ANBI gegevens 2018

Naam

Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Alexanderpolder

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 5 ouderlingen en 5 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Alexanderpolder vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het jaar 2018 is de gemeente elke zondag twee keer en tijdens weekdiensten samengekomen in het kerkgebouw aan de Romanohof in Rotterdam. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse bid-, dankdag op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen waren er kerkdiensten. Vanwege de renovatie van ons kerkgebouw hebben we van 28 maart, Goede vrijdag, tot 1 juli de diensten gezamenlijk kunnen beleggen in de Ger. Gem. te Rotterdam - Centrum aan de Boezemsingel. Vanaf 8 juli t/m 26 augustus hebben we de diensten kunnen beleggen in de Ger. Gem te Capelle aan den IJssel -Middelwatering. De consulent van de gemeente, ds. C. van Ruitenburg mocht veel werk voor onze gemeente verrichten. Met de overkomst van ds. G.J. Baan naar de gemeente van Rotterdam - Zuidwijk zijn de consulentschappen opnieuw verdeeld. Vanaf september 2018 is ds. G.J. Baan onze nieuwe consulent. Diverse andere predikanten uit ons kerkverband hebben preekbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de overige diensten ging één van de ouderlingen voor. Vijf keer het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan vier kinderen. Er werden in 2018 drie huwelijken kerkelijk bevestigd. Het totaal aantal leden steeg van 383 naar 386 (bestaande uit 279 leden en 107 doopleden en één nog te dopen kindje). De gemeente is vacant; de kerkenraad bestond per 31 december 2018 uit , 5 ouderlingen en 5 diakenen. De samenstelling wijzigde wel door het vertrek van ouderling van Willigen na 37 jaar. De kerkenraad vergaderde 12 keer. Tijdens mansledenvergaderingen werd in 2018 beroepen uitgebracht op diverse predikanten. Het catechetisch onderwijs mocht aan de jongeren van de gemeente worden gegeven. 5 doopleden mochten openbare belijdenis afleggen en zich met hun ja - woord verbinden aan de gemeente. De huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden werden door de ouderlingen verzorgd. De diaconie vergaderede om de zes weken. De gemeente heeft financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook jeugd-, vrouwen- en Bijbelstudieverenigingen actief. Ook mochten de vrijwilligers van schoonmaak- en onderhoudsdienst en de Zorglijn weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. De kerkbode verscheen in 2018 om de twee weken. Het contactblad twee keer per jaar en de gemeentegids één keer. “Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal Hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn”

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis . De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2017 Realisatie 2018 Begroting 2018
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 220440,00 € 215992,00 € 215992,00
Rente en overige inkomsten € 7298,00 € 4582,00 € 4582,00
totale inkomsten € 227738,00 € 220574,00 € 220574,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 71350,00 € 50246,00 € 50246,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 40357,00 € 107957,00 € 107957,00
Diaconale uitgaven € 21155,00 € 30915,00 € 30915,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 30725,00 € 27908,00 € 27908,00
Rente en overige uitgaven € 0,00 € 0,00 € 0,00
totale lasten € 163587,00 € 217026,00 € 217026,00
per saldo € 64151,00 € 3548,00 € 3548,00

In het boekjaar 2018 heeft een omvangrijke renovatie van ons kerkgebouw plaatsgevonden. De kosten daarvan bedragen ruim € 1.000.000,-. In de exploitatie zie je hier maar een klein deel van terug omdat de renovatie gefinancierd is met eigen en vreemd vermogen (leningen van gemeenteleden) en dus grotendeels via de balans loopt.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 09-06-2016
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 28-02-2019
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 07-03-2019