ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Oosterland

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 4 ouderlingen en 3 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Oosterland vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2019is de gemeente elke zondag drie keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Sint Joostdijk 11, 4307 AR in Oosterland. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. Wij hebben over het geheel van het jaar enkele predikanten mogen hebben die bij ons zijn voorgegaan in diensten waar de sacramenten mochten bediend worden Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is twee maal het Heilig Avondmaal bediend mogen worden en er werden acht kinderen gedoopt. Er werden in 2019 een huwelijken kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente.

Het totaal aantal leden per 31-12-2019 (bestaande uit 200 leden en 147 doopleden). De kerkenraad bestond per 31 december 2019 uit vier ouderlingen en drie diakenen. De kerkenraad vergaderde elf keer.
Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden.
De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook een Zendingsvereniging en een jeugdvereniging een mannenkoor, bibliotheek activiteiten actief. Ook mochten de vrijwilligers van diverse verenigingen weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Het eigen kerkblad verscheen in 2018 tweewekelijks.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019 inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten 2020 nagenoeg gelijk blijven.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” (inclusief zendingscommissie, (jeugd)verenigingen, bibliotheek) als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak etc.) en de vergoedingen voor de predikanten

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 149104,00 € 147523,00 € 140000,00
Rente en overige inkomsten € 13729,00 € 14644,00 € 12000,00
totale inkomsten € 162833,00 € 162167,00 € 152000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 35625,00 € 32901,00 € 30000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 42343,00 € 40414,00 € 40000,00
Diaconale uitgaven € 16515,00 € 16171,00 € 16000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 35429,00 € 33200,00 € 33000,00
Rente en overige uitgaven € 23988,00 € 37200,00 € 24000,00
totale lasten € 153900,00 € 159886,00 € 143000,00
per saldo € 8933,00 € 2281,00 € 9000,00

Er ligt weer een jaar achter ons waar wij de goedertierenheden des Heeren hebben mogen ervaren.

Over het algemeen waren de inkomsten minder, maar ook de uitgaven waren minder en zo hebben wij nog een positief saldo mogen hebben.

De Heere heeft het alles nog wel willen maken.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 07-06-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 04-03-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 18-01-2020