ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente te Rotterdam IJsselmonde

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 3 ouderlingen en 3 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Rotterdam IJsselmonde vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

<p><p>In 2017 kwam de gemeente zondags en regelmatig in een weekdienst samen in het gebouw Reyerdijk 41 in Rotterdam Daar gingen voor predikanten van de Ger. Gem. of lazen ouderlingen een preek daar de gemeente heel 2017 vacant was. Ook komen op zondag de kinderen van de gemeente samen in de zondagsschool deze is of 's morgens of na de middagdienst. Er werden dat jaar 2 kinderen gedoopt en 1 huwelijk bevestigt en 1 dooplid deed belijdenis en er werd 2 maal het Heilig avondmaal bedient. Er werd 3 maal een beroep op een predikant uitgebracht. Er is een jeugdvereniging die regelmatig op zaterdagavond bijeenkomt. Ook worden op maandagavond catechisaties gegeven door de kerkenraad. Het ledenaantal daalde met 14 leden door overlijden en verhuizingen. Kerkenraads- en ledenvergaderingen hadden plaats. Alsmede alle werk in de gemeente.Ook heeft diaconie bijstand verleent aan leden en afgedragen aan deputaatschappen en landelijke stichtingen.</p></p>

Financiële verantwoording

<p><p><Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en kosten in 2018 zullen veranderen daar de gemeente per 2 mei 2018 een eigen predikant krijgt in de persoon van ds G. Hoogerland . Voor hem is een woning gekocht aan de Frankenoord 21 aankoopkosten 665.000 euro excl. K.K. Kerkenraad probeert lasten in overeenstemming te brengen met baten.</p><p>De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” inclusief zendingscommissie als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw en pastorie (onderhoud, energie, schoonmaak etc.) en het traktement van de predikant vanaf mei.</p></p></p>

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 57840,00 € 93965,00 € 100000,00
Rente en overige inkomsten € 8552,00 € 10899,00 € 10000,00
totale inkomsten € 66392,00 € 104864,00 € 110000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 35074,00 € 31623,00 € 35000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 38161,00 € 23646,00 € 35000,00
Diaconale uitgaven € 16880,00 € 9676,00 € 17000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 11732,00 € 20440,00 € 12000,00
Rente en overige uitgaven € 3500,00 € 9005,00 € 5000,00
totale lasten € 105347,00 € 94390,00 € 104000,00
per saldo € -38955,00 € 10474,00 € 6000,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 29-03-2016
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 12-02-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 12-02-2018