ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Woerden

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 10 ouderlingen en 7 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Woerden vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2019 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Oudelandseweg 50 in Woerden. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. Tot eind september 2019 was ds. W.A. Zondag als predikant aan onze gemeente verbonden, daarna waren we vacant. In het verslagjaar is 4 maal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan in totaal 17 kinderen. Het totaal aantal leden daalde van 1021 naar 991 per ultimo 2019 (bestaande uit 555 leden en 436 doopleden). De kerkenraad bestond per 31 december 2019 uit 10 ouderlingen en 7 diakenen. De kerkenraad vergaderde 14 keer. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden. De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Er is een netwerk waarmee vrijwilligerszorg wordt gegeven in allerlei praktische situaties bij gezinnen en alleenstaanden. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Binnen de gemeente waren een zondagsschool, 13 verenigingen en enkele Bijbelkringen actief. Ook mochten de vrijwilligers van commissie beheer en onderhoud, commissie veiligheid en hulpverlening, bibliotheek, kerkbode, evangelisatiecommissie en zendingscommissie weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Het eigen kerkblad verscheen in 2019 driewekelijks.

Financiële verantwoording

Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het kasstelsel. Dat geeft een beter beeld van de financiën van de gemeente. Er zijn namelijk in 2014 leningen aangegaan voor de financiering van een renovatie van de kerkzaal, die in de komende jaren moeten worden afgelost. Dit vergt jaarlijks een bedrag van circa € 40.000. Deze aflossing is verwerkt in de post Rente en overige uitgaven. Onderstaande verkorte staat van baten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde inkomsten en uitgaven. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote inkomsten en uitgaven. Er wordt verwacht dat de inkomsten en uitgaven in 2020 in grote lijnen ongeveer gelijk zullen aan de de opgave van 2019. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van “Kerk”, het “Bouwfonds” als de “Diaconie”. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De bestedingen ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.), de vergoedingen voor predikanten en koster. De uitgaven voor ondersteuning in noden door de diaconale variëren jaarlijks behoorlijk en zijn nauwelijks voorspelbaar. Daarom wordt een reserve aangehouden om de schommelingen in uitgaven in noodsituaties van gemeenteleden op te kunnen vangen. Op 29 juni 2020 heeft de kascontrole op de financiële verantwoording 2019 van “Kerk” en “Bouwfonds” plaatsgevonden door twee leden van de gemeente. Voor de “Diaconie” heeft de de kascontrole op de financiële verantwoording 2019 op 16 juni 2020 plaatsgevonden door twee ouderlingen. De samenstelling van de betrokkenen bij de kascontroles rouleert, zodat een lid maximaal twee jaar achter elkaar een kascontrole uitvoert.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 366145,00 € 390009,00 € 367000,00
Rente en overige inkomsten € 11532,00 € 9630,00 € 12000,00
totale inkomsten € 377677,00 € 399639,00 € 379000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 145091,00 € 137357,00 € 148000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 62693,00 € 58732,00 € 59000,00
Diaconale uitgaven € 31761,00 € 16934,00 € 40000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 65477,00 € 44657,00 € 53000,00
Rente en overige uitgaven € 56935,00 € 56325,00 € 55000,00
totale lasten € 361957,00 € 314005,00 € 355000,00
per saldo € 15720,00 € 85634,00 € 24000,00

Bij de categorie 'rente en overige uitgaven' is de aflossing op de leningen opgenomen.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 11-07-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 29-06-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 16-06-2020