ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Hilversum

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 3 ouderlingen en 3 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Hilversum vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2019 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Frederik van Eedenlaan 15 in Hilversum. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Nieuwjaarsmorgen en Oudejaarsavond mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. Daarnaast is er 24 keer een weekdienst gehouden, doorgaans op woensdagavond. De consulent van de gemeente, ds. W. Visscher mocht 12 zondagen in ons midden voorgaan, alsook tijdens de bid- en dankdagdiensten. Ook diverse andere predikanten uit ons kerkverband hebben diverse predikbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is tweemaal het Heilig Avondmaal bediend en werd de Heilige Doop bediend aan 2 kinderen. Dit jaar zijn er geen jonge mensen geweest die belijdenis des geloofs hebben mogen afleggen. Het totaal aantal leden daalde naar 186 per eind 2019. De gemeente is vacant; de kerkenraad bestond per 31 december 2019 uit 3 ouderlingen en 3 diakenen. De kerkenraad vergaderde 7 keer. Driemaal werd er drie maal een beroep. Helaas heeft geen van hen het beroep van ons kunnen aannemen. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden. De diaconie heeft een aantal leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook een vrouwenvereniging, twee jeugdverenigingen, een ouderencommissie en een zendings- en evangelisatiecommissie actief. Ook mochten de vrijwilligers van de commissie hulpverlening (‘Febe’) weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Het eigen kerkblad verscheen in 2019 maandelijks (met uitzondering van de maand augustus). Voor het beheer van het kerkgebouw is er een commissie van beheer die in het verslagjaar diverse onderhoudsmaatregelen heeft uitgevoerd.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019' inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de vooraf begrote ontvangsten en de destijds voorgenomen bestedingen.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” als de “Diaconie” en van de kerkelijke verenigingen en commissies. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de vergoedingen aan de predikanten, het kosterssalaris en dergelijke. De lasten kerkelijke gebouwen zijn de uitgaven die samenhangen met het kerkgebouw en de pastorie (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.).

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 120069,00 € 124973,00 € 115400,00
Rente en overige inkomsten € 9,00 € 11,00 € 50,00
totale inkomsten € 120078,00 € 124984,00 € 115450,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 38394,00 € 38966,00 € 42100,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 22332,00 € 22945,00 € 24676,00
Diaconale uitgaven € 15016,00 € 1686,00 € 8600,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 14638,00 € 14849,00 € 14325,00
Rente en overige uitgaven € 20519,00 € 30492,00 € 45675,00
totale lasten € 110899,00 € 108938,00 € 135376,00
per saldo € 9179,00 € 16046,00 € -19926,00

Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2020 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar 2019.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 08-06-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 17-03-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 24-04-2020