Generale Synode 2019 - dag 2

Home Generale synode Generale Synode 2019 - dag 2

12 september 2019

Zending

De Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) oriënteert zich op een nieuw zendingsveld. Dat bleek donderdagochtend tijdens de tweede vergaderdag van de generale synode van het kerkverband.

Aan deze zoektocht ligt de „nood onder de volken” ten grondslag, aldus ds. G. W. S. Mulder, voorzitter van het zendingsdeputaatschap. „Met name onder die volken die nog niet met Gods Woord zijn bereikt. Hier ligt een opdracht van Godswege die wij hebben te verstaan.”

Ds. A. Schreuder (Beekbergen) vroeg naar het spanningsveld tussen het zoeken van een nieuw zendingsgebied en het onderhouden en uitbreiden van bestaande gebieden. Deze spanning herkent het deputaatschap, gaf ds. G. W. S. Mulder aan. „De werving van werkers voor nieuwe velden weegt ons zwaar, dat geldt evenzeer voor de bestaande velden. Wij ontmoeten echter juist ook mensen die werkzaam zijn gemaakt met de nood van onbereikte volken. Wij willen ons met het zoeken van een nieuw veld in de weg van de middelen stellen.”

Zelfstandigheid

De synode sprak over de situatie van zendingsgemeenten die toegroeien naar instituering. Dit speelt met name op de zendingsvelden in Albanië en Ecuador. Er wordt gezocht naar mannen die „met stichting” kunnen dienen in de gemeenten, gaf de voorzitter van het zendingsdeputaatschap aan.

In Ecuador bieden predikanten uit verwante kerken ondersteuning in de prediking en sacramentsbediening. Met hen worden vanuit het deputaatschap intensieve gesprekken gevoerd rond de gereformeerde belijdenis, liet ds. G. W. S. Mulder weten.

In de situatie van gemeenten die toegroeien naar zelfstandigheid, laat de predikantennood zich gevoelen, aldus de voorzitter van het zendingsdeputaatschap. „Hier ligt een stuk geestelijke en ambtelijke nood. Hoe moeten broeders in de zendingskerken worden opgeleid, als er geen predikant is om leiding te geven aan de opleiding?”

Ouderling J. H. Mauritz (Woerden) vroeg het deputaatschap de mogelijkheid te overwegen om een predikant voor bepaalde tijd vanuit zijn gemeente af te zonderen voor toerustingswerk in het buitenland.

Zusterkerken

De synode ging tijdens de bespreking van het zendingsrapport ook in gesprek met de afgevaardigden van zusterkerken die uit het zendingswerk zijn ontstaan. Ds. I. N. Onwe van de Nigeria Reformed Church schetste enkele ontwikkelingen in zijn land, zoals de toenemende invloed van het welvaartsevangelie. „Wij leren in onze kerken de verdorvenheid van de mens, de verlossing in Christus en de dankbaarheid over die verlossing. Terwijl anderen leren dat echte kinderen van God niet zullen lijden, geen ziekte hoeven vrezen en rijkdom zullen krijgen. Deze boodschap heeft grote invloed in de omgeving van onze kerken en gemeenteleden die heel arm zijn. Wij blijven in onze prediking erop wijzen dat bij het volgen van Christus ook lijden kan horen.”

De Nigeriaanse kerken leren van christenen uit het noorden van het land, vertelde de predikant. „Daar is op veel plaatsen sprake van geweld van moslims tegen christenen. Velen leven op de rand van de dood. Hun getuigenis maakte diepe indruk.”

Namens de Gereja Jemaat Reformasi di Papua voerde ds. P. Loho het woord. Hij wees op een toenemende islamisering op het eiland. De mogelijkheden om te evangeliseren zijn beperkt voor de kleine gemeenten, schetste de predikant. Vanuit Psalm 121:1 riep hij de synode op tot gebed voor de kerken op Papoea.

Welzijn

Verschillende afgevaardigden vroegen aandacht voor de moeilijke positie van werkers in Oost-Azië. Het deputaatschap onderstreepte oog te hebben voor hun situatie en welzijn.

Meerdere aanwezigen benadrukten de noodzaak van voorbede voor het zendingswerk. Op verzoek van ds. G. J. van Aalst (Klaaswaal) verstuurt de synode een groet aan de zendingswerkers „om hen te laten weten dat zij een biddend achterland hebben dat intensief met hen meeleeft.”

Toerusting

Ds. D. de Wit (Borssele) vroeg aandacht voor toerustingsmateriaal in zendingsgemeenten. „Er is veel materiaal beschikbaar vanuit bijvoorbeeld Amerika, maar onze toerusters willen juist ook het bevindelijke element een plaats geven in hun materiaal. Het is best een worsteling om geschikte literatuur te vinden.”

Ds. P. Mulder, rector van de Theologische School, gaf aan dat er vanuit de opleiding contact is met de toerusters op de zendingsvelden en dat hun literatuur wordt verstrekt.

Israël

Dat ds. M. L. Dekker is ontvangen door de gemeente ”Nechama” in Nazareth, om onder de joden zendingswerk te gaan verrichten, is als iets heel wonderlijks ervaren.

Dat zei ds. A. Schot donderdagmiddag in Gouda op de tweede dag van de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten. De predikant van de gereformeerde gemeente te Nunspeet is sinds de emeritering van ds. C. J. Meeuse voorzitter van het deputaatschap Israël, waarvan het rapport werd besproken.

Ds. Dekker werd op 28 augustus bevestigd tot predikant met een bijzondere roeping van de gereformeerde gemeente Den Haag/Scheveningen. Vorige week werd ds. Dekker in een bijeenkomst door de gemeente van Nazareth ontvangen. Ds. Schot stelde dat de verwondering overheerst nu er in een geordende kerkelijke weg een predikant naar Israël kon worden uitgezonden, nadat daar al langere tijd heel sterk naar werd uitgezien. Volgens de predikant uit Nunspeet geeft dat ook een bijzondere ingang om in de hele context van Israël het Woord des Heeren in te mogen dragen.

Het werk onder het joodse volk vraagt volgens ds. Schot om een andere aanpak dan het werk onder het heidendom. Als er Israëlcommissies in plaatselijke gemeenten worden ingesteld, gaat het deputaatschap voorzichtig om met het sturen daarvan. Ds. Schot benadrukte dat het werk door de plaatselijke kerkenraad gedragen moet worden.

Israël is een heel gevoelig onderwerp, aldus ds. Schot. „Dat merk je niet alleen in de wereld en in de politiek, maar ook in de breedte van het kerkelijk leven in Nederland.”

E-books

Het deputaatschap voor Israël heeft in samenwerking met onder meer het deputaatschap voor Bijbelverspreiding een website opgezet waarop e-books gedownload kunnen worden. Ds. G. Clements (Gouda) lichtte de opzet daarvan toe tijdens de bespreking van het rapport van het deputaatschap voor Bijbelverspreiding. Via de website biblicalreformedbooks.com hebben bezoekers toegang tot 175 e-books en traktaten met gereformeerde lectuur in acht verschillende talen.

De synode besprak donderdagmiddag ook het rapport van het deputaatschap bijzondere noden.

Kerk, gezin, jeugd en onderwijs

Tijdens de bespreking van het rapport van het deputaatschap voor kerk, gezin, jeugd en onderwijs (KGJO) kwamen donderdagmiddag in Gouda op de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten de verslagen van meerdere werkgroepen en bonden aan de orde.

De synodeleden stonden wat langer stil bij het gebruik van open internet op mobiele telefoons. Er klonk bij meerdere afgevaardigden waardering voor de informatieavonden over smartphonegebruik die zijn verzorgd voor kerkenraden en classes. Tegelijkertijd is het volgens het moderamen zaak om toerusting over dit onderwerp dicht bij de mensen en in het bijzonder de jongeren te brengen. Verschillende gemeenten hebben initiatieven ontplooid om jongeren te bereiken. Persoonlijke gesprekken na afloop van catechisatie, bijvoorbeeld, of 10-minutengesprekken met jongeren om de verlegenheid over het doorbreken van intensief smartphonegebruik weg te nemen.

Volgens ds. G. Clements (Gouda) vraagt de huidige tijd, waarin het leven steeds gejaagder dreigt te worden, van ambtsdragers dat zij ook naar zichzelf kijken. Bijvoorbeeld als het gaat om het lezen van oude schrijvers. „Wil ik dat aan de catechisanten leren, dan moet ik dat ook zelf doen.” Ds. P. D. den Haan (Tholen) stelde in aanvulling daarop dat het van groot belang is dat jongeren nog aan ouderen kunnen zien wat het is om de Heere te vrezen.

Onderwijs

Tijdens de bespreking van het verslag van de werkgroep onderwijs kwamen meerdere punten van zorg op het gebied van identiteit in het reformatorisch onderwijs aan de orde. Ds. J. M. D. de Heer (Middelburg) wees in dat kader in het bijzonder op de veranderingen in de liedcultuur onder reformatorische jongeren die tot docent worden opgeleid, die volgens hem zijn doorwerking zullen hebben in het reformatorisch (basis)onderwijs. Ds. P. Mulder, voorzitter van het synode, onderstreepte dat er in het pastoraat blijvend aandacht moet zijn voor studerenden, ook tijdens huisbezoeken.

Jeugdbond

Ook de verslagen van verschillende bonden werden besproken tijdens de vergadering. De synode sprak waardering uit voor de door de Jeugdbond uitgesproken intentie om het geheel van de gemeenten te dienen en drong erop aan in deze lijn te blijven werken. Daarbij benadrukte de synode de noodzaak van wedergeboorte en bekering blijvend te laten doorklinken.

Ds. G. J. van Aalst (Klaaswaal) wees op het aantal van 20.000 mensen dat de Gereformeerde Gemeenten in tien jaar tijd verlaten hebben. „Dat zijn getallen waar we nooit aan kunnen wennen.” Ds. D. de Wit (Borssele) deelde deze zorg, maar zei te willen waken om alleen oog te hebben voor negatieve cijfers. „Laten we onze jongeren laten horen dat wij geloven in een algemene, heilige, christelijke Kerk die nooit kleiner, maar alleen groter wordt.”

Jeugdbonddirecteur L. A. Kroon signaleerde een trend dat de betrokkenheid van jongeren vanaf 14-jarige leeftijd „naar onze indruk lijkt af te nemen. We moeten alle moeite doen om de jongeren plaatselijk betrokken te krijgen.”

De synode sprak „hartelijke waardering” uit voor het werk dat door vele vrijwilligers wordt gedaan, met name in het jeugdwerk en tijdens vakantieweken voor mensen met een beperking.

Kerkelijke eenheid

De generale synode van de Gereformeerde Gemeenten wijst kanselruil met predikanten van andere kerkverbanden af.

Dat bleek donderdagavond in Gouda tijdens de bespreking van het rapport van het deputaatschap kerkelijke eenheid. Ds. P. Mulder, preses van de synode, benadrukte dat een dergelijke vorm van kanselruil – zoals in incidentele gevallen wel is voorgekomen – kerkordelijk niet mogelijk is. Ook onderstreepte hij dat de bevoegdheid om binnen het geheel van de Gereformeerde Gemeenten Woord en sacramenten te bedienen alleen kan worden verleend door de classes met deputaten artikel 49 (Dordtse Kerkorde). Plaatselijke kerkenraden hebben vervolgens de autonomie om te beslissen welke predikanten uit het eigen kerkverband worden gevraagd om kerkdiensten te leiden.

 Tijdens de gesprekken met de Gereformeerde Gemeenten in Nederland wordt verbondenheid ervaren, aldus ds. J. J. van Eckeveld, voorzitter van het deputaatschap kerkelijke eenheid. Toch is institutionele eenheid op dit moment niet aan de orde.

 De synode drong aan op voortzetting van de gesprekken met de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Ook besloot de synode om een commissie in te stellen om enkele punten, die regelmatig terugkeren in gesprek met andere kerkverbanden, nader toe te lichten.

 De deputaten artikel 48/49 (DKO) van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland gaven aan geen noodzaak te zien in de periodieke ontmoetingen met het deputaatschap. De synode betreurde dit en zal de wens overbrengen dat de gesprekken weer worden hervat.

 Ook voert het deputaatschap gesprekken met de Hersteld Hervormde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Deze synode ziet deze gesprekken als nuttig.