100 jaar "Bethel" in Werkendam

‘Bent u al Jakob voor God geworden? Is in uw zielsellende de poort van de hemel geopend? Hebt u met een geloofsoog op Jezus als Zaligmaker van uw zonden mogen blikken? Dan kent u de verwondering van Jakob die stamelde: ‘Dit is niet dan een huis Gods.’ Dan mag u weten van een Bethel in uw leven. Drie-enig God, U zij al de eer! Mist u het nog? Zie er maar naar uit dat dit grote wonder mag plaatsvinden in de Bethelkerk onder de verkondiging van het Woord. Bedel maar: Zo doe Hij ook aan mij’.

Zo schrijft ds. H.J. Agteresch in het Voorwoord van het herdenkingsboek, dat uitgegeven is ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Een goede gelegenheid om terug te zien in het bestaan van deze gemeente. De gemeente is ouder. Vóór de aansluiting bij de Gereformeerde Gemeenten droeg de gemeente 33 jaar lang de naam van Gereformeerde Kerk B.

Ds. Joh. Groenewegen

Zoals gebruikelijk in een herdenkingsboek wordt ook de voorgeschiedenis van het kerkelijk leven onderzocht. Er wordt aandacht gegeven aan het godsdienstig leven voor en tijdens de Reformatie. Een belangrijke periode in de kerkgeschiedenis van Werkendam is de ambtsbediening van ds. Joh. Groenewegen. Ook de opwekkingen die in zijn tijd plaatsvinden, komen aan de orde. Voor Gods kinderen is het sterven van ds. Groenewegen een groot verlies. In de rouwdienst, door ds. Claessen geleid, zegt deze hoe de geestelijke kinderen van ds. Groenewegen onder de prediking mochten ervaren: ‘Dit is niet dan een huis Gods en een poort des hemels!’ Zeer opmerkelijke woorden, want toen mocht al ervaren worden dat de HEERE een Bethel in Werkendam wilde hebben! Sinds deze tijd is er alle jaren door een deel van de dorpsbevolking geweest dat een Schriftuurlijke prediking met een bevindelijke inslag begeerde.

Een Doleantiegemeente

De Afscheiding van 1834 heeft nauwelijks vat op het kerkelijk leven van het dorp. In de tijd van de Doleantie (1886) verlaat een deel de plaatselijke Hervormde Kerk, wel nadat zij opgeroepen hebben tot ‘reformatie’. Zo ontstaat in 1887 de ‘Nederduitsch Gereformeerde kerk (doleerende) te Werkendam en De Werken’. Later wordt dit ‘Gereformeerde Kerk B te Werkendam’.

In 1891 krijgt de B-kerk een eigen kerkgebouw. De gemeente wordt bediend door de predikanten H. Teerink (1893-1896), J. Osinga (1897-1910), S. Kamper (1912-1913) en J. Boeijinga (1914-1916). Steeds minder aarden de kerkenraad en de gemeente in het verbondsmatige denken van de Gereformeerde Kerken.

Ambtsdragers en dienaren

Na 1916 ontstaat de gedachte om zich aan te sluiten bij een ander kerkverband. Een poging om aan te sluiten bij de Christelijke Gereformeerde Kerken lukt niet. Dan komt de veelbetekenende zin: ‘…liever met de Gereformeerde Gemeenten…’ Aansluiting bij het verband van de Gereformeerde Gemeenten vond onder het voorzienig beleid van de Heere wél doorgang, in februari 1920. De geschiedenis leert dat de Heere er Zijn zegen over heeft gegeven. Opmerkelijk is dat de Heere na een paar maanden ds. G. van Reenen naar Werkendam stuurde.

Honderd jaren van wel en wee volgden. De Heere trok Zijn hand in al die jaren niet af van de gemeente. Terwijl daarvoor alle oorzaak door mensenkinderen werd gegeven… De Heere gaf ambtsdragers en zond Zijn dienaren. De predikanten J. Overduin, Chr. van Dam, A. Hoogerland, J. Karels, J. Mol, M. Karens en H.J. Agteresch hadden allen een taak, in Gods eeuwige raad besloten. Een taak die niet ongezegend bleef. Daarvan is in het herdenkingsboek op verschillende plaatsen te lezen.

 N.a.v. ”Bethel in Werkendam; gewisselijk is de Heere aan deze plaats”, A.E. Brijder, H.M. Lobbezoo, uitgave kerkenraad Werkendam; 644 blz.; € 25,-.

 

Bron: De Saambinder (06-02-2020).

 

 

Actueel

Zondagavond 23 februari werd de laatste kerkdienst gehouden in het kerkgebouw van Beekbergen. Het gebouw wordt gesloopt en maakt plaats voor een nieuwe met 600 zitplaatsen. Ds. A. Schreuder, de plaatselijke predikant, hield zijn preek uit Ezra 3: 11-13: "de herbouw van de tempel". Met als aandachtspunten de Heere loven en danken, de ouderen wenen, de jongeren juichen. Onder het zingen van Psalm 119: 45 werd aan het einde van de dienst de kanselbijbel gesloten.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 6 maart 2020 Vergadering classis Barneveld te Barneveld-Centrum. Aanvang: 19.00 uur.
wo 11 maart 2020 Landelijke biddag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag biddag houdt).
do 19 maart 2020 Vergadering classis Kampen, te Kampen. Aanvang: 10.00 uur.
za 21 maart 2020 Landelijke evangelisatiedag EVGG. Tijd: 10.00 - 15.00 uur. Locatie: Hoornbeeck College Amersfoort.
di 24 maart 2020 Ds. P.D. den Haan neemt afscheid van Tholen i.v.m. vertrek naar Rijssen-West. Aanvang dienst: 19.00 uur.
Alle agenda items