ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Dirksland

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 7 ouderlingen en 7 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Dirksland vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2019 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Mozartsingel 2 in Dirksland. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. Onze predikant ds. Boeder ging elke zondag twee maal voor in de gemeente behalve de vrije zondag eens in de maand. Op deze zondag gaat een ouderling voor in de leesdienst. Ook werd er in de week samengekomen voor een Bijbellezing.

De Heilige doop is bediend aan totaal 8 kinderen. Er werden 3 huwelijken bevestigd en 6 jongeren deden openbare belijdenis.

Het totaal aantal leden is gedaald van 932 naar 897 per ultimo 2019 (bestaande uit 549 leden en 348 doopleden). De kerkenraad bestond uit 1 predikant, 7 ouderlingen en 7 diakenen en vergaderde 12 keer.

De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder ondersteund de gemeente diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen het kerkverband actief zijn. Ook vrijwilligers zijn actief in de gemeente en proberen zorg te bieden aan ouderen en gezinnen met zorgen.

In het jaar 2019 mochten we als gemeente gedenken dat we 150 jaar geleden als gemeente geïnstitueerd werden.

Financiële verantwoording

Het verslag van baten en lasten geeft in kolommen weer wat er in 2019 is gerealiseerd in de werkelijke ontvangsten en bestedingen. De kolom 'begroting 2019' geeft inzicht in de begrote baten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2018 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op de totaal van alle "kassen" van de plaatselijke gemeente, zowel de "Kerk" inclusief zendingscommissie en bibliotheek als de "Diaconie". Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak etc.) en de vergoedingen voor de predikanten en koster.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 369055,00 € 371112,00 € 370000,00
Rente en overige inkomsten € 41642,00 € 90288,00 € 90000,00
totale inkomsten € 410697,00 € 461400,00 € 460000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 121451,00 € 126226,00 € 125000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 110540,00 € 120096,00 € 120000,00
Diaconale uitgaven € 66095,00 € 48132,00 € 50000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 7094,00 € 28487,00 € 25000,00
Rente en overige uitgaven € 64605,00 € 84467,00 € 85000,00
totale lasten € 369785,00 € 407408,00 € 405000,00
per saldo € 40912,00 € 53992,00 € 55000,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 30-05-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 12-02-2019
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 16-03-2019