ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Alexanderpolder

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 5 ouderlingen en 5 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Alexanderpolder vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Nieuwjaarsdag 2019 mochten in de kerk stilstaan bij de zegenbede uit Psalm 134, “De HEERE zegene u uit Sion, Hij Die de hemel en de aarde gemaakt heeft..”

Tijdens de evangelisatiedienst hebben we geluisterd naar “water voor dorstige harten” n.a.v. de geschiedenis uit Johannes 7.“Zo iemand dorst die kome tot Mij”. Zijn we zó gekomen tot de Heere Jezus op al Zijn nodigingen die vanuit Zijn Woord tot ons zijn gekomen? Iedere zondag en tijdens de weekdiensten mocht de nodiging tot het Heil klinken. Het Heilig Avondmaal mocht vier keer bediend worden. Het teken en zegel van de Heilige doop werd bediend aan de kleine kinderen van de gemeente. Ds. J. Driessen heeft de catechismuspreken tot en met zondag 43 mogen uitleggen. Op zondagmiddag 15 september is ds. S. Obo uit Nigeria voor ons voorgegaan en bepaalde ons bij “Henoch wandelde met God” Broeder T.J. Rijneveld heeft hem vertaald.

De catechisaties zijn aan onze jongeren gegeven. De broeders waren met onze jongeren rond Gods Woord bij elkaar en mochten zó de jeugd onderwijzen. Dit heeft er mede toe geleid dat er twee doopleden belijdenis des geloofs hebben afgelegd voor God en Zijn gemeente.

De Bijbelstudieavonden stonden in het teken van Nehemia. In de tweede helft van 2019 is begonnen met de brieven van Paulus aan Timotheüs. Tijdens deze avonden zien we nog steeds mensen van buiten de gemeente die op deze wijze met ons meeleven. De laatste Bijbelstudie avond van het seizoen is er een inleiding gehouden over “Verstaat Gij ook hetgeen gij leest?” Op de Kinder-, en Vakantie Bijbel Club (KBC) bijeenkomsten is gezaaid in kinderharten en volwassen mensen. Bidden we of de Heere dit Woord wil zegenen?

De verschillende verenigingen, -12, -16, +16, + 25, vrouwenvereniging en het koor Laus Deo hebben in 2019 verschillende keren vergaderd, gerepeteerd, gezongen, gelezen, geluisterd en gebeden. Wat is de Heere goed voor onze gemeente dat deze verenigingen er zijn en dat we in alle vrijheid mogen samen komen. De werkgroep Leven verzorgde samen met De Zorglijn een avond over orgaandonatie die goed werd bezocht. Veel vrijwilligers zetten zich via de Zorglijn in voor mede gemeenteleden.
Tijdens de contactmiddag voor de 65- plus gemeenteleden sprak dhr. J. Kardol over het veldwerk Evangelisatie in de Leidsche Rijn.
Broeder T.J. Rijneveld heeft tijdens een gemeenteavond iets verteld over zijn gebroederlijke reis naar Nigeria waar hij samen met zijn gezin jaren heeft gewerkt namens de ZGG.
Op 30 oktober hebben we als gemeente stil gestaan bij de Hervorming door verzorgd door ds. J.M.J. Kieviet en student P.J. de Raaf.
Onze consulent, ds. G.J. Baan hebben we bereid gevonden om met de gemeente het Avondmaalsformulier te behandelen. De eerste avond was er een grote belangstelling en aandacht en we zien uit naar het vervolg op deze avonden.

Familie G.C. Kortleven – Schot en Eline Roodzant zetten zich in voor Mercy Ships. Dit heeft voor familie Kortleven geresulteerd in het verkopen van huis en haard. Zij zijn met hun gezin voorlopig voor een aantal jaar aan boord gegaan. Vanuit de gemeente leven we met hen allemaal mee en we worden ook regelmatig op de hoogte gehouden middels nieuwsbrieven.

De kerkenraad, de diakenen tijdens de diaconie vergadering en de ouderlingen tijdens het ouderlingen overleg hebben het afgelopen jaar diverse keren vergaderd. De afvaardiging naar de classisvergaderingen zijn bijgewoond. Wat is het een zegen dat we de broederlijke liefde mogen ervaren.

. Sinds het vertrek van ds. T.M. van Dijk vanuit onze gemeente hebben we al 140 beroepen uitgebracht die allemaal met een meer of mindere inhoudsvolle bedankbrief werden beantwoord. In 2019 hebben we ds. W.A. Zondag, ds. B. Labee, kandidaat van G.P. van Nieuw Amerongen en ds. P. Mulder beroepen. Voor het nieuwe jaar mogen we wat dat betreft opnieuw onze hoop op God stellen.


De kosters hebben in 2019 bijna iedere dag klaar gestaan in de kerk of thuis om het leven van de gemeente in goede banen te leiden. Hoewel de daadwerkelijke verbouwing achter de rug is, is er nog veel dat de aandacht vraagt.

De organisten begeleiden iedere dienst onze gemeentezang, ieder op zijn haar eigen wijze.

De crèche heeft onder de kleinste kinderen van de gemeente tijdens de kerkdiensten een centrale plaats en diverse moeders en jongere uit de gemeente zorgen er voor dat er ouders als gezin onder het Woord mogen komen.

De renovatie en interieurcommissie heeft zich eind van dit jaar opgeheven en de taken overgedragen aan de onderhoudscommissie. Er is heel veel vergaderd en overlegd. Er daadwerkelijk door diverse leden nog steeds de handen uit de mouwen gestoken. Toch mogen we opmerken dat we een kerkgebouw hebben dat na de renovatie zijn eigen karakter heeft behouden. De schoonmaak ervan komt iedere week weer terug. Nooit te vergeefs wordt er een beroep gedaan op de vele vrijwilligers die daar hun krachten geven. De gemeentedag die speciaal georganiseerd is voor de gemeente leden en voor hen die zich voor de gemeente inzetten is goed bezocht. Tijdens deze bijeenkomst maar ook middels dit jaarverslag wil de kerkenraad haar hartelijke dank uitspreken naar iedereen die zich met woord en daad, maar bovenal met gebed voor de gemeente mag inzetten.


Per 1 januari 2019 telde de gemeente 279 leden, 107 doopleden en 1 geboortelid.
In 2019 zijn 5 leden en 1 meelevend lid overleden,
“Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen; Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. En dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.”
Er zijn 8 kinderen geboren, 7 kinderen gedoopt.
Tot onze gemeente zijn 7 leden en 3 doopleden uit andere Gereformeerde Gemeenten overgekomen.
Naar andere Gereformeerde Gemeenten zijn 6 leden en 1 dooplid overgegaan.
Met bewijs van lidmaatschap zijn 3 leden en 4 doopleden overgekomen uit een ander kerkverband. Met bewijs van lidmaatschap is 1 lid overgegaan naar een ander kerkverband.
Met bewijs van lidmaatschap zijn 2 leden en 3 doopleden vertrokken.
Er is één huwelijk kerkelijk bevestigd,
Per 31 december 2019 telt de gemeente 277 leden, 115 doopleden en 2 geboorteleden. We mogen opmerken dat we als stadsgemeente nog mogen bestaan.

Op oudejaarsavond 2019 hebben we als gemeente in de kerk het jaar mogen afsluiten. De indringende vraag was toen of we olie in onze vaten hebben, n.a.v. de gelijkenis van de wijze en dwazen maagden. De indringende vraag, die we persoonlijk moeten beantwoorden, is of er ook olie in onze lampen is. Misschien hadden we wel het beeld dat de lampen waren uitgegaan van de dwaze maagden en dat ze olie te weinig hadden, maar ze hebben nooit olie gehad. Het is nu nog genade tijd om, zonder prijs, olie te kopen. Als u olie heeft mogen kopen, mag u dan ook een helder licht verspreiden, of zijn we met de wijzen maagden in slaap gevallen?
Mogen we afsluiten met de wens en zegenbede waar we het jaar ook mee begonnen zijn:
“De HEERE zegene u uit Sion, Hij Die de hemel en de aarde gemaakt heeft..”

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2020 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis . De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 215992,00 € 161994,00 € 161994,00
Rente en overige inkomsten € 4582,00 € 2563,00 € 2563,00
totale inkomsten € 220574,00 € 164557,00 € 164557,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 50246,00 € 54771,00 € 54771,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 107957,00 € 32363,00 € 32363,00
Diaconale uitgaven € 30915,00 € 30662,00 € 30662,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 27908,00 € 30780,00 € 30780,00
Rente en overige uitgaven € 0,00 € 0,00 € 0,00
totale lasten € 217026,00 € 148576,00 € 148576,00
per saldo € 3548,00 € 15981,00 € 15981,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 09-06-2016
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 28-02-2019
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 28-02-2019