Zijn hand is uitgestrekt; wie zal ze dan keren?’ Die raad en dat welbehagen van de Heere heeft mijn hart overgebogen. Hoe het dan ook zijn mag, ik zal naar Werkendam gaan. Ik werd uit dezelfde geschiedenis van Josafat bemoedigd, met de woorden uit 2 Kronieken 20:17: ‘Gij zult in dezen strijd niet te strijden hebben. Stelt uzelven, staat en ziet het heil des HEEREN met u, o Juda en Jeruzalem; vreest niet en ontzet u niet, gaat morgen uit, hun tegen, want de HEERE zal met u wezen’. In de wetenschap onbekwaam te zijn in onszelf’. Timotheüs Zijn vader heeft hem bevestigd met de woorden uit 2 Timótheüs 2:1: ‘Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is’. De tekstwoorden voor de intrede nam ds. Karens uit Efeze 6:19: ‘En voor mij, opdat mij het woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des Evangelies bekend te maken’. Dat heeft de Heere in Zijn goedheid waargemaakt. Bijna een kwart eeuw (19942018) ging hij de gemeente voor in de grazige weiden van Gods Woord. Het bleek een onuitputtelijke bron. Wat gaf de Heere - bij alle opzien - dikwijls opening! De Christus Gods mocht worden uitgestald. Het vrijmachtige genadewerk van de Drie-enige God in zondaarsharten mocht worden verklaard. Dan zei hij weleens: ‘Daar kom ik nooit over uitgepreekt’.

De gemeente groeide in zijn ambtsperiode van 1100 naar 1800 zielen. Er zijn hoorders weggegaan, maar een bedelaarsvolk vond verzadiging onder de Woordverkondiging. Opvallend waren de gepaste tekstkeuzen bij allerlei gelegenheden, de altijd weer doordachte puntenverdeling en de zelfstandige exegese. Het is alles en alleen toe te schrijven aan de onverdiende goedheid en genade van de Heere. De Heere was de Getrouwe in de vele Werkendamse jaren. Wederzijdse band Hartelijk en innig was de wederzijde band tussen herder en leraar enerzijds en de gemeente anderzijds. Zijn vrouw vergezelde hem bij alle kraambezoeken, verjaardagsbezoeken, huwelijksdiensten, jubilea en begrafenissen. Diepe ernst en milde humor wisselden elkaar af. Met veel inzet heeft hij de gemeente gediend. Hij kende de gemeente door en door. Daarnaast was hij van betekenis in de kring van de gemeenten. En nu nóg in de Zeeuwse gemeenten.

Alles had zijn bepaalde tijd. Schuchter kwam het woord ‘emeritaat’ aan de orde. De kudde mocht in ’s Heeren hand worden gelegd. In de afscheidsdienst bediende ds. Karens het Woord uit 2 Korinthe 13:11-13.

De Heere schonk een dienaar van het Goddelijk Woord. Vele jaren werden de verborgenheden van het Evangelie ontvouwd. Na een korte vacante gemeente werd tot zijn grote blijdschap het woord vervuld: ‘Zie, Ik, ja Ik zal naar Mijn schapen vragen’. De Heere zond opnieuw een dienaar, in de persoon van ds. H.J Agteresch. Werkendam, waarom?

 

Bron: kerkenraad Werkendam

Actueel

Geen actueel nieuws gevonden

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 30 oktober 2020 De gemeente Grand Rapids - Beckwith (USA) bestaat op 30 oktober 150 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op 28 oktober een herdenkingsdienst gehouden.
wo 4 november 2020 Landelijke dankdag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag dankdag houdt).
wo 4 november 2020 Ds. G.M. de Leeuw neem afscheid van Grand Rapids - Beckwith (USA). Aanvang dienst: 19.00 uur (plaatselijke tijd).
do 19 november 2020 Presentatie bijbels dagboek voor jongeren met autisme (Helpende Handen) vanuit de GG te Zeist. Aanvang: 19.30 uur. De bijeenkomst is te volgen via www.helpendehanden.nl/presentatieprofetischwoord.
di 24 november 2020 Bevestiging en intrede van ds. G.M. de Leeuw, te Nobleford (Canada). Aanvang diensten: 14.00 en 19.00 uur (plaatselijke tijd).
Alle agenda items