ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente te Nieuwer Ter Aa

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 3 ouderlingen en 2 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Nieuwer Ter Aa vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Jaarverslag van onze gemeente over het jaar 2017

In februari overleed een van onze organisten. Zeer vele jaren heeft zij de gemeente gediend met haar begeleidend spel.

In april werden we opgeschrikt door het bericht dat onze consulent, Ds. Terlouw uit Utrecht, een hersenbloeding had gekregen, waar hij na een paar dagen ook aan is overleden. Een operatie mocht niet baten en bespoedigde het einde. 62 jaar oud! Een geroepen en zeer gewaardeerde, betrokken consulent. Hij verzorgde o.a. de Bijbelkring bij ons. Wat een roepstem: Zo jong, zo volop in de ambtelijke bediening, zo gewaardeerd. Gods wegen zijn soms onbegrijpelijk, maar….. Hij haalt Zijn kinderen thuis!

Na Ds. Terlouw werd voor korte tijd Ds. Zondag consulent. Dit is echter in 2017 na enige tijd omgezet is het consulentschap voor Ds. Van Eckeveld.

Tevens kan nog vermeld worden de trieste gang van zaken bij een van onze gemeentes waar onenigheid ontstond tussen haar predikant en een reeds 25 jarig dienend diaken (scriba) Deze situatie escaleerde van alle kanten met als gevolg dat Ds. B. zich onttrok aan ons kerkverband en zelf een vrije Ger. Gemeente stichtte. Wat een bedroevende toestand die zo duidelijk laat zien dat wij alleen maar kapot kunnen maken en dat het een wonder van de Heere is als er onderlinge liefde en trouw is.

Ledenverloop

Statistiek:

2011: 122 leden

2014: 132 leden

2016: 140 leden

2018: 142 leden (per 1 jan. 2018) en 3 meelevende leden uit Breukelen.

De vermeerderingen sinds 1 januari 2017 zijn;

  • Fam. O. te L, (2 bel. leden)
  • De verminderingen zijn:
  • T. van S. met echtgenote en twee kinderen
  • Overleden op 2 februari Mevr. N. de K.

Totaal - 3 bel. leden en 2 doopleden = vermindering 5

Totaal + 2 bel.. leden en 4 doopleden = vermeerdering 6, Saldo + 1

Er is in 2017 geen belijdenis van het geloof afgelegd in verband met het overlijden van Ds. Terlouw die aan één dooplid belijdenis catechisatie gaf.

Gemiddelde leeftijd

De gemiddelde leeftijd is 39 jaar waarbij een opvallend verschil zichtbaar is: Gemiddelde leeftijd van mannen is 32 jaar, die van vrouwen echter 47 jaar.

De opbouw is als volgt:

0-20 jarigen totaal 28 jongens en29 meisjes,totaal 57 jongeren.

20-40 jarigen, bestaande uit 20 mannen en 17 vrouwen, totaal 37 personen

40-60 jarigen, bestaande uit13 mannen en 13 vrouwen, totaal 26 personen

60-80 6 mannen en 6 vrouwen, totaal 12 personen

80-100 3 mannen en 6 vrouwen, totaal 9ouderen, totaal 141 leden-doopldn

Er zijn 41 ‘voordeuren’ of kerkelijk gezegd: Pastorale eenheden. Bestaande uit 34 gezinnen en 7 alleenstaanden. Deze allen krijgen 1 keer per jaar huisbezoek.

Diensten des Woords

Het afgelopen jaar werden er ca 139 kerkdiensten gehouden. (2014:140, 2015:138, 2016:138)

In 76 diensten daarvan ging er een predikant of student voor.(2014:85, 2015:90, 2016:91) Dit laat een forse vermindering zien ten opzichte van de voorgaande jaren. De reden hiervoor is reeds aangegeven. Er waren 25 weekdiensten incl. bid- en dankdagen. De opkomst is hierbij vanuit de eigen gemeente laag. Dit heeft natuurlijk wel met de vele kinderen te maken, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat het aantal toch echt hoger kan zijn! Tweemaal is het Heilig Avondmaal gevierd met Ds. Verweij op 3 september en met Ds. Van Manen op 26 november Er mochten nieuwelingen aangaan. Er is zijn twee doopdiensten gehouden. Ook in 2017 is samen met de Hervormde gemeente een Hervormingsdienst gehouden. Vanuit onze gemeente is daarin voorgegaan onze consulent Ds. W.A. Zondag.

De kerkenraad vergaderde het afgelopen jaar negen keer. De kerkenraad bestaat uit

  • Ouderling Preses: W.H.G. Schumacher
  • Ouderling Scriba R.W. den Hertog
  • Ouderling J. Cromwijk
  • Diaken Penningmeester: J. Schreuders
  • Diaken J. Grisnich

Verder werden er een aantal bijeenkomsten gehouden:

De catechisaties werden op de gebruikelijke wijze, door de scriba, gegeven. Er is een trouwe opkomst van de catechisanten. Het leren van de vragen kan wel beter.

Consulent: Dit is Ds. Van Eckeveld die deze taak van Ds. Zondag heeft overgenomen.

De verenigingen hebben ook hun gewaardeerde werk weer gedaan.

- 12 vereniging+ 12 verenigingDe Vrijwillige Hulpdienst

De crèche De zondagsschool De zendingscommissie.

Comm.Onderl. Zorg, afgekort COZ

Bijbelkring Jr. en

Gemeente contact morgen

De kerkenraad wil ook nu haar grote dankbaarheid uitspreken voor alle personen die zich inzetten in de gemeente.

De administratie. De administratie van onze gemeente wordt, inmiddels al heel wat jaren, trouw verzorgd door mevr. A. van S.

De organisten. In 2017 waren er 4 organisten actief

De kerkbode kwam elke maand uit met gegevens voor de komende maand, en kerkdiensten voor twee maanden. Hartelijk dank aan alle betrokkenen.

Financiën

De kerkelijke financiën laten gelukkig, een goed resultaat zien. Wat is de bemoeienis van de Heere met ons, onverdiend groot.

Kerk: resultaat 2017 7.887,00 Euro (2016 15.741 batig saldo)

Diaconie: resultaat -102,00 Euro (2016 -988,00)

Tot slot: Heeft u het Licht al lief gekregen? Haast u en spoed u, wie is de volgende onder ons die de weg van alle vlees zal gaan. Wat een heerlijke toekomst voor Zijn kerk, straks eeuwig bij Hem te zijn om Zijn Naam eeuwig groot te maken. Of….. dat andere!

Financiële verantwoording


Financiën

De kerkelijke financiën laten gelukkig, een goed resultaat zien.

Kerk: resultaat 2017 7.887,00 Euro

Diaconie: resultaat -102,00 Euro

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 47597,00 € 55184,00 € 50000,00
Rente en overige inkomsten € 1747,00 € 0,00 € 0,00
totale inkomsten € 49344,00 € 55184,00 € 50000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 20700,00 € 18405,00 € 15000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 4241,00 € 6243,00 € 5000,00
Diaconale uitgaven € 8092,00 € 3168,00 € 3000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 3646,00 € 11435,00 € 10000,00
Rente en overige uitgaven € 98,00 € 8148,00 € 7500,00
totale lasten € 36777,00 € 47399,00 € 40500,00
per saldo € 12567,00 € 7785,00 € 9500,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 15-09-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 26-02-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 26-02-2018