ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Poortvliet

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 3 ouderlingen en 3 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Poortvliet vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2019 is de gemeente elke zondag drie keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Zuidstraat 15 in Poortvliet. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. De consulent van de gemeente, Ds. P.D. den Haan mocht 2 zondagen in ons midden voorgaan, alsook 4 keer op een zondagmiddag-dienst. Ook diverse andere predikanten en studenten uit ons kerkverband hebben predikbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst (bij toerbeurt). In het verslagjaar is tweemaal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan 2 kinderen. Twee kinderen werden geboren. Er is in 2019 geen huwelijk kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente. Er is geen openbare belijdenis in de gemeente. Er zijn 2 mensen overleden in het verslagjaar 2019. 1 mannelijk en 1 vrouwelijk lid. In 2019 is er ook een gezin overgekomen met twee doopleden. Het aantal leden is toegenomen van 100 naar 104. De catechisatie is begonnen eerste week van januari 2019 tot en met eerste week van maart 2019. Eerste maandag in oktober zijn we weer begonnen met catechisatie tot dankdag 2020. Groep 1 van 6 jaar tot eind basisschool. Groep 2 van +12 t/m 18 jaar en de derde groep 19 jaar en ouder. Ook is er in 2019 een kinderclub opgericht. Die komt nu nog 1 keer per maand samen en het loopt goed. Huisbezoeken zijn gedaan door 2 ouderlingen. De zieken zijn allemaal bezocht. Ook de ouderen. Ziekenhuis bezoeken zijn allemaal afgelegd. De zorg aan de ouderen is gegeven. Onze mensen van 65 jaar en ouder, krijgen aan het eind van een jaar een attentie in de vorm van een boek en daarbij wat eerste levensbehoeften in de vorm van boodschappen. De kinderen krijgen allemaal een leesboek aan het eind van het jaar. Alle financiele verplichtingen van de kerk en diaconie zijn verrekend. Zowel aan de eisen van het kerkelijk bureau. Ook andere zaken zoals Theologische school, jeugdbond en dergelijke worden financieel extra ondersteund. Naar rato van het aantal leden uiteraard, Diaconie heeft ook zijn verplichtingen gedaan door vele stichtingen te helpen maar dat ook gehoor gegeven is aan oproepen van noodhulp aan diverse zaken wat plaatsvind in de wereld. Zendingscommissie zal proberen extra inkomsten te creeren. Onze vrouwenvereniging draagt ook zo zijn steentjes bij voor de vrouwenbond en vakantie gehandicapten e.d. De kerkelijke vrijwillige thuiszorg heeft ook weer ouderen in de gemeente bezocht. Ook worden onze ouderen door de vrouwenvereniging bezocht als iemand jarig is, bij geboorten en bij jubilea. Vele zaken worden aan de gemeente bekend gemaakt via de kansel, zo ook via ons kerkblad het Kerkelijk Nieuws classis Tholen. Ook worden alle classis vergaderingen bezocht en ook van de PS en de kosten daarvoor afgedragen. Ook wordt er in december een gemeente middag/avond gehouden met meditatieve inleiding, samenzang, gezamenlijke broodmaaltijd. Meer dan 50% van de leden/doopleden is dan aanwezig. Ook wordt er een jaarlijkse barbeque gehouden waar zelfs wel meer dan 75% aanwezig. Zo proberen we als kerkenraad, vrouwenvereniging, zendingscommissie, kinderclub alles te doen wat nodig is om aan alle financiele verplichtingen te voldoen. Maar ook om zo een betere band te krijgen met de leden en doopleden. Zeker de jongeren. Sinds kort hebben we ook een creche op zondagmorgen. Dat gaat redelijk, al kunnen er nog meer deelnemen. Maar alle begin is moeilijk, dus we hopen op meer. Deze creche is op verzoek van enkele leden opgestart.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2020 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” [inclusief zendingscommissie, (jeugd)verenigingen, etc.] als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 27740,00 € 21500,00 € 25000,00
Rente en overige inkomsten € 3825,00 € 11240,00 € 4500,00
totale inkomsten € 31565,00 € 32740,00 € 29500,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 19169,00 € 16490,00 € 5000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 36355,00 € 6785,00 € 4000,00
Diaconale uitgaven € 3400,00 € 3800,00 € 3500,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 9282,00 € 7680,00 € 8000,00
Rente en overige uitgaven € 0,00 € 11,00 € 0,00
totale lasten € 68206,00 € 34766,00 € 20500,00
per saldo € -36641,00 € -2026,00 € 9000,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 24-05-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 23-01-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 29-01-2020