ANBI gegevens 2018

Naam

Gereformeerde Gemeente te Poortvliet

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 2 ouderlingen en 3 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Poortvliet vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2018 is de gemeente elke zondag drie keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Zuidstraat 15 in Poortvliet. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. De consulent van de gemeente, ds. P.D. den Haan mocht 2 zondagen in ons midden voorgaan, alsook 4 keer op een zondagmiddag-dienst. Ook diverse andere predikanten en studenten uit ons kerkverband hebben predikbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst (bij toerbeurt). In het verslagjaar is tweemaal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan 2 kinderen. Een kinderen werd geboren. Ook is er een gezinnetje overgekomen, vandaar vermeerdering van leden. Er is in 2018 geen huwelijk kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente. Er is geen openbare belijdenis in de gemeente afgelegd. 1 lid is overleden in 2018. Het aantal leden is toegenomen per 31 december 2018 naar 100 leden en doopleden (doopleden 35 en 65 leden). De gemeente is vacant en er is ook in 2017 geen beroep uitgebracht. De catechisaties hebben in drie groepen plaatsgevonden. Per 1 januari 2019 zijn we gestart met 4 groepen i.v.m. te grote leeftijdsverschillen. Huisbezoek en bezoek aan ouderen, zieken en leden in moeilijke omstandigheden hebben allemaal plaatsgevonden. De kerkenraad vergaderde 10 keer. Er hebben 2 mansledenvergadering plaatsgevonden. De jaarlijkse ledenvergadering en 1 vergadering voor aanpassing van de consistorie. Dit omdat er een lekkage was in het dak en versleten dak e.d. Verder zijn de classicale vergaderingen bezocht, bijeenkomsten kerken en kerkelijke gemeenten. En verder wat nodig was. De diaconie heeft financiele bijstand verleent binnen de gemeente waar het nodig was. Ook heeft de gemeente zijn financiële verplichtingen aan verschillende deputaatschappen vervuld. Stichtingen van uiteenlopende aard hebben we ook mogen helpen met de daad. Verder zijn er verschillende giften afgedragen voor noodhulp op verschillende plaatsen in de wereld, die door de leden erg werden gewaardeerd. Zendingswerk door onze plaatselijke zendingscommissie verricht. Bronnen van inkomsten zijn o.a. ophalen oud-papier. Vrouwenvereniging, vrijwilligers hebben zo ook in vele zaken hun steentje bij mogen dragen. De kerkelijke vrijwillige thuiszorg heeft ook weer ouderen in de gemeente bezocht. Ook worden onze ouderen door de vrouwenvereniging bezocht als iemand jarig is, bij geboorten en bij jubilea. Tijdens de verbouwing van de consistorie hebben we in de kerkzaal vergadert. De meeste werkzaamheden zijn verricht door vrijwilligers. November 2018 is alles weer in gebruik genomen<br>Alle diensten, bijzondere diensten, activiteiten en al wat nodig is te weten wordt vermeld in ons kerkblad. Het kerkblad wordt in combinatie met alle Classis gemeenten uitgegeven. Het kerkblad wordt in alle gezinnen bezorgd in de gemeente en wordt door de kerk vergoed. In verbad met groei aan de jonge doopleden zijde, wordt met ingang van 2019 een jongeren club opgericht. Om zo de onderlinge band te verstevigen.

Financiële verantwoording

2018 was een jaar waar de financieen van de kerk afgenomen zijn. Zelfs hebben we een lening bij de diaconie moeten nemen, met goedkeuring van de leden. Na 45 jaar was het hard nodig om de consistorie aan te passen. Het dak lekte al verschillende jaren maar nu moest het vernieuwd worden. Het jaar 2018 is ook aangegrepen om de energie bezuinigingen onder de loup te nemen. Want de energiekosten zijn aan de hoge kant. Het gasverbruik is te hoog. Er zijn zonnepanelen geplaatst waardoor de elektriciteits kosten op 0 uitkomen. Verder is er een elektrische koude/warmte unit geplaatst, die de verwarming op gas deels ontlast. De kosten gaan hier ook voor de baten. Er wordt gezien het aantal leden goed geofferd. Afdrachten en giften aan alle Deputaatschappen heeft plaatsgevonden, binnen onze gemeenten. Het overige zit in het bedrag diaconale uitgaven. Het jaar 2018 zal een ander beeld geven, want dan zullen de overige inkomsten lager uitvallen. De gewone inkomsten en uitgaven, daar zijn geen grote verschuivingen te verwachten. Alleen zullen er uitgaven gedaan worden om besparingen te verkrijgen op de energie kosten, maar die betalen zich in de komende 6-7 jaar terug. In zijn totaliteit moeten we dus opmerken dat de lasten voor de baten uitgaan. Het voorgaan van predikanten zijn betaald volgens de norm kerkelijk bureau, dat is ook voor de studenten van toepassing. Koster(s), interieurverzorgers worden d.m.v. een vrijwilligers vergoeding beloond, norm kerkelijk bureau. Organisten krijgen 1 keer per jaar een bon om orgelboeken te kopen. Al de ouderen en vrijwilligers krijgen jaarlijks een boek.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2017 Realisatie 2018 Begroting 2018
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 21118,00 € 27740,00 € 25000,00
Rente en overige inkomsten € 52000,00 € 3825,00 € 4500,00
totale inkomsten € 73118,00 € 31565,00 € 29500,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 21572,00 € 19169,00 € 20000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 9384,00 € 36355,00 € 0,00
Diaconale uitgaven € 4175,00 € 3400,00 € 3500,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 6944,00 € 9282,00 € 9000,00
Rente en overige uitgaven € 0,00 € 0,00 € 0,00
totale lasten € 42075,00 € 68206,00 € 32500,00
per saldo € 31043,00 € -36641,00 € -3000,00

In maart 2018 is besloten om consistorie aan te passen met de daarbij behorende investering zonnepanelen, airco/heater. In mei 2018 gestart met het geheel.

De totale kosten van de verbouwing consistorie, zonnepanelen, airco/heater en vernieuwen van meterkasten en bekabeling elektriciteit zijn 36.355,36 incl. B.t.w..

Hiervan krijgen we nog 1.250,00 terug van de belasting, komt in 2019. Omdat enkele kosten voor rekening van de diaconie komen (circa 7.000,00 euro) zal alles pas in 2019 op de juiste wijze in de boeken komen te staan.

Hopende u hiermee een duidelijk beeld te hebben gegeven van onze activiteiten en jaarcijfers van onze gemeente in zijn totaliteit.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 24-05-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 30-01-2019
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 24-01-2019