Ds. E. Hakvoort 25 jaar predikant

Zondag 29 september was het 25 jaar geleden dat ds. E. Hakvoort bevestigd is in het ambt van predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Meerkerk door ds. P. den Butter met de woorden van Handelingen 19:8: “En hij ging in de synagoge en sprak vrijmoediglijk, drie maanden lang, met hen handelende en hun aanradende de zaken van het Koninkrijk Gods.” Die avond verbond hij zich aan de gemeente met Efeze 6:19: “En voor mij, opdat mij het woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des Evangelies bekend te maken.”

Na acht jaar in de Christelijke Gereformeerde Kerken, waarin hij de gemeenten van Meerkerk (1994) en Alphen aan den Rijn (1998) diende, leidde de weg van ds. Hakvoort naar de Gereformeerde Gemeenten. De eerste gemeente die hij daar mocht dienen, was Genemuiden, waar hij op 8 oktober 2003 door ds. A. schot werd bevestigd en waar hij diezelfde dag zijn intrede deed. Na vier jaar heeft werd zijn weg naar ’s-Gravenpolder geleid waar hij op 5 december 2007 werd bevestigd. Op 13 juni 2012 werd ds. E. Hakvoort bevestigd in de Netherlands Reformed Congregation van Norwich, Ontario, door ds. A.H. Verhoef, die sprak over 1 Petrus 5:1-4. Diezelfde dag deed ds. E. Hakvoort intrede met de woorden van Colossenzen 4:3.

Ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum, sprak ds. E. Hakvoort op zondag 29 september in de afdeling Courtland en de gemeente Norwich over Handelingen 26:22a: “Dan, hulpe van God verkregen hebbende, sta ik tot op dezen dag”. Hij sprak over ‘De onverdiende maar onmisbare hulp van God’, en bepaalde zijn gehoor bij de volgende zaken:

1. Hulp verkregen in het verleden

2. Hulp voortgezet in het heden

3. Hulp betuigd in de toekomst

Ds. Hakvoort gaf aan dat het woord ‘hulp’ geenszins betekent dat de mens tot zijn zaligheid samenwerkt met de Heere; en dat Hij slechts helpende genade geeft zoals velen zeggen en leren. In tegendeel, het woord ‘hulp’ betekent dat een ontdekte zondaar totaal wordt afgesneden van zijn eigen hulp zodat hij zichzelf niet meer kan helpen voor tijd en eeuwigheid; om dan als hulpeloze zondaar hulp van God te verkrijgen in Christus  van Wie Hij heeft betuigd: “Ik heb hulp besteld bij een Held”. In de weg van de onmogelijkheden aan onze kant wordt dan het wonder beleefd.

Dan is het alleen en geheel Gods werk. Onze predikant mocht daarbij reflecteren op enkele leidingen des Heeren in zijn eigen leven van zijn jeugd af aan, waarin de Heere hem die onverdiende maar onmisbare hulp wilde schenken. Hij sprak ook van verkregen hulpe Gods in zijn ambtelijk leven waarin de Heere Zich niet onbetuigd heeft gelaten.

Hoewel Gods wegen soms hoger waren dan zijn wegen en Gods gedachten anders dan zijn gedachten, heeft de Heere het woord gesproken tot Zijn knecht waargemaakt. Daarom mag Gods Woord nog gepredikt worden tot op deze dag. Hoewel het met vele tekortkomingen van onze zijde is, zal Gods Woord niet ledig wederkeren, maar doen al wat Hem behaagt.

De achterliggende 25 jaar zijn gepaard gegaan met blijde en droeve zaken. We mogen echter niet in mensen eindigen. Dat de Heere alleen de eer mag ontvangen voor de verkregen hulp aan Zijn knechten, die Hij als aarden vaten in Zijn dienst wil gebruiken. Telkens als ze Gods Woord spreken, zijn ze afhankelijk van Zijn hulp. Welk een wonder als door hulpeloze dienaren bij ogenblikken mag worden ervaren dat de Heere Zijn hulp zendt vanuit het heiligdom voor het persoonlijk en ambtelijk leven.

De getrouwe God van alle genade wil Zijn woord nog gepredikt hebben, daarbij gebruikmakend van zondige mensen. Er moeten er nog worden toegevoegd die liggen onder het zegel der verkiezing. Gekocht door Christus’ bloed worden ze geroepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar light. Dat is niet afhankelijk van een dienaar; maar het heeft Gode behaagd zwakke middelen te gebruiken tot vervulling van Zijn doel.

Als wij erbuiten worden gezet, gaat de Heere gebruiken in de weg van het wonder om zo de eer te ontvangen die Hij zo waardig is te ontvangen. Wij hebben niets verdiend, maar het is alleen om de verdienste van de enige Middelaar Christus de Heere nog zondaren bekeert. Daarom is er nog hoop in deze ernstige tijd waarin we leven. De Heere heeft nog genadig willen voorzien in het leven van onze predikant, persoonlijk en ambtelijk, gedurende de achterliggende jaren. Dat is verootmoedigend.

Na de dienst heeft ouderling Pas onze predikant toegesproken en de gemeente verzocht te zingen van Psalter 345:1,2 (Psalm 121)

Ds. Hakvoort besloot de herdenkingsdienst met kerkenraad en gemeente te bedanken voor alle liefde betoond in de achterliggende jaren. He sprak de wens uit dat de Heere hem ook in het toekomende tot een zegen wil stellen als het Woord bediend mag worden, en dat Hij de banden der liefde, die ervaren mogen worden, wil bestendigen.

De kerkenraad van de NRC Norwich

Norwich07.jpg

Actueel

Geen actueel nieuws gevonden

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 30 oktober 2020 De gemeente Grand Rapids - Beckwith (USA) bestaat op 30 oktober 150 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op 28 oktober een herdenkingsdienst gehouden.
wo 4 november 2020 Landelijke dankdag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag dankdag houdt).
wo 4 november 2020 Ds. G.M. de Leeuw neem afscheid van Grand Rapids - Beckwith (USA). Aanvang dienst: 19.00 uur (plaatselijke tijd).
do 19 november 2020 Presentatie bijbels dagboek voor jongeren met autisme (Helpende Handen) vanuit de GG te Zeist. Aanvang: 19.30 uur. De bijeenkomst is te volgen via www.helpendehanden.nl/presentatieprofetischwoord.
di 24 november 2020 Bevestiging en intrede van ds. G.M. de Leeuw, te Nobleford (Canada). Aanvang diensten: 14.00 en 19.00 uur (plaatselijke tijd).
Alle agenda items