ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente Bodegraven

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 12 ouderlingen en 6 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente Bodegraven vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Hoewel de gemeente in 2019 helaas vacant bleef, ging er nagenoeg iedere zondag een predikant of een student voor die het Woord van God bediende. De kerkenraad hoort in de gemeente dat de Heere de bediening zegent. Ook dit jaar kreeg de hele gemeente huisbezoek, zowel gezinnen, zelfstandig wonende of thuiswonende volwassen jongeren en alleenstaande leden. Naast de huisbezoeken worden wijk-, verjaardags- en ziekenbezoeken door de wijkouderlingen en wijkdiakenen gedaan. In de gemeente verrichten ook oud-ambtsbroeders, in overleg en samenwerking met de kerkenraad pastorale werkzaamheden. Ouderlingen en diakenen hielden periodiek avondsluitingen op ‘De Akker’ en ‘De Rank’. Ook op ‘Ipse De Bruggen’ wordt pastorale zorg verleend door een aantal broeders en zusters. De kerkenraad vergaderde als regel één keer in de maand. Daarnaast had de diaconie zijn eigen vergaderingen.

In 2019 werden 15 kinderen en 2 volwassen gedoopt.

14 jongeren en 2 volwassenen deden belijdenis van het geloof.

Er werden in 2019 7 huwelijken gesloten.

Catechesatie wordt gevolgd door ongeveer 150 jongeren. In wooncentrum ‘De Akker’ werd eens per drie weken op zaterdagmorgen eenvoudig catechetisch onderwijs gegeven aan bewoners en belangstellenden.

De commissie jeugdwerk is erop gericht om de jongeren van onze gemeente met het oog op hun geestelijk welzijn te verbinden aan de Heere en Zijn dienst, onze gemeente(n) en ook aan elkaar. Daarnaast zorgt de commissie voor toerusting van de ruim 90 leidinggevenden van zondagsschool-Bijbelstudie-club. Een speciale Bijbelstudiegroep is actief om onze jongeren extra te begeleiden door Gods Woord. Soms is dat moeizaam en soms ook verrassend mooi.

Ook de zondagsschool kwam elke zondag na de dienst bij elkaar. M.u.v de feestdagen, avondmaalszondagen en de vakanties. Aan een kleine 150 kinderen wordt door 16 leidinggevenden elke zondag uit Gods Woord verteld. De zondagsschool wordt over het algemeen redelijk trouw bezocht.

De Israëlcommissie heeft op de gemeentedag een voorlichtingsfilm vertoond over Israel en het werk van de commissie. Verder is er een gemeenteavond georganiseerd waarin een boeiende presentatie verzorgd werd over het werk onder het Joodse volk.

De zendingscommissie heeft in 2019 drie maal vergaderd. Ook dit jaar is er weer oud papier ingezameld. Elke maand werden de papiercontainers van de inwoners van Bodegraven geleegd. De opbrengst van het opgehaalde papier wordt naar rato verdeeld.

Het evangelisatiewerk werd ook dit jaar weer verricht bij de bakfiets. Op de vrijdag van de najaarsmarkt was er de hele dag een kraam van waaruit met veel gemeenteleden ongeveer 800 bloemen met een Bijbeltekst uitgedeeld werden. Er zijn die dag veel gesprekken gevoerd, met uiterst negatieve reacties tot indringende persoonlijke gesprekken. Naast deze kraam stond de kraam van de kinderevangelisatie ‘De Schatzoekers’. Hier werden kinderen op een leuke manier uitgenodigd voor de kinderbijbelclub. Tienerevangelisatieclub "De Goudzoekers” komt samen vrijdagavond. Dit jaar werd er door de evangelisatiecommissie ook weer een gemeenteavond georganiseerd over evangelisatie.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in 2019. Er wordt verwacht dat de baten in 2020 iets zullen stijgen t.o.v. het verslagjaar 2019 en de lasten, gezien enkele grote uitgaven, eveneens zullen stijgen ten opzichte van verslagjaar 2019. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van de plaatselijke gemeente, waaronder de bijdrage aan Evangelisatiecommissie en bijdrage aan Jeugdverenigingen en de plaatselijke Diaconie. Het verkorte jaarverslag is opgesteld zowel op kasbasis, als op basis van baten en lasten. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten. De lasten kerkelijke gebouwen vielen aanzienlijk lager uit dan begroot omdat een belangrijk deel is doorgeschoven naar 2020/2021.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 187366,00 € 297306,00 € 278000,00
Rente en overige inkomsten € 0,00 € 601,00 € 0,00
totale inkomsten € 187366,00 € 297907,00 € 278000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 55078,00 € 60095,00 € 58000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 37360,00 € 15849,00 € 75000,00
Diaconale uitgaven € 35000,00 € 108600,00 € 76000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 17884,00 € 22448,00 € 17055,00
Rente en overige uitgaven € 56055,00 € 94402,00 € 91091,00
totale lasten € 201377,00 € 301394,00 € 317146,00
per saldo € -14011,00 € -3487,00 € -39146,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 26-09-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 10-06-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 04-03-2020