ANBI gegevens 2018

Naam

Gereformeerde Gemeente te Nieuwer Ter Aa

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 3 ouderlingen en 2 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Nieuwer Ter Aa vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Jaarverslag van onze gemeente over het jaar 2018

Inleiding

Het jaar 2018 ligt weer achter ons. Een veelbewogen jaar. In dit jaarverslag blikken we terug op de belangrijkste zaken in onze gemeente.

Maar we beginnen met het geheel van onze gemeenten. Drie studenten mochten een beroep aannemen en bevestigd worden. In Werkendam ds. H.J. Agteresch, in Scherpenisse ds. M. Blok en in Zwijndrecht ds. H.E.P. Fortuijn. Verder verwijzen wij u graag naar het jaar overzicht dat altijd in een van de laatste nummers van de Saambinder verschijnt. Onnodig te zeggen dat we dit blad steeds van harte bij u en uw kinderen aanbevelen.

Kerkbode verschijnt maandelijks in een goed verzorgde uitgave.

Diensten des Woords

In 2018 zijn in totaal 157 kerkdiensten gehouden, waarvan 94 met het levende woord, hetzij predikant of student. Zoals in onderstaande grafiek is weergegeven zijn de kerkdiensten als volgt verdeeld:

 • 54 leesdiensten;
 • 51 diensten met een predikant op zondag;
 • 9 diensten met studenten;
 • 34 weekdiensten (met predikant);
 • 9 overige diensten-bijeenk.. (Zoals Herv. dienst, Kerstfeest, Opening ver. seizoen, Tijdrede Jansen)
Tijdens de leesdiensten is veelal de catechismus gelezen. In het begin de afronding van de verklaring van ds. Van Eckeveld, daarna de verklaring van ds. A. Vergunst, waarna we overgestapt zijn op de verklaring van ds. G. de Leeuw. Ledenverloop

Aantal leden op 1 januari 2018: 141 leden en 3 meelevende leden uit Breukelen(141)

De vermeerderingen sinds 1 januari 2018 zijn:

Gedoopt6 doopleden(+6)

 • J L,
 • M O,
 • S J R,
 • J JJ G,
 • M S.

Ingekomen

 • 2 belijdende leden en 1 dooplid (fam. T. Van W)(+3)
 • Overleden mevrouw IJ. B(-1)
 • Vertrokken 2 belijdende leden en 5 doopleden (fam. J. V-K)(-7)
 • Vertrokken 2 belijdende leden (fam. T. van S-de B)(-2)
 • Vertrokken 1 dooplid (C. van S)(-1)

De verminderingen sinds 1 januari 2018 zijn:

Aantal leden op 31 december 2018: 139 leden en 3 meelevende leden uit Breukelen.(139)

De leeftijdsopbouw in onze gemeente per 31 december 2018 is als volgt:

Het aantal kerkelijke adressen of wel het aantal pastorale eenheden bedraagt in onze gemeente 40. Er zijn in onze gemeente 63 doopleden en 76 belijdende leden. (44,6% doopleden)


Catechisatie

In 2018 waren er 23 catechisanten.

 • 10 in de leeftijd 12-16 jaar
 • 13 van 16 jaar en ouder (waarvan 1 catechisant in Utrecht op catechisatie zit)

Momenteel is er 1 belijdeniscatechisant, (A L) deze volgt de belijdeniscatechisatie in Woerden. Er wordt gedurende 6 maanden catechisatie gegeven.

Kerkenraad

In 2018 bestond de kerkenraad uit 5 personen:

 • Preses broeder W.H.G. Schumacher, in functie sinds 1969 als diaken (30 jaar) en ouderling sinds 1999;
 • Scriba broeder R.W. den Hertog, in functie sinds 1985, echter met een onderbreking van 10 jaar;
 • Penningmeester broeder J.G.N. Schreuders, diaken sinds 2004;
 • Broeder J. Cromwijk ouderling sinds 2016;
 • Broeder J. Grisnich diaken sinds 2016.

Ouderling R.W. den Hertog werd in 2018 herkozen en herbevestigd.

Onze consulent is ds. Van Eckeveld uit Zeist.

Inkomsten

Uiteraard wordt hiervan een vollediger beeld gegeven in de jaarstukken van Diaconie en Kerk. Toch ook hier een grafiek van de inkomsten.


Kerkgebouw en bezetting

De functies van koster en organisten zijn ook in 2018 zonder ‘problemen‘ ingevuld.

Het schoonmaak werk aan de kerk is weer verricht. Zelfs de tuin is gedeeltelijk opgeknapt. De rest volgt nog.

Ons kerkgebouw begint scheuren te vertonen, dat is al heel lang zo, maar het wordt erger. Het kerkgebouw is bovendien erg energie onvriendelijk. Er is door een commissie van kerkenraadsleden nagedacht over de toekomst van ons gebouw, zeker in combinatie met de groeiprognoses die tot voor kort realistisch leken. De kerk zit regelmatig aardig vol. Maar de ‘gewone’ zondagmorgen bezetting is geen probleem voor de koster om iedereen een plaats te geven. Gezinnen bij elkaar plaatsen is wel wat moeilijker. Het vertrek van een aantal gezinnen kan bovendien de situatie snel beïnvloeden. In combinatie met de enorme opgave om een alternatief voor ons kerkgebouw te vinden, moeten we het in de hand des Heeren leggen hoe we hier in de toekomst mee omgaan.

Diverse gemeentelijke activiteiten:

Er zijn nog steeds een aantal verenigingen actief en ondersteunende groepen, dit zijn

- club “Klein in kracht” voor kinderen jonger dan 12 jaar. Deze club trekt ook veel kinderen van buiten onze gemeente;

- Jeugdvereniging;

- Bijbelkring, deze wordt regelmatig gehouden;

- Zendingscommissie;

- Bezoekwerk, twee dames brengen bezoeken in de gemeente;

- Vrijwillige hulpdiensten, voor ondersteuning aan gezinnen/personen die daar tijdelijk behoefte aan hebben;

- Crèche, deze functioneert heel goed;

- Zondagschool;

- Vakantie Bijbel week in ons dorp.

Op verschillende vlakken is het erg lastig om voldoende personen te vinden die een taak kunnen en willen waarnemen. Dit is dus ook gelijk een oproep om uw steentje bij te dragen.

Dankwoord/slotwoord

Alle personen die een taak vervullen in ons kerkelijke leven zeggen we hierbij hartelijk dank voor de bijdragen die ook in 2018 geleverd is. Zonder uw inzet zou het heel wat moeilijker gaan in onze gemeente.

Nogmaals hartelijk dank!

“Wat de toekomst brenge moge”

Dat is een lied dat we allemaal wel kennen. En dan volgt: “Mij geleid des Heeren hand”.

Makkelijk gezongen, maar wordt dat nu ook beleefd in onze gemeente? Is dat nu vanuit een levend geloof een zekerheid waarop we de toekomst tegemoet kunnen zien? Of moeten we helaas zeggen dat we wel de waarheid onderschrijven en zijn toegedaan. Trouwe kerkgangers zijn, maar dat we, als we eerlijk zijn, geen enkele hoop hebben op een plaats aan de Bruiloftsmaaltijd van de Hemels Bruidegom. Dat we, nogmaals als we eerlijk zijn, geen enkel geestelijk leven bij ons zelf bespeuren. Ook dit jaar is weer voorbij. Een jaar met zoveel uitnodigingen om tot Hem te komen. Het is nog niet te laat!

Volk des Heeren, hoe was het jaar voor u? Vol zorg? Vol vragen? Of mocht er af en toe ook gezongen worden? Mocht u die zoete gemeenschap met uw Borg en Middelaar ervaren? De rijkdom van Zijn geestelijke gaven proeven, zodat er teerkost was voor de weg. Geestelijke vertroosting en groei.

Jaag er naar, zoals Paulus zegt. Want er is niets belangrijkers dan de uitnemendheid van de kennis van Christus. Zodat God aan Zijn eer komt en de mens aan de zaligheid. Wat een toekomst voor Zijn volk!

De kerkenraad

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar. Er is geen aparte begroting. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” inclusief de diverse verenigingen als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis/op basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan on der meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak etc.) en de vergoedingen voor de predikant.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2017 Realisatie 2018 Begroting 2018
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 55184,00 € 94464,00 € 50000,00
Rente en overige inkomsten € 0,00 € 68983,00 € 0,00
totale inkomsten € 55184,00 € 163447,00 € 50000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 18405,00 € 23750,00 € 15000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 6243,00 € 5810,00 € 5000,00
Diaconale uitgaven € 3168,00 € 555,00 € 3000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 11435,00 € 12161,00 € 10000,00
Rente en overige uitgaven € 8148,00 € 4441,00 € 5000,00
totale lasten € 47399,00 € 46717,00 € 38000,00
per saldo € 7785,00 € 116730,00 € 12000,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 15-09-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 11-03-2019
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 18-02-2019