ANBI gegevens 2016

Naam

Gereformeerde Gemeente te Spijkenisse

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 3 ouderlingen en 3 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2013 t/m 2017 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Spijkenisse vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2016 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Willemshoevelaan 4 in Spijkenisse. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. Diverse predikanten uit ons kerkverband hebben predikbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is 2 maal het Heilig Avondmaal bediend.

Het totaal aantal leden daalde van 138 tot 133 per ultimo 2016 (bestaande uit 89 leden en 44 doopleden). De gemeente is vacant; de kerkenraad bestond per 31 december 2016 uit 3 ouderlingen en (tijdelijk) 4 diakenen. De kerkenraad vergaderde elke maand muv juli/augustus. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden.

De diaconie heeft bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in privé- of gezinsleven. Dit beperkt zich niet tot de (doop)leden van de kerkelijke gemeente. De diaconie ondersteunt ook de Voedselbank, meerdere hospices etc. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Binnen de gemeente zijn ook een jeugdvereniging en een vrouwenvereniging actief. Ook mochten de vrijwilligers weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente, o.a. met betrekking tot het schoonhouden van het kerkgebouw en de tuin. Het eigen kerkblad verscheen in 2016 maandelijks. muv juli/augustus wat een tweemaandelijks exemplaar is.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2016’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2016’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2017 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2015 Realisatie 2016 Begroting 2016
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 37881,00 € 48608,00 € 40000,00
Rente en overige inkomsten € 5160,00 € 4132,00 € 4000,00
totale inkomsten € 43041,00 € 52740,00 € 44000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 12784,00 € 11695,00 € 12000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 4907,00 € 6545,00 € 7000,00
Diaconale uitgaven € 10720,00 € 10954,00 € 12000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 2846,00 € 3751,00 € 4000,00
Rente en overige uitgaven € 17693,00 € 0,00 € 0,00
totale lasten € 48950,00 € 32945,00 € 35000,00
per saldo € -5909,00 € 19795,00 € 9000,00