ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Nieuwerkerk

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 ouderling en 3 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Nieuwerkerk vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2019 is de gemeente elke zondag 2 keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Molenstraat 16 in Nieuwerkerk. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen mochten de diensten hun voortgang hebben. De consulent van de gemeente is Ds. G. Pater te Ouddorp. Diverse andere predikanten uit ons kerkverband hebben predikbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslag jaar is 1 keer het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan in totaal 13 kinderen. Er werd in 2019 4 huwelijk kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente. Het totaal aan leden daalde van 542 tot 514 per ultimo 2019 (bestaande uit 287 leden en 231 doopleden). De gemeente is vacant; de kerkenraad bestond per 31 december uit 0 predikant, 3 ouderlingen en 4 diakenen. De kerkenraad vergaderde 11 keer. Tijdens een mansledenvergadering werd in 2019 een beroep uitgebracht op Ds. A.J. de Waard te Nieuwdorp, Ds. C. van Ruitenburg te Krimpen a/d IJssel, Kandidaat G.P. van Nieuw Amerongen, Ds. M. Joosse te Ede en Ds. M.H. Schot te Hendrik Ido Ambacht. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoek en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden. De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé of gezinsomstandigheden. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren er binnen de gemeente ook drie jeugdverenigingen een kinderclub en een kinderclub, een vrouwenvereniging, een kinder-jongdameskoor actief. Ook mochten de vrijwilligers van het actiecomité weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Het Kerkelijk Nieuws van de classis Tholen verscheen om de twee weken.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019' geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten 2020 [nagenoeg] gelijk blijven van de baten en lasten 2019. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” (inclusief zendingscommissie, (jeugd)verenigingen, bibliotheek) als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 182387,00 € 207691,00 € 220627,00
Rente en overige inkomsten € 10512,00 € 3949,00 € 4166,00
totale inkomsten € 192899,00 € 211640,00 € 224793,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 59625,00 € 216361,00 € 132700,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 32131,00 € 64041,00 € 64041,00
Diaconale uitgaven € 31786,00 € 34506,00 € 34506,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 21719,00 € 0,00 € 0,00
Rente en overige uitgaven € 0,00 € 0,00 € 0,00
totale lasten € 145261,00 € 314908,00 € 231247,00
per saldo € 47638,00 € -103268,00 € -6454,00

Als gevolg van een eenmalige verbouwing aan het bijgebouw die vrijwel volledig als kostenpost is geboekt is er als gevolg van dit eenmalige incident sprake van een negatief resultaat. Zonder deze post zou de exploitatie postief geweest zijn.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 08-05-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 15-06-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 27-05-2020