ANBI gegevens 2018

Naam

Gereformeerde Gemeente Bodegraven

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 12 ouderlingen en 6 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente Bodegraven vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Hoewel de gemeente in 2018 helaas vacant bleef, ging er nagenoeg iedere zondag een predikant of een student voor die het Woord van God bediende. De kerkenraad hoort in de gemeente dat de Heere de bediening zegent.

Ook dit jaar kreeg de hele gemeente huisbezoek, zowel gezinnen, zelfstandig wonende of thuiswonende volwassen jongeren en alleenstaande leden. Naast de huisbezoeken worden wijk-, verjaardags- en ziekenbezoeken door de wijkouderlingen en wijkdiakenen gedaan. In de gemeente verrichten ook oud-ambtsbroeders, in overleg en samenwerking met de kerkenraad pastorale werkzaamheden. Ouderlingen en diakenen hielden periodiek avondsluitingen op ‘De Akker’ en ‘De Rank’. Ook op ‘Ipse De Bruggen’ wordt pastorale zorg verleend door een aantal broeders en zusters.

De kerkenraad vergaderde als regel één keer in de maand. Daarnaast had de diaconie zijn eigen vergaderingen.

In 2018 werden 14 kinderen gedoopt

Twintig jongeren deden belijdenis van het geloof.

Er werden in 2018 zes huwelijken gesloten

Catechesatie wordt gevolgd door 150 jongeren. In wooncentrum ‘De Akker’ werd eens per drie weken op zaterdagmorgen eenvoudig catechetisch onderwijs gegeven aan bewoners en belangstellenden.

De commissie jeugdwerk is erop gericht om de jongeren van onze gemeente met het oog op hun geestelijk welzijn te verbinden aan de Heere en Zijn dienst, onze gemeente(n) en ook aan elkaar. Daarnaast zorgt de commissie voor toerusting van de ruim 90 leidinggevenden van zondagschool-Bijbelstudie-club. Een speciale Bijbelstudiegroep is actief om onze jongeren extra te begeleiden door Gods Woord. Soms is dat moeizaam en soms ook verrassend mooi.

Ook de zondagsschool kwam elke zondag na de dienst bij elkaar. M.u.v de feestdagen, avondmaalszondagen en de vakanties. Aan een kleine 150 kinderen wordt door 16 leidinggevenden elke zondag uit Gods Woord verteld. De zondagsschool wordt over het algemeen redelijk trouw bezocht.

In 2018 is met medeweten van en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad besloten te komen tot de oprichting van een Israëlcommissie. De kerkenraad heeft een reglement naar een model van het Deputaatschap voor Israël vastgesteld. Het voornemen van de commissie is tweemaal per jaar een activiteit te organiseren. Hiermee wordt beoogd bij te dragen aan de doelstelling van de commissie en, nl. bezinning en fondswerving. De zendingscommissie heeft in 2018 drie maal vergaderd. Ook dit jaar is er weer oud papier ingezameld. Elke maand werden de papiercontainers van de inwoners van Bodegraven geleegd. De opbrengst van het opgehaalde papier wordt naar rato verdeeld. Op zaterdag 9 juni is er een kinderzendingsmorgen gehouden.

Het evangelisatiewerk werd ook dit jaar weer verricht bij de bakfiets. Op de vrijdag van de najaarsmarkt was er de hele dag een kraam van waaruit met veel gemeenteleden ongeveer 800 bloemen met een Bijbeltekst uitgedeeld werden . Er zijn die dag veel gesprekken gevoerd, met uiterst negatieve reacties tot indringende persoonlijke gesprekken. Naast deze kraam stond de kraam van de kinderevangelisatie ‘De Schatzoekers’. Hier werden kinderen op een leuke manier uitgenodigd voor de kinderbijbelclub. Tienerevangelisatieclub "De Goudzoekers” komt samen vrijdagavond. Dit jaar werd er door de evangelisatiecommissie ook weer een gemeenteavond georganiseerd over evangelisatie. Ook mocht een bijdrage geleverd worden aan de interkerkelijk georganiseerde ‘kerstwandeling’. Met veel enthousiasme van diverse gemeenteleden werd met behulp van beeld en geluid een zinvolle bijdrage hieraan geleverd.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in 2018. Er wordt verwacht dat de baten in 2019 gelijk zullen blijven t.o.v. het verslagjaar 2019 en de lasten, gezien enkele grote uitgaven, zullen stijgen ten opzichte van verslagjaar 2018. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van de plaatselijke gemeente, waaronder de bijdrage aan Evangelisatiecommissie en bijdrage aan Jeugdverenigingen, echter niet de plaatselijke Diaconie, deze valt buiten de Kerk. Het verkorte jaarverslag is opgesteld zowel op kasbasis, als op basis van baten en lasten. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2017 Realisatie 2018 Begroting 2018
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 189966,00 € 187366,00 € 200000,00
Rente en overige inkomsten € 588,00 € 0,00 € 0,00
totale inkomsten € 190554,00 € 187366,00 € 200000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 44844,00 € 55078,00 € 57500,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 25611,00 € 37360,00 € 60000,00
Diaconale uitgaven € 32642,00 € 35000,00 € 35000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 16863,00 € 17884,00 € 17500,00
Rente en overige uitgaven € 58128,00 € 56055,00 € 55000,00
totale lasten € 178088,00 € 201377,00 € 225000,00
per saldo € 12466,00 € -14011,00 € -25000,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 26-09-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 19-03-2019
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 13-03-2019