ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Rotterdam IJsselmonde

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 3 ouderlingen en 3 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Rotterdam IJsselmonde vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Ook in 2019 kwam de gemeente steeds op zondag tweemaal samen en ook van tijd tot tijd in een weekdienst of ledencatechisatie in ons kerkgebouw aan de Reijerdijk 41 te Rotterdam-IJsselmonde. In deze diensten ging onze predikant ds G. Hoogerland voor en als dominee afwezig was lazen ouderlingen een preek Op maandagavond zijn er in de periode september tot april catechisaties en belijdeniscatechisatie door ds. G. Hoogerland. De gemeente heeft een jeugdvereniging en ook een vrouwenvereniging die regelmatig samenkomen. Het grootste gedeelte van het jaar is er op zondagmorgen na de dienst zondagsschool voor de kinderen tot ongeveer 12 jaar.De kerkenraad vergaderde in 2019 8 maal en er werd 2 maal een ledenvergadering belegd. Zoals gebruikelijk treden er ieder jaar kerkenraadsleden af en worden er op een ledenvergadering weer opnieuw kerkenraadsleden verkozen. Al de leden van de gemeente worden 1 maal per jaar door 2 kerkenraadsleden in een huisbezoek bezocht. Ds. G. Hoogerland verricht al het pastorale werk in de gemeente soms bijgestaan door de kerkenraad. De diaconie vergadert afzonderlijk maandelijks en verleent indien noodzakelijk hulp aan leden van de gemeente waar financiële zorgen zijn. Ook draagt zij financieel bij aan de deputaatschappen van de gereformeerde gemeente.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” inclusief zendingscommissie als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw en pastorie (onderhoud, energie, schoonmaak etc.) en het traktement van de predikant.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 255233,00 € 182631,00 € 160000,00
Rente en overige inkomsten € 1453,00 € 661,00 € 500,00
totale inkomsten € 256686,00 € 183292,00 € 160500,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 52865,00 € 56359,00 € 55000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 60089,00 € 70636,00 € 40000,00
Diaconale uitgaven € 9181,00 € 8724,00 € 8000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 22536,00 € 33298,00 € 25000,00
Rente en overige uitgaven € 10145,00 € 11003,00 € 11000,00
totale lasten € 154816,00 € 180020,00 € 139000,00
per saldo € 101870,00 € 3272,00 € 21500,00

De inkomsten lagen in 2019 fors lager dan in 2018. In 2018 waren echter meer giften ontvangen in verband met de overkomst van onze predikant. Een oproep in het najaar van 2019 tot het doen van extra collectegaven of giften per bank in verband met het uitvoeren van groot onderhoud resulteerde in een hoger opbrengst dan verwacht. De rentebaten zijn verwaarloosbaar. Voor een deel komt dit omdat de tegoeden van de kerk zijn aangewend voor de aankoop van de pastorie in 2018 en de geldmiddelen van de diaconie staan op spaarrekening van de bank, waarop nauwelijks rente wordt verkregen. De kosten ter onderhouding van de eredienst lagen in lijn der verwachten. De kosten voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen lagen fors hoger dan verwacht. Lekkage noodzaakte de vervanging van de dakbedekking van de platte daken van het kerkgebouw. De bestaand dakbedekking was ruimschoots aan het eind van de technische levensduur. Verder is buitenschilderwerk aan kerkgebouw en pastorie uitgevoerd alsmede enkele noodzakelijke reparaties. De CV-installatie in de pastorie functioneerde niet optimaal en is vervangen aangezien ook hiervan de technische levensduur zo goed als verstreken was. De afdrachten aan de deputaatschappen zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Oorzaak is bijdrage vanuit onze zendingscommissie aan projecten van het deputaatschap voor de zending.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 29-03-2016
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 09-03-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 01-07-2020