ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente Bodegraven

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 12 ouderlingen en 6 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente Bodegraven vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 201 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Dronensingel in Bodegraven. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. De consulent van de gemeente, ds. W.A. Zondag mocht meerdere zondagen in ons midden voorgaan, alsook in enkele weekdiensten. Veel andere predikanten uit ons kerkverband hebben predikbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is driemaal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan in totaal vijftien kinderen. Er werden in 2014 twee huwelijken kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente.

Het totaal aantal leden daalde van 987 tot 971 per ultimo 2017 (bestaande uit 478 leden en 484 doopleden). De gemeente is vacant; de kerkenraad bestond per 31 december 2017 uit 12 ouderlingen en zes diakenen. De kerkenraad vergaderde elf keer. Tijdens een mansledenvergadering werden in 2017 meerdere beroepen uitgebracht. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden.

De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook een zang vereniging, een vrouwenvereniging en diverse jeugd- en jongerenverenigingen, alsmede diverse bijbelstudiegroepen en zondagsschool actief. Ook mochten de vrijwilligers van de gemeente weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Het eigen kerkblad verscheen in 2017 tweewekelijks.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in 2017. Er wordt verwacht dat de baten in 2018 gelijk zullen blijven t.o.v. het verslagjaar 2017 en de lasten, gezien enkele grote uitgaven, zullen stijgen ten opzichte van verslagjaar 2017.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van de plaatselijke gemeente, waaronder de bijdrage aan Evangelisatiecommissie en bijdrage aan Jeugdverenigingen, echter niet de plaatselijke Diaconie, deze valt buiten de Kerk. Het verkorte jaarverslag is opgesteld zowel op kasbasis, als op basis van baten en lasten. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 203269,00 € 189966,00 € 200000,00
Rente en overige inkomsten € 0,00 € 588,00 € 0,00
totale inkomsten € 203269,00 € 190554,00 € 200000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 92827,00 € 44844,00 € 55500,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 55541,00 € 25611,00 € 60000,00
Diaconale uitgaven € 78005,00 € 32642,00 € 35250,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 8434,00 € 16863,00 € 17055,00
Rente en overige uitgaven € 3465,00 € 58128,00 € 57841,00
totale lasten € 238272,00 € 178088,00 € 225646,00
per saldo € -35003,00 € 12466,00 € -25646,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 26-09-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 22-02-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 20-03-2018