Ds. M. Golverdingen overleden (met een "in memoriam" van ds. P. Mulder)

In zijn woonplaats Dordrecht is op zondagmorgen 29 december ds. M. Golverdingen overleden in de leeftijd van 78 jaar.

Rouwadvertentie ds. Golverdingen.jpg

 

Ds. Golverdingen is geboren en opgegroeid in Stolwijk en zijn ouders behoorden daar tot de Gereformeerde Gemeente. Na de lagere school volgde de ulo en vervolgens kweekschool De Driestar in Gouda. Studeren deed hij graag en na de kweekschool werd dat pedagogiek in Nijmegen. Hij is in het onderwijs werkzaam geweest, onder meer als ‘hoofd der school’ van de Boazschool in Meliskerke. Zijn betrokkenheid op de jeugd blijkt ook hierin dat hij de eerste jeugdwerkadviseur van onze gemeenten is geweest. Hij gaf destijds een nieuwe impuls aan de teruglopende belangstelling voor het jongerenblad Daniël. Ook zijn toen de bekende Mivo-schetsen voor het jeugdwerk verschenen. Samen met ds. J. Driessen en anderen ontstond de catechisatiemethode ”Met de Kerk der eeuwen”.

 In zijn jeugd was er al de begeerte om predikant te worden, maar hij besefte heel goed dat daarvoor een roeping van Godswege nodig was. Die roeping kwam er met de woorden ‘Ik zal u visser der mensen maken’. In 1976 werd hij toegelaten tot de Theologische School en na drie jaar werd hij door het curatorium beroepbaar gesteld.

 Als predikant heeft ds. Golverdingen in totaal 7 gemeenten mogen dienen: ’s-Gravenzande (03-10-1979), Utrecht (12-09-1984), Ridderkerk-Slikkerveer (21-12-1988), Groningen (31-03-1993), Gorinchem (02-07-1997), Boskoop (20-06-2001) en de gemeente Waarde (23-04-2008). Op 1 juni 2011 ging ds. Golverdingen met emeritaat.

Hij besteedde in afhankelijkheid van de Heere veel tijd aan de voorbereiding van zijn preken waarin wet en Evangelie, zonde en genade verkondigd werden. Een bekend gezegde van hem was: ‘Iedere preek is een geschenk’.

Ds. Golverdingen studeerde veel en had een vruchtbare pen. Van zijn hand verschenen onder meer ”Ds. G.H. Kersten, facetten van zijn leven en werk”, ”Avonden met Teellinck”, ”Om het behoud van een kerk” (doctoraalscriptie), ”Vernieuwing en verwarring - De Gereformeerde Gemeenten 1946-1950” (promotie in 2014 tot doctor in de theologie), met daarop een vervolg ”Geschiedenis van een scheuring - De Gereformeerde Gemeenten 1950-1957”. Deze studies vonden veel waardering in en buiten ons kerkverband.

In zijn arbeidzame leven had ds. Golverdingen de volgende taken:

1961-1975   secretaris Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen (LVSGS).

1962-1973   redactielid Onderling Kontakt (secretaris; 1971-1973 eindredacteur).

1965/1967   voorzitter jeugdvereniging Meliskerke.

1968-1980   lid van het hoofdbestuur van de SGP.

1968-1972   de eerste jeugdwerkadviseur van Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

1968-1972   redactiesecretaris jongerenblad Daniël.

1971-1972 en 1978-1985   bestuurslid Bond van Zondagsscholen (1984-1985 voorzitter).

1973-1976   ouderling te Meliskerke.

                     meermalen docent aan de Cursus Godsdienstonderwijs (CGO).

1981-2003   voorzitter Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS).

1981-1986   voorzitter Begeleidingscentrum Gereformeerd Schoolonderwijs (BGS).

1992-2003   voorzitter Administratiekantoor Gereformeerd Schoolonderwijs (AGS).

1994-2001   voorzitter commissie van bijstand van schoolbestuur Randburg (Zuid-Afrika).

1987-2012   scribent in De Saambinder.

1983-1999   secundus Deputaatschap Hoge Overheid.

1997-2006   lid Deputaatschap Buitenlandse Kerken (secundus 1993-1997).

1997-2010   lid Deputaatschap Kerkrecht.

moderamenlid Particuliere Synode: 2x in Zuidwest, 6x in Noordwest, 3x in Oost.

1998/1999   eerste scriba Generale Synode; derde scriba van de synodes van 2004/2005, 2007/2008 en 2010/2011.

1999-2002 en 2005-2013   lid Deputaatschap Vertegenwoordiging en Voorlichting.

______________________________________________________________________________________

In de vroege ochtend van zondag 29 december is overleden Marinus Golverdingen.

De maandag vóór Kerst moest hij in het ziekenhuis opgenomen worden, onder meer vanwege een longontsteking. Aanvankelijk leek er hoop op herstel, maar daags na Kerst werd het anders. Reeds na een enkele dag kwam toen het einde van zijn aardse leven.
Een grote slag en een diep verdriet voor zijn vrouw en voor hun kinderen en kleinkinderen. Mevrouw Golverdingen zorgde zo in liefde en vol toewijding voor haar man. Dat was temeer zo sinds de ernstige gezondheidszorgen die zich vanaf 2012 voordeden. Nu moet ze hem missen; dat geeft smartelijke rouw en een grote lege plaats. De kinderen en kleinkinderen moeten hun altijd meelevende vader en opa missen. De Heere geve hen allen Zijn vertroosting en ondersteuning. Hij gedenke in het bijzonder mevrouw Golverdingen; Hij schenke haar te ervaren dat Hij de weduwe staande houdt.

Op 18 mei 1941 werd Marinus Golverdingen geboren in Stolwijk. Na de ulo ging hij voor onderwijzer studeren aan De Driestar. In 1962 werd hij onderwijzer in Meliskerke. Enige tijd was hij leraar aan een christelijke mulo in Amersfoort. In 1968 werd hij jeugdwerkadviseur bij de Jeugdbond. Veel heeft hij mogen bijdragen aan de opbouw van ons kerkelijk jeugdwerk. Eveneens was hij in die jaren landelijk actief bij de SGP-jongeren. In 1972 ging hij terug naar Meliskerke om directeur van de basisschool te worden. Daar werd hij ook ouderling. Intussen studeerde hij in de avonduren pedagogiek. Maar de leiding des Heeren was anders. Vanuit Meliskerke liep de weg naar de Theologische School in Rotterdam.

De jonge Golverdingen had al vroeg diepe indrukken van zijn verloren staat voor God. In de lagere school-periode werd hij onder een vertelling over Paulus en Agrippa er bij bepaald dat ook hijzelf bijna een christen was. Maar dat betekende voor hem dat hij geheel verloren was.
In zijn jonge jaren heeft de Heere hem verder willen onderwijzen in de weg der zaligheid in Christus. In die tijd, en ook later in Meliskerke, had hij goede omgang met kinderen Gods. Ook werd hij innerlijk en geestelijk verbonden aan geschriften van de oudvaders. In de periode dat hij ouderling was in Meliskerke behaagde het de Heere hem uit te stoten tot het predikambt vanuit de woorden: ‘Volg Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken’ (Matth. 4:19). 

Op 3 oktober 1979 werd Golverdingen predikant in ’s-Gravenzande. Daarna diende hij achtereenvolgens de gemeenten van Utrecht, Ridderkerk-Slikkerveer, Groningen, Gorinchem, Boskoop en Waarde. In 2011 ging hij met emeritaat.

Ds. Golverdingen had meerdere keren zitting in het moderamen van de Generale Synode. Hij maakte deel uit van enkele deputaatschappen, waaronder het deputaatschap Kerkrecht. Vanaf 1981 is broeder Golverdingen gedurende 22 jaar bijzonder actief geweest als voorzitter van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs. Sprekend waren zijn principiële openingswoorden op de jaarvergaderingen. Door de identiteit gedrongen was hij in die tijd nauw betrokken bij de totstandkoming van de BGS, de schoolbegeleidingsdienst. Hij was er ook enkele jaren voorzitter van.

Met grote liefde en vanuit hartelijke verbondenheid heeft ds. Golverdingen veel onderzoek gedaan naar en diverse boeken gepubliceerd over ds. G.H. Kersten en over de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten. Hij gevoelde dit als zijn levenswerk. Op 4 maart 2014 promoveerde hij aan de TUA in Apeldoorn op het proefschrift “Vernieuwing en verwarring”, over de Gereformeerde Gemeenten in het tijdvak van 1946 tot 1950.

In de laatste periode van zijn leven was er voor broeder Golverdingen nog weleens geestelijke strijd. De dag vóór Kerst mocht hij er echter vrijmoedig van spreken hoe de Heere was overgekomen en hoe hij zich mocht weten in Zijn handen. Zo is hij mogen ingaan in de zalige rust die er overblijft voor het volk van God. En dat naar de verkiezende liefde Gods in de grote Rustaanbrenger. Zo mag zijn ziel nu zijn bij de schare die eeuwig God verheerlijken mag.

ds. P. Mulder, Geldermalsen

Bron: De Saambinder 02-01-2020

 

 

Actueel

Ds. A.T. Vergunst is zondag 26 juli 2020 als predikant "geïnstalleerd" in de gemeente Carterton (Nieuw Zeeland). De officiële bevestiging, door ds. W. Harink, zal op een later moment plaatsvinden. Om de dienst (woord en beeld) te beluisteren, klik hier.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

za 22 augustus 2020 Classicaal examen van kand. P.C. Vlot in de GG te Goes. Aanvang: 09.30 uur. Bijwonen van dit examen is mogelijk via aanmelding (voor de link: zie hierboven).
ma 24 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 1).
di 25 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 2).
wo 26 augustus 2020 De gemeente Nieuwdorp bestaat 100 jaar.
wo 26 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 3).
Alle agenda items