De Theologische School gaat verbouwen

In de maand juli wordt een begin gemaakt met de sloop van het oude kerkgebouw en gedeeltelijke nieuwbouw van de Theologische School aan de Boezemsingel te Rotterdam. Graag laten we u meelezen met de plannen. Vrijmoedig doen we ook een beroep op uw offervaardigheid.

Voordat in de jaren 2007 en 2008 de renovatie van de Theologische School werd uitgevoerd, is er intensief onderzoek verricht naar de meest geschikte vestigingsplaats. Met goedkeuring van de Generale Synode is besloten de school op de oude en vertrouwde plaats aan de Boezemsingel te handhaven. De Theologische School maakt voor haar dagelijkse schoolactiviteiten gebruik van het naastgelegen kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente van Rotterdam-Centrum. Dat geldt bijvoorbeeld voor het houden van de proefpreken door de studenten en andere activiteiten van de Theologische School.

In 2016 heeft de kerkenraad van Rotterdam-Centrum het curatorium benaderd met de vraag of de Theologische School het inmiddels veel te grote kerkgebouw - met hoge onderhoudskosten - zou willen overnemen, met daarbij de bepaling dat de gemeente zolang ze bestaat, in het historische kerkgebouw kan blijven kerken. Met de architect zijn sindsdien in gezamenlijk overleg diverse plannen gemaakt om het kerkgebouw te verkleinen en te renoveren. De kerk moest enerzijds geschikt blijven voor het houden van de proefpreken door de studenten, en anderzijds voor de zondagse diensten en de gemeentelijke activiteiten van Rotterdam-Centrum. Wat de functionaliteit van het gebouw betreft, ligt daarbij de nadruk op het continueren van de activiteiten van de Theologische School.

Het verkleinen en handhaven van het historische kerkgebouw is op de Generale Synode van 2016 aan de orde geweest. De synodeleden vonden de kosten ervan echter te hoog. Het curatorium heeft daarna in opdracht van de Synode nieuwe plannen laten maken. Die voorzien in het slopen van het kerkgebouw, het handhaven van het bestaande catechisatielokaal met daartegenaan een nieuw te bouwen kerkzaal met ruimten voor vergaderingen, maaltijden, etc. Uitgangspunt bij alle werkzaamheden is dat er niet meer gedaan zal worden dan wat strikt noodzakelijk is. Het bestaande catechisatielokaal zal nu worden verbouwd en ingericht als archief- en documentatiecentrum. Dat is een reeds jaren lang gekoesterde wens van de sectie Kerkelijke Archieven. Er is veel historisch materiaal dat geordend opgeslagen en tentoongesteld kan worden voor alle gemeenteleden. De Generale Synode heeft dit basisplan unaniem akkoord bevonden. Ook gaf de Synode goedkeuring om aan de gemeenten een dringende oproep te doen om voor dit project het benodigde geld bijeen te brengen. De start van de werkzaamheden is vooralsnog gepland in juli 2018.

Voor de uitvoering van dit project komen we ongeveer € 300.000,- tekort. In het oude kerkgebouw blijkt bij nader onderzoek meer asbest aanwezig te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Dat brengt onvoorziene extra saneringskosten met zich mee. Daarnaast vereist de burgerlijke gemeente Rotterdam dat de markante toren moet blijven bestaan, ter voorkoming dat in de lintbebouwing (de gevellijn van de panden) aan de Boezemsingel te grote gaten zouden vallen.

Het curatorium verzoekt bij dezen vriendelijk, gemeenten, (zang)verenigingen, bedrijven en particulieren voor dit project een extra collecte te houden of een gift te geven. Het is ons hartelijk uitzien dat daadwerkelijk zou mogen blijken waarmee de synode-bespreking van dit agendapunt werd afgesloten: ‘Ds. A. Moerkerken vindt het verblijdend dat er liefde leeft op de synode voor de Theologische School. Dit is een weerspiegeling hoe dit leeft in de gemeenten’.

Uw collecten en giften kunnen worden overgemaakt op het IBAN nr. NL80 INGB 0000 0080 86 t.n.v. De Theologische School Ger. Gem.

Bij voorbaat, mede namens docenten en studenten, hartelijk dank.

Bron: de Saambinder (van het curatorium)

Actueel

Aan het begin van dit jaar willen wij, de medewerkers van het Kerkelijk Bureau en de beheerder van deze website, u van harte Gods zegen toewensen. Ook voor 2019 geldt: "Gewen u toch aan Hem en heb vrede" (Job 22: 21).

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 18 januari 2019 Vergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang 19.30 uur.
vr 18 januari 2019 Diakendag, met als thema "het diakenambt, een onderschatte roeping?". Locatie: GG Tricht-Geldermalsen. Tijd: 16.00 tot 22.00 uur.
wo 30 januari 2019 Vergadering classis Goes, te 's Gravenpolder. Aanvang: 19.00 uur.
vr 1 februari 2019 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur.
vr 1 februari 2019 Classisvergadering classis Rijssen, te Rijssen-Noord. Aanvang 19.30 uur.
Alle agenda items