Generale Synode 2019 - dag 1

Home Generale synode Generale Synode 2019 - dag 1

11 september 2019

Ds. P. van Ruitenburg sprak namens de Netherlands Reformed Congregations (NRC) in Canada en de Verenigde Staten. „We zien dezelfde zon, maan en sterren. Maar we preken ook hetzelfde Woord, dezelfde Christus en dezelfde bevinding”, aldus de predikant uit het Canadese Chilliwack. Hij wenste de vergadering voorzichtigheid, duidelijkheid en Gods nabijheid toe. „Het is een goed geoliede organisatie. De buitenkant is in orde, maar de Heere geve dat Christus meer en meer ons leven mag zijn.”

Ds. P. Loho en ds. A. Sunyap spraken namens de Gereja Jemaat Reformasi di Papua, ontstaan vanuit het zendingswerk. Hun komst naar Nederland was tot op het laatste moment onzeker; pas op de dag van vertrek werd het visum afgegeven. „We zeggen de Heere hartelijk dank dat hij ds. G. Kuijt zoveel jaar geleden heeft gezonden om van eiland naar eiland het Evangelie te brengen.”

De Nigeria Reformed Church werd vertegenwoordigd door ds. S. N. Obo en ds. I. N. Onwe. Zij ontvingen een nieuw Psalmboek in hun eigen taal uit handen van oud-zendingspredikant ds. C. Sonnevelt. Ds. Obo stond stil bij de woorden uit Efeze 2:1-9. De predikant vertelde dat er twintig bevestigde predikanten, twintig lokale gemeenten, zo’n zestig evangelisten en 150 preekplaatsen zijn in Nigeria. Ds. Obo wees ook op de moeilijkheden waarmee de kerken in zijn land te maken hebben. Zo worden veel jongeren „meegezogen” door het welvaartsevangelie. Ds. Onwe wees op de financiële noden; zo zijn er onder meer problemen met de uitbetaling van salarissen van evangelisten. „Ondanks de moeilijkheden gaan zij toch door met hun werk. Daar is gebed voor nodig.”

Curatorium

Het van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten onderstreept de noodzaak van de toerusting van predikanten. Onderdeel daarvan is een ontwikkelingsplan voor studenten.

Dat bleek woensdag uit de bespreking van het rapport van het curatorium van de Theologische School, tijdens de eerste vergaderdag van de generale synode. Het curatorium is belast met toelating en opleiding van predikanten.

De beslissing tot het instellen van een ontwikkelingsplan werd volgens het curatorium genomen vanwege de noodzaak van toerusting van aanstaande dienaren van het Woord „in een snel veranderende samenleving. In een tijd waarin de mondigheid van (doop)leden steeds groter wordt, vraagt dit van een predikant een instelling waarin hij kan omgaan met kritiek, spanningen en zijn eigen tekorten.”

Deel van het ontwikkelingsplan is een assessment door een extern bureau. Ds. J. J. van Eckeveld, curatoriumvoorzitter: „Het assessment dient ertoe dat een student zijn eigen zwakheden en kwaliteiten ziet. We moeten hierin eerlijk met elkaar handelen en onze verantwoordelijkheid verstaan.”

Ds. C. Sonnevelt (Alblasserdam) stelde de vraag welke aandacht het Judaïsme krijgt in de opleiding. Ds. G. Clements (Gouda), docent aan de Theologische School, gaf aan dat dit onderwerp uitvoerig aandacht krijgt bij het vak Bijbelkunde.

Gezien de leeftijd van verschillende curatoren en docenten zal de synode opvolgers moeten aanstellen. Het curatorium doet in de vergaderingen van oktober en januari een voordracht voor de verkiezing van curatoren en het aanstellen van docenten. Ds. Van Eckeveld gaf aan na dit cursusjaar terug te treden uit het curatorium.

De synode sprak over het aannemen van een beroep door een Nederlandse kandidaat naar een van de zustergemeenten van de Netherlands Reformed Congregations (NRC) in Amerika en Canada, of omgekeerd. Tot nu toe gold de regeling dat in zulke gevallen de studiekosten in rekening worden gebracht. Deze regeling werd door de synode afgeschaft, zoals ook de NRC eerder besloten hebben. Ds. P. van Ruitenburg (NRC Chilliwack, Canada), tijdens de synode aanwezig als vertegenwoordiger van de NRC: „Het aannemen van een beroep naar een overzeese gemeente is altijd een ingrijpende beslissing. Het moet een geestelijke zaak zijn, die niet door materiële overwegingen doorkruist zou moeten worden.”

Saambinder

Het Deputaatschap ter behartiging van de belangen van de Saambinder bezint zich op digitalisatie. Dat werd woensdag duidelijk bij de bespreking van het deputatenrapport tijdens de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten. Ds. H. A. van Zetten (Benthuizen), voorzitter van het deputaatschap, gaf aan dat terughoudendheid hierin voorop staat. „Digitalisering heeft duidelijke nadelen, zoals het opzeggen van abonnementen. We willen in deze zaken niet voorop lopen, maar ook onze ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen op dit gebied.”

Ouderling M. J. W. Hoek (Gouda) drong aan op bezinning. „Het gaat allereerst om inhoudelijke binding. Maar er is ook een tendens zichtbaar van steeds meer digitale abonnementen. Laat het deputaatschap overwegen of digitale abonnementen een mogelijkheid zijn.”

Ds. A. P. Baaijens (Aagtekerke) wees erop dat digitalisering ook invloed kan hebben op de zondagsrust. „Ik begrijp dat we jongeren willen binden, maar laten we niet bevorderen dat de media op zondag aangaan.”

Appèlzaken

Hoe voorkomt de kerk dat appelzaken zó juridisch worden dat het geestelijke aspect verdwijnt? Die vraag kwam woensdagmiddag in Gouda aan de orde op de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten.

Als een gemeentelid uit de Gereformeerde Gemeenten het oneens is met een besluit dat de kerkenraad genomen heeft, kan hij beroep aantekenen. Dat kan via de classis en de particuliere synode uiteindelijk als ”appelzaak” op de tafel van de generale synode komen te liggen. Hoe dat procedureel werkt, staat uitgewerkt in het boekje ”In goede orde”. Het deputaatschap kerkrecht stelt echter dat een bezinning daarop en aanpassing daarvan noodzakelijk zijn, vanwege verschillende leerpunten die in de afgelopen jaren zijn opgedaan.

In de bespreking van het rapport van het deputaatschap werd ook aandacht gevraagd voor het geestelijke karakter van het kerkrecht. Ds. P. Mulder onderstreepte het wezenlijke belang daarvan, hoewel dit in de praktijk ook wel weer de nodige vragen met zich meebrengt. Een appel afwijzen kan niet. Terugwijzen wel. „Dan moet je de vraag stellen: Heeft dit nu de vorm en de strekking zoals je binnen een kerk met elkaar dient om te gaan?”

Ds. F. Mulder (Rhenen) bepleitte goede voorlichting en vorming op kerkrechtelijk terrein voor ambtsdragers en dan vooral voor scriba’s van de classes.

Het deputaatschap neemt de uitkomsten van de bespreking mee in de voorstellen die worden gedaan en in de nieuwe uitgave die van het boekje zal verschijnen, na verdere bespreking op de synode.

Het aantal werkzaamheden van het deputaatschap is in de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Daarom is besloten om zaken rondom huwelijk en huwelijksproblematiek door een subgroep onder de verantwoordelijkheid van het deputaat te laten behandelen. „Daarin geeft het deputaatschap advies, maar is het de kerkenraad die beslist.” Ook benadrukte ds. P. Mulder dat het deputaatschap ingesteld is om advies te geven aan kerkenraden en andere kerkelijke organen en niet aan gemeenteleden, al gebeurt het wel dat individuele gemeenteleden contact zoeken. „Om aan de vragen van gemeenteleden tegemoet te komen, willen we algemene informatie over kerkordelijke zaken op een website plaatsen.”

Kerkorde

Een ander punt van aandacht vormde de actualisering van de Dordtse Kerkorde (DKO). Ds. Mulder: „Natuurlijk moeten de principiële lijnen van de DKO blijven zoals die zijn, bijvoorbeeld als het gaat over de drie ambten en de structuur van kerkelijke vergaderingen. Maar met andere punten moeten we wel wat. Neem bijvoorbeeld de Theologische School: daarover staat niets in de DKO. Terwijl de DKO wel zegt dat als er in een gemeente meerdere studenten theologie zijn, zij propositiën mogen houden. Binnen onze gemeenten werkt dat anders. We willen de DKO niet principieel veranderen, maar moeten wel zaken onder ogen zien om te voorkomen dat we op enig moment in de mist raken. Ook is het van belang dat de tekst wordt aangepast aan het hedendaags Nederlands. Aan deze zaken wordt gewerkt in goed overleg met de betreffende commissie van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.”