ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente te Amersfoort, Elimkerk

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 10 ouderlingen en 10 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Amersfoort, Elimkerk vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2017 is de gemeente elke zondag tweekeer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Waterdaal 1 in Amersfoort. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. De predikant van de gemeente, ds. W. Visscher mocht 38 zondagen in ons midden voorgaan, alsook in enkele weekdiensten. Vier maal is het Heilig Avondmaal bediend. De Heilige Doop is regelmatig bediend. Ook diverse andere predikanten uit ons kerkverband hebben predikbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst.

De kerkenraad vergaderde met uitzondering van de zomermaanden maandelijks. Bij alle gemeenteleden werd huisbezoek afgelegd. Daarnaast bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden. Onze predikant bleef aan de gemeente verbonden. Voortdurend heeft hij het Woord van God mogen uitleggen. Dat de prediking door de bediening van Gods Geest tot nut zou mogen zijn geweest of nog mag worden. Iedereen in Amersfoort en omgeving is van harte welkom in onze diensten.

Het was op 30 mei 2017 75 jaar geleden dat de gemeente van Amersfoort werd geïnstitueerd. Op 23 september was het 25 jaar geleden dat onze dominee in het ambt van dienaar des Woords werd bevestigd en aan de gemeente van Amersfoort verbonden. Een jaar van verwonderd herdenken. Aan de andere kant was ook het jaar 2017 een jaar met leed en verdriet en gold het voor velen dat moeiten, zorgen en verdriet met ons meegaan op de reis door het leven. Er waren verschillende ernstig zieken. Ook in andere families kwam rouw door het verlies van geliefden. In 2017 zijn 8 gemeenteleden overleden. 25 gezinnen werden verblijd met de geboorte van een kindje. Er werden 11 huwelijken van jonge mensen bevestigd. Het ledenaantal van de gemeente bedroeg op 31 december 1447. Er waren 806 leden en 641 doopleden.

Kinderen van 12 jaar en ouder ontvingen catechetisch onderwijs. De catechisaties werden gegeven door de dominee, drie ouderlingen en één diaken. Op tweede Paasdag deden 12 jonge mensen, nadat zij de belijdeniscatechisatie gevolgd hadden, in het midden van de gemeente openbare belijdenis.

Zending en evangelisatie hebben veel aandacht binnen onze gemeente. Het is dan ook een belangrijke taak van de kerk. Een zendingsechtpaar werkt op het zendingsveld van Guinée. Een ander lid bereidt zich voor om uitgezonden te worden naar het zendingsveld. De evangelisatie heeft in de stad een inloophuis en verricht diverse activiteiten.

De verschillende verenigingen kwamen op de gezette tijden bij elkaar rond Gods Woord. In de kerkbode werd verslag gedaan van de activiteiten. De gezamenlijke verenigingen organiseerden in juni een “gemeentedag”. Verder werd op een gemeenteavond de hervorming herdacht. De zangverenigingen verzorgden diverse uitvoeringen, o.a. op de openingsavond van het verenigingsseizoen, de hervormingsavond en de kerstzangavond. Het eigen kerkblad verscheen in 2017 tweewekelijks.

De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Ook mochten de vrijwilligers van de Thuishulp organisatie en contactcommissie hun gewaardeerde diensten verlenen binnen en buiten de gemeente.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” (inclusief zendingscommissie, evangelisatie en (jeugd)verenigingen)als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteldop basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden en giften. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 522505,00 € 516464,00 € 518000,00
Rente en overige inkomsten € 229253,00 € 30182,00 € 30000,00
totale inkomsten € 751758,00 € 546646,00 € 548000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 210349,00 € 190359,00 € 190000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 72753,00 € 89846,00 € 88000,00
Diaconale uitgaven € 34247,00 € 34090,00 € 35000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 116721,00 € 103519,00 € 104000,00
Rente en overige uitgaven € 95987,00 € 108458,00 € 96000,00
totale lasten € 530057,00 € 526272,00 € 513000,00
per saldo € 221701,00 € 20374,00 € 35000,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 05-09-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 28-02-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 06-04-2018