ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente Vlaardingen

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 5 ouderlingen en 4 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente Vlaardingen vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Wij zijn de Gereformeerde Gemeente te Vlaardingen, behorend tot het landelijk verband van de Gereformeerde Gemeenten. Op zondag komen wij twee maal samen gewoonlijk om 10.00 uur en 16.30 uur in de Sionkerk, Westnieuwland 56 te Vlaardingen.

Daarnaast zijn er kerkdiensten op de Bid- en Dankdagen en Christelijke feestdagen: Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren.

Onze gemeente kent een rijk verenigingsleven. Daarnaast zijn er commissies en is er een kerkelijke hulpverlening opgestart. Op zaterdagen is er een kinderclub. Op vrijdagavond een tienerclub. Ook houden wij diverse malen per jaar 'open huis'.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” inclusief zendingscommissie, (jeugd)verenigingen, zangkoren, etc. als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 174049,00 € 169647,00 € 169647,00
Rente en overige inkomsten € 7693,00 € 5521,00 € 5521,00
totale inkomsten € 181742,00 € 175168,00 € 175168,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 114130,00 € 117005,00 € 117005,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 26654,00 € 25881,00 € 25881,00
Diaconale uitgaven € 18677,00 € 18476,00 € 18476,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 12055,00 € 13401,00 € 13401,00
Rente en overige uitgaven € 2904,00 € 1816,00 € 1816,00
totale lasten € 174420,00 € 176579,00 € 176579,00
per saldo € 7322,00 € -1411,00 € -1411,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 01-01-2016
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 04-03-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 04-03-2020