ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente te Poortvliet

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 2 ouderlingen en 3 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Poortvliet vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2017 is de gemeente elke zondag drie keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Zuidstraat 15 in Poortvliet. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. De consulent van de gemeente, ds. P.D. den Haan mocht 2 zondagen in ons midden voorgaan, alsook 4 keer op een zondagmiddag-dienst. Ook diverse andere predikanten en studenten uit ons kerkverband hebben predikbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst (bij toerbeurt). In het verslagjaar is tweemaal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan 1 kind. Twee kinderen geboren. Ook is er een gezinnetje overgekomen, vandaar vermeerdering van 3 leden. Er is in 2017 geen huwelijk kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente. Er is geen openbare belijdenis in de gemeente afgelegd. 1 leden zijn overleden in 2017.
Het aantal leden is toegenomen per 31 december 2017 naar 97 leden en doopleden (doopleden 32 en 65 leden). De gemeente is vacant en er is ook in 2017 geen beroep uitgebracht. De catechisaties hebben in drie groepen plaatsgevonden. Huisbezoek en bezoek aan ouderen, zieken en leden in moeilijke omstandigheden hebben allemaal plaatsgevonden. De kerkenraad vergaderde 10 keer. Er heeft 1 mansledenvergadering plaatsgevonden. De jaarlijkse ledenvergadering. Verder zijn de classicale vergaderingen bezocht, bijeenkomsten kerken en kerkelijke gemeenten. En verder wat nodig was.
De diaconie heeft financiele bijstand verleent binnen de gemeente waar het nodig was. Ook heeft de gemeente zijn financiële verplichtingen aan verschillende deputaatschappen vervuld. Stichtingen van uiteenlopende aard hebben we ook mogen helpen met de daad. Verder zijn er verschillende giften afgedragen voor noodhulp op verschillende plaatsen in de wereld. Zendingswerk door onze plaatselijke zendingscommissie verricht. Bronnen van inkomsten zijn o.a. ophalen oud-papier. Vrouwenvereniging, vrijwilligers hebben zo ook in vele zaken hun steentje bij mogen dragen. De kerkelijke vrijwillige thuiszorg heeft ook weer ouderen in de gemeente bezocht. Ook worden onze ouderen door de vrouwenvereniging bezocht als iemand jarig is, bij geboorten en bij jubilea. Tijdens de verbouwing van de kerk hebben we in de kerkzaal gekerkt. De meeste werkzaamheden zijn verricht door vrijwilligers. We kerken volledig weer in de vernieuwde kerkzaal.
Alle diensten, bijzondere diensten, activiteiten en al wat nodig is te weten wordt vermeld in ons kerkblad. Het kerkblad wordt in combinatie met alle Classis gemeenten uitgegeven. Het kerkblad wordt in alle gezinnen bezorgd in de gemeente en wordt door de kerk vergoed.

Financiële verantwoording

2017 was een jaar waar het financiele gebeuren een ander inzicht gaf dan het jaar 2016 en voorgaand. In 2017 is er uit een erven een bedrag ontvangen, waaruit wij de kerk een grondige verbouwing hebben gegeven. Na 45 jaar is dat ook wel nodig. Het negatieve saldo is omgezet naar een positief saldo. Het jaar 2018 zal gekeken worden naar bezuinigingen op de energie e.d., want die zijn vrij hoog voor ons gebouw. Er wordt gezien het aantal leden goed geofferd. Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. is alleen deputaatschappen en aanverwante zaken binnen de Ger. Gemeenten. Het overige zit in het bedrag diaconale uitgaven.

Het jaar 2018 zal een ander beeld geven, want dan zullen de overige inkomsten lager uitvallen. De gewone inkomsten en uitgaven, daar zijn geen grote verschuivingen te verwachten. Alleen zullen er uitgaven gedaan worden om besparingen te verkrijgen op de energie kosten, maar die betalen zich in de komende 6-7 jaar terug.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 21915,00 € 21118,00 € 21000,00
Rente en overige inkomsten € 3053,00 € 52000,00 € 50000,00
totale inkomsten € 24968,00 € 73118,00 € 71000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 21500,00 € 21572,00 € 20000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 76351,00 € 9384,00 € 8000,00
Diaconale uitgaven € 6750,00 € 4175,00 € 5400,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 5150,00 € 6944,00 € 6000,00
Rente en overige uitgaven € 3330,00 € 0,00 € 0,00
totale lasten € 113081,00 € 42075,00 € 39400,00
per saldo € -88113,00 € 31043,00 € 31600,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 24-05-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 16-01-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 23-01-2018