ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Nieuwer Ter Aa

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 3 ouderlingen en 2 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Nieuwer Ter Aa vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Op zondag mocht er 40 keer een predikant in ons midden voorgaan. Op zondag was er 14 keer een student in ons midden. Op zondag lazen de broeders ouderlingen 44 keer een predicatie.

Tijdens de doordeweekse diensten ging 20 keer een predikant voor ons voor. 1 keer was er tijdens een doordeweekse dienst een student in ons midden. 1 keer ging er een predikant voor ons voor tijdens een dienst georganiseerd door het plaatselijke GBS- comité.

De sacramenten mochten in 2019 vijf keer in het midden van onze gemeente bediend worden. Er waren twee vieringen van het Heilig Avondmaal en drie bedieningen van de Heilige Doop. Wat een wonder dat de Heere nog de tekenen van brood en wijn en het teken en zegel van het verbond in het midden van onze gemeente ten toon wilde spreiden!

Een lid van onze gemeente mocht in het afgelopen jaar openbare belijdenis afgelegd. Het verblijdt de kerkenraad zeer als er jongeren mogen komen tot deze keuze. Het doen van belijdenis is een keuze die we niet lichtvaardig mogen maken. Toch mogen we ook wel bedenken dat het niet komen tot het doen van belijdenis ook een keuze is die we voor God moeten kunnen verantwoorden.

In het jaar 2019 heeft het woord, zowel door de levende woordbediening als ook middels leesdiensten, 132 keer geklonken in het midden van onze gemeente. De gemeente mocht tijdens de zondagse diensten trouw opkomen.

De zondagschool hield een zangavond als afsluiting van het zondagschoolseizoen in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente van Nieuwer Ter Aa. Op eerste Kerstdag hield de zondagschool een samenkomst in het kerkgebouw van de Hervormde gemeente (PKN) van Nieuwer Ter Aa.

In onze gemeenten mocht afgelopen jaar het werk onder de jeugd van onze gemeenten voortgang vinden. We mogen een gemeente hebben met veel jongeren. Een aantal leden van onze gemeente heeft zich ingezet voor het jeugdwerk. -Zo is er een -12 vereniging die op de maandagavonden (een keer in de twee weken) vergaderde. Ook kinderen van buiten onze gemeente bezoeken deze vereniging. Naast onze -12 vereniging hebben we ook een +12 JV. De jongeren van onze gemeenten komen een keer in de drie weken samen om met elkaar een maatschappelijk of Bijbels onderwerp te bespreken. Op deze avonden mag ook Gods Woord opengaan en mag daaruit gesproken worden. Ook deze vereniging mag een actieve leiding hebben die voor een groot deel bestaat uit oud- leden.

Ieder zondag was er tijdens de morgendienst kindercrèche. Op deze manier is het voor de ouders mogelijk om altijd een dienst gezamenlijk als gezin bij te wonen.

Tijdens het zondagschoolseizoen mocht de zondagschool iedere zondag vergaderen in ’Het Anker’.

Op woensdagmorgen 9 oktober vond de eerste vrouwenmorgen plaats. Mevr. H. Quist- van Rossum deed een inleiding over ‘bitter of beter’. Het thema was: hoe gaan we om met bittere ervaringen. De volgende avond was een creatieve avond. De vrouwen hebben een krans gemaakt of een tafelstuk. De reacties op deze avonden waren overwegend positief.

Dominee J.J. van Eckeveld is begonnen aan een serie Bijbelstudies over de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Voor de pauze hield de dominee een inleiding waarna er na de pauze gelegenheid was om met elkaar van gedachten te wisselen en de dominee vragen te stellen. 

Door verschillende leden van onze gemeente is op basis van een rooster bezoekwerk bij de ouderen van onze gemeente gedaan. Op deze manier werden ook de ouderen die soms ook niet meer in Gods huis komen niet vergeten.

In de laatste week van de zomervakantie zijn er op woensdag en donderdag VakantieBijbeldagen gehouden. Er waren aanzienlijk minder kinderen dan vorig jaar, rond de vijftig. Het thema was ‘Op reis’. De eerste dag werd afgesloten door onze ouderling den Hertog, de tweede dag door ds. Vlijm.

De zendingscommissie heeft afgelopen jaar weer diverse activiteiten georganiseerd voor het goede doel zoals een fietstocht, de verkoop van kaarten en kalenders en het ophalen van de inhoud van de zendingsbusjes.

In onze gemeente is een vrijwillige hulpdienst actief waar men een beroep op kan doen als er hulp nodig is bij bijzondere omstandigheden zoals geboorte of ziekte.

Door een aantal actieve dames uit onze gemeente wordt er op of rond de datum van uw verjaardag aangebeld met de vraag om een gift voor de gehandicaptenzorg. Een mooi initiatief om naast het ontvangen ook iets te mogen delen op onze geboortedag.

Ieder gemeentelid heeft in gezinsverband of individueel in het afgelopen jaar huisbezoek gehad van de broeders ouderlingen, vaak samen met een diaken.

In 2019 mocht een nieuw catechisatieseizoen aanvangen. Er zijn twee groepen. Een vanaf 12 tot 16 jaar en de ander vanaf 16 jaar totdat onze jongeren mogen komen tot het doen van openbare belijdenis.

In onze gemeente begeleiden een viertal organisten de samenzang tijdens de diensten en het inleidend orgelspel voor de dienst. De koster zorgt er iedere week weer voor dat het kerkgebouw gereed is voor de dienst en dat de catechisaties en verenigingen gefaciliteerd zijn. Beide taken zijn een voorecht om zowel het zingen tot eer van God te mogen begeleiden als ook om dorpelwachter in Gods huis te zijn. Een lid van onze gemeente verzorgt de gehele financiële administratie inclusief het maken van de financiële jaarverslagen.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar. Er is geen aparte begroting. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” inclusief de diverse verenigingen als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis/op basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan on der meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak etc.) en de vergoedingen voor de predikant.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 94464,00 € 45817,00 € 0,00
Rente en overige inkomsten € 68983,00 € 1303,00 € 0,00
totale inkomsten € 163447,00 € 47120,00 € 0,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 23750,00 € 22995,00 € 0,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 5810,00 € 19744,00 € 0,00
Diaconale uitgaven € 555,00 € 3800,00 € 0,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 12161,00 € 7927,00 € 0,00
Rente en overige uitgaven € 4441,00 € 1011,00 € 0,00
totale lasten € 46717,00 € 55477,00 € 0,00
per saldo € 116730,00 € -8357,00 € 0,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 15-09-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 12-03-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 12-03-2020