Ds. M. Golverdingen 40 jaar predikant

Op 3 oktober is het 40 jaar geleden dat ds. M. Golverdingen als predikant bevestigd werd in zijn eerste gemeente, ’s-Gravenzande. Hij deed intrede met de woorden uit Kolossenzen 4:3: ‘Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus’.

Het was voor ds. Golverdingen en voor de gemeente van ’s-Gravenzande een bijzondere dag. Voor het eerst mocht deze gemeente een eigen predikant ontvangen. Uit de vele beroepen wees de Heere kandidaat Golverdingen duidelijk de weg naar ‘s-Gravenzande. In de periode dat hij deze gemeente mocht dienen, werd ook een nieuw kerkgebouw, de Westerkerk, in gebruik genomen.

 

Marinus Golverdingen is geboren en opgegroeid in Stolwijk en zijn ouders behoorden daar tot de Gereformeerde Gemeente. Na de lagere school volgde de ulo en vervolgens kweekschool De Driestar in Gouda. Studeren deed hij graag en na de kweekschool werd dat pedagogiek in Nijmegen. Hij is in het onderwijs werkzaam geweest, onder meer als ‘hoofd der school’ van de Boazschool in Meliskerke. Zijn betrokkenheid op de jeugd blijkt ook hierin dat hij de eerste jeugdwerkadviseur van onze gemeenten is geweest. Hij gaf destijds een nieuwe impuls aan de teruglopende belangstelling voor het jongerenblad Daniël. Ook zijn toen de bekende Mivo-schetsen voor het jeugdwerk verschenen. Samen met ds. J. Driessen en anderen ontstond de catechisatiemethode ”Met de Kerk der eeuwen”.

 

In zijn jeugd was er al de begeerte om predikant te worden, maar hij besefte heel goed dat daarvoor een roeping van Godswege nodig was. Die roeping kwam er met de woorden ‘Ik zal u visser der mensen maken’. In 1976 werd hij toegelaten tot de Theologische School en na drie jaar werd hij door het curatorium beroepbaar gesteld.

 

Ds. Golverdingen heeft na ’s-Gravenzande nog zes andere gemeenten mogen dienen: Utrecht (1984-1988), Ridderkerk-Slikkerveer (tot 1993), Groningen (tot 1997), Gorinchem (tot 2001), Boskoop (tot 2008) en de gemeente Waarde die hij tot zijn emeritaat in 2011 heeft gediend.

 

Hij besteedde in afhankelijkheid van de Heere veel tijd aan de voorbereiding van zijn preken waarin wet en Evangelie, zonde en genade verkondigd werden. Een bekend gezegde van hem was: ‘Iedere preek is een geschenk’.

Ds. Golverdingen studeerde veel en had een vruchtbare pen. Van zijn hand verschenen onder meer ”Ds. G.H. Kersten, facetten van zijn leven en werk”, ”Avonden met Teellinck”, ”Om het behoud van een kerk” (doctoraalscriptie), ”Vernieuwing en verwarring - De Gereformeerde Gemeenten 1946-1950” (promotie in 2014 tot doctor in de theologie), met daarop een vervolg ”Geschiedenis van een scheuring - De Gereformeerde Gemeenten 1950-1957”. Deze studies vonden veel waardering in en buiten ons kerkverband.

 

Ds. Golverdingen werd bij zijn afvaardiging naar de Generale Synode meerdere malen gekozen tot scriba in het moderamen. Hij is lid geweest van het deputaatschap Kerkrecht en werkte aan verschillende publicaties mee. Hij was 22 jaar voorzitter van de VGS, de besturenorganisatie voor het reformatorisch onderwijs. Ook heeft hij 12 jaar zitting gehad in het hoofdbestuur van de SGP. Er zou nog meer te noemen zijn.

 

Ds. Golverdingen is een bescheiden man, een irenische persoonlijkheid, die samenbindend wilde arbeiden op de plaats en in de dienst die de Heere hem gaf. Het liefst wil hij weinig aandacht voor dit jubileum. Bij zijn 25-jarig jubileum zei hij: ‘Jubileren is een gevaarlijk werk. Als er aandacht is voor mijn jubileum, dan wil ik dat graag zien in het licht van Gods goedheid en trouw, tegenover mijn ontrouw, gebreken en zonden’. Toch is het goed om bij een jubileum terug te zien. Niet om in de mens te eindigen, maar wel om de Heere te erkennen voor alle weldaden, aan hem bewezen. Wij willen bij dit herdenken ook zijn vrouw van harte betrekken. Van nabij weten we, dat zij haar man al die jaren in alles terzijde heeft gestaan en dat mag en kan ze tot op de dag van vandaag nog doen. Wij feliciteren daarom beiden van harte met dit jubileum en wensen hen toe dat de Heere het in de avond van hun leven licht doet zijn.

 

Een herdenkingsdienst door ds. Golverdingen zelf in de gemeente Waarde, van waaruit hij met emeritaat is gegaan, behoort vanwege zijn minder wordende gezondheid helaas niet tot de mogelijkheden. In goed overleg met de kerkenraad van Waarde zal in Dordrecht, in de ochtenddienst van zondag 6 oktober door ds. W.A. Zondag aandacht aan dit jubileum worden geschonken.

 

Kerkenraad GG Dordrecht

Actueel

Geen actueel nieuws gevonden

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 30 oktober 2020 De gemeente Grand Rapids - Beckwith (USA) bestaat op 30 oktober 150 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op 28 oktober een herdenkingsdienst gehouden.
wo 4 november 2020 Landelijke dankdag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag dankdag houdt).
wo 4 november 2020 Ds. G.M. de Leeuw neem afscheid van Grand Rapids - Beckwith (USA). Aanvang dienst: 19.00 uur (plaatselijke tijd).
do 19 november 2020 Presentatie bijbels dagboek voor jongeren met autisme (Helpende Handen) vanuit de GG te Zeist. Aanvang: 19.30 uur. De bijeenkomst is te volgen via www.helpendehanden.nl/presentatieprofetischwoord.
di 24 november 2020 Bevestiging en intrede van ds. G.M. de Leeuw, te Nobleford (Canada). Aanvang diensten: 14.00 en 19.00 uur (plaatselijke tijd).
Alle agenda items