Ds. J.J. van Eckeveld wordt emerituspredikant

Dinsdag 9 april zal ds. J.J. van Eckeveld, predikant te Zeist, afscheid nemen van deze gemeente, nadat hij er 42 jaar en 7 maanden aan verbonden is geweest. Op de leeftijd van bijna 71 jaar hoopt hij met emeritaat te gaan.

Ds. Van Eckeveld werd geboren op 16 april 1948 en bracht zijn jeugd door in Nunspeet. Catechisatie kreeg hij onder andere van de bekende ouderling Bart Roest. Later zou hij er met veel waardering aan terug denken: “Ik had, zo jong ik was, eerbied voor die man”, vertelde hij eens in een interview.

Al vroeg werd hij geroepen tot het ambt van predikant. In 1972 (24 jaar oud) werd hij toegelaten tot de opleiding aan de Theologische School, samen met de huidige (emeritus)predikanten A. Moerkerken en J.S. van der Net.

Na vier jaren studie werd kandidaat Van Eckeveld, te Scherpenzeel, in 1976 beroepbaar gesteld door het curatorium. Uit de ruim 40 beroepen die op hem werden uitgebracht mocht dat van Zeist worden aangenomen. De gemeente was toen ruim 3 jaar vacant na het vertrek van ds. G.J. van den Noort naar Krimpen aan den IJssel. Voor ds. Van Eckeveld zou de tijd in Zeist een periode worden van bijna 43 jaar.

Op 8 september 1976 werd kand. Van Eckeveld door ds. A. Vergunst als predikant bevestigd in de gemeente Zeist. In de avonddienst deed hij er intrede met de woorden uit 2 Timotheüs 2: 15 (Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt).

Toen ds. Van Eckeveld 25 jaar predikant was, en zijn ambtsjubileum herdacht, werd hij koninklijk onderscheiden en benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester R.G. Boekhoven zei onder andere: :“U bent door de jaren heen een ambtelijke weg gegaan die niet alleen lokaal en regionaal, maar ook nationaal en internationaal van betekenis was voor uw gemeenschap. Daartoe zijn ook te rekenen de audiënties die u had bij Hare Majesteit koningin Beatrix”.

Bij het 40-jarig ambtsjubileum (2016) werd een symposium georganiseerd  met als titel: ”Dienaar des Woords in de kerk van 2016”. Ds. A.A. Egas (CGK) sprak over het thema ”Bindend” (zoeken naar eenheid ondanks verscheidenheid), ds. G.J. van Aalst (Klaaswaal) sprak over het thema ”Vormend” (luisteren naar de Schrift en spreken vanuit de Schrift) en dr. W. Fieret over het thema ”Samenwerkend” (samenwerken met anderen met behoud van eigen identiteit). Tenslotte gaf de jubilaris zelf een reactie geven op de uitgesproken bijdragen. 

Binnen het geheel van het kerkelijk leven in de Gereformeerde Gemeenten nam ds. Van Eckeveld een gewaardeerde plaats in. Dit bleek wel uit de bijna 250 beroepen die predikant in de loop van de jaren ontving. Maar ook bekleedde hij onder meer de volgende functies:

  • Lid van het deputaatschap voor de Zending (1977 – 2008). Tot 1991 als een van de secretarissen en daarna als voorzitter.
  • Lid van het deputaatschap voor Studerenden (1984 - 1999).
  • Medewerker van de Saambinder (1989 - 2015).
  • Lid van het deputaatschap Buitenlandse Kerken (1990 tot heden).
  • Lid van het curatorium Theologische School (1994 tot heden). Eerst als 2e secretaris en sinds 2002 als voorzitter.
  • Voorzitter van het deputaatschap Kerkelijke Eenheid (2001 tot heden).
  • 2e voorzitter bij de Cursus Godsdienstonderwijs (CGO).
  • Tienmaal moderamenlid van de Generale Synode (2 keer als 3e scriba, 1 keer als 2e voorzitter, 7 keer als voorzitter). Daarmee (sinds 1993) ook als voorzitter van het deputaatschap Vertegenwoordiging en Voorlichting.
  • Lid van het moderamen van de Particuliere Synode Noordwest (1988 - 2018, uitgezonderd 2013).

Actueel

De nieuwbouw van de gemeente Rotterdam-Centrum vordert gestaag. Op de pagina van deze gemeente treft u een kleine impressie aan van de huidige situatie (mei 2019).

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is volop bezig met de renovatie van het kerkgebouw. Wilt u beelden bekijken van de voortgang van de renovatie? Klik dan hier.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

ma 17 juni 2019 De studenten G.P. van Nieuw Amerongen (Stolwijk) en M.L. Dekker (H.i.Ambacht) zijn vanaf deze dag beroepbaar. Voor student Dekker geldt dat hij uitsluitend beroepbaar is voor het werk van het deputaatschap voor Israël in Nazareth.
za 22 juni 2019 Vergadering classis Amsterdam, te Lisse. Aanvang 10.00 uur.
vr 28 juni 2019 Classisvergadering classis Middelburg, te Vlissingen. Aanvang: 10.00 uur.
vr 5 juli 2019 Vergadering classis Barneveld, te Barneveld-Centrum. Aanvang 19.00 uur.
vr 5 juli 2019 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur; (alleen indien een kandidaat een beroep aanneemt naar een van de gemeenten uit de classis)
Alle agenda items