ANBI gegevens 2018

Naam

Gereformeerde Gemeente te Rotterdam IJsselmonde

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 3 ouderlingen en 3 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Rotterdam IJsselmonde vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Ook in 2018 kwam de gemeente steeds op zondag tweemaal samen en ook van tijd tot tijd in een weekdienst in ons kerkgebouw aan de Reijerdijk 41 te Rotterdam-IJsselmonde. Tot 02 mei 2018 was onze gemeente vacant en werden de diensten vervuld door predikanten van de gereformeerde gemeenten. Vanaf 02 mei 2018 heeft de gemeente een eigen predikant in de persoon van ds. G. Hoogerland die kwam vanaf Stolwijk. Sindsdien vervult hij al de preekbeurten en ook van tijd tot tijd in weekdiensten. Op maandagavond zijn er in de periode september tot april catechisaties en op donderdagavond belijdeniscatechisatie door ds. G. Hoogerland. De gemeente heeft een jeugdvereniging en ook een vrouwenvereniging die regelmatig samenkomen. Het grootste gedeelte van het jaar is er op zondagmorgen na de dienst zondagsschool voor de kinderen tot ongeveer 12 jaar.De kerkenraad vergaderde in 2018 8 maal en er werd 3 maal een ledenvergadering belegd. Zoals gebruikelijk treden er ieder jaar kerkenraadsleden af en worden er op een ledenvergadering weer opnieuw kerkenraadsleden verkozen. Al de leden van de gemeente worden 1 maal per jaar door 2 kerkenraadsleden in een huisbezoek bezocht. Ds. G. Hoogerland verricht al het pastorale werk in de gemeente soms bijgestaan door de kerkenraad. De diaconie vergadert afzonderlijk maandelijks en verleent indien noodzakelijk hulp aan leden van de gemeente waar financiële zorgen zijn. Ook draagt zij financieel bij aan de deputaatschappen van de gereformeerde gemeente. Op vrije zondagen van de predikant lezen ouderlingen een preek. Door de overkomst van leden vanuit zustergemeente groeide het ledental van de gemeente in 2018 iets.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Daar ds. G. Hoogerland op 13 januari 2018 aangaf het op hem uitgebrachte beroep aan te nemen wijzigden de inkomsten en uitgaven voor de gemeente drastisch. Voor hem is een woning gekocht aan de Frankenoord 21 aankoopkosten 665.000 euro excl. K.K. Vanuit de reserves die deels ondergebracht waren bij het Kerkelijk Grootboek aangevuld met extra collecte-opbrengsten, giften en een onderhandse lening kon deze woning, de aangebrachte aanpassingen en de kosten van de overkomst worden gefinancierd. Ook de hogere lasten naar aanleiding van de overkomst (w.o. traktement predikant) kon nagenoeg geheel vanuit extra opbrengsten worden betaald.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” inclusief zendingscommissie als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw en pastorie (onderhoud, energie, schoonmaak etc.) en het traktement van de predikant vanaf mei.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2017 Realisatie 2018 Begroting 2018
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 93965,00 € 255233,00 € 100000,00
Rente en overige inkomsten € 10899,00 € 1453,00 € 10000,00
totale inkomsten € 104864,00 € 256686,00 € 110000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 31623,00 € 52865,00 € 35000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 23646,00 € 60089,00 € 35000,00
Diaconale uitgaven € 9676,00 € 9181,00 € 10000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 20440,00 € 22536,00 € 20000,00
Rente en overige uitgaven € 9005,00 € 10145,00 € 10000,00
totale lasten € 94390,00 € 154816,00 € 110000,00
per saldo € 10474,00 € 101870,00 € 0,00

De opbrengsten zijn fors toegenomen vanwege de overkomst van de predikant en de noodzakelijkheid van de aankoop van een pastorie.

De rente-opbrengsten zijn fors gedaald, aangezien de beschikbare reserves die ondergebracht waren bij het Kerkelijk Grootboek zijn opgevraagd voor de financiering van de pastorie. De rente-inkomsten hierover zijn daardoor weggevallen.

De stijging van de uitgaven ter onderhouding van de eredienst zijn gestegen, aangezien vanaf 2 mei 2018 een eigen predikant aan de gemeente verbonden was met een vast maandelijks traktement. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door het wegvallen van vergoedingen aan gastpredikanten.

De lasten van de kerkelijke gebouwen zijn fors hoger. In dit bedrag zijn ook kosten opgenomen voor aanpassing en inrichting van de pastorie alsmede de aankoopkosten. In totaal gaat het om circa € 37.500 aan eenmalige kosten.

Vanuit het resultaat is ruim € 100.000 gebruikt voor de financiering van de aankoop van de pastorie.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 29-03-2016
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 18-03-2019
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 14-02-2019