ANBI gegevens 2018

Naam

Gereformeerde Gemeente Barendrecht

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 6 ouderlingen en 6 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente Barendrecht vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Zoals onlangs ds. Schipper zei is de bediening der verzoening het allerbelangrijkste. Ondanks dat wij geen eigen predikant hebben mocht nagenoeg iedere zondag, geheel of gedeeltelijk, een predikant voor ons voorgaan. We zijn daarin dan ook veel dank verschuldigd aan al die predikanten die bij ons wilden voorgaan . Ook zijn er 13 weekdiensten geweest waarin Gods Woord mocht worden beluisterd. Als er leesdienst was, werd met name door de ouderlingen de Catechismus gelezen. Voor zover dat mogelijk is proberen we ook aan gastpredikanten te vragen om uit de Catechismus te preken. In het afgelopen jaar mochten ook de sacramenten worden bediend; tweemaal mocht het Heilig Avondmaal worden bediend en5 maal het sacrament van de Heilige doop. Er werden in totaal 15 kinderen gedoopt. Ook het beroepingswerk werd ter hand genomen. Tot vijfmaal toe is een beroep uitgebracht op een predikant of een kandidaat. De Kerkenraad heeft in het afgelopen jaar 12 keer vergaderd. Daarnaast heeft de diaconie nog een viertal vergaderingen gehouden. Het pastorale werk werk verricht door de ouderlingen, al dan niet terzijde gestaan door diakenen. Zij hebben huisbezoeken en ziekenbezoeken mogen afleggen. Aan de jongeren is het afgelopen jaar lesgegeven vanuit de vernieuwde methode die gebaseerd is op het aloude boekje van ds. Hellebroek. Voor de jongste groep wordt gedurende het 1e halfjaar onderwijs gegeven over het gebruik van de kanttekeningen aan de hand van een lesbrief van de GBS. De belijdeniscatechisatie wordt evenals het jaar daarvoor gegeven door een student van de Theologische School. Het verenigingsleven. Ook het verenigingswerk mocht zijn voortgang hebben. De zondagsschool, de plus 12, 14 , 16 en 21 verenigingen, de Bijbelkring, de vrouwenvereniging zijn regelmatig bij elkaar geweest en hebben zo hun steentje bijgedragen aan de toerusting van de leden alsmede aan het gemeente-zijn. De voorzitters van de verenigingen hebben jaarlijks overleg met elkaar onder leiding van een ambtsbroeder vanuit de kerkenraad. Commissies. In onze gemeente zijn diverse commissies werkzaam: de evangelisatiecommissie en de zendingscommissie. Dit jaar mochten we herdenken dat de kinderevangelisatie aan het Afrikaanderplein veertig jaar bestaat. Er is hiervoor een aparte herdenkingsbijeenkomst gehouden. Het kerkgebouw. Elke zondag mogen we in Gods huis samenkomen. De kosters hebben dan gezorgd dat alles gereed is, de organisten staan klaar om de gemeentezang te begeleiden en de schoonmakers hebben ervoor gezorgd dat het kerkgebouw er netjes uitziet. Daarnaast zorgt de onderhoudscommissie ervoor dat Gods huis wordt onderhouden, tezamen met alle vrijwilligers. Ledenaantal. Het ledenaantal is per het einde van het jaar 708 leden en doopleden. Dat zijn in totaal 35 (doop-)leden minder dan aan het begin van het jaar. Als we terug zien op 2018 dan mogen ons wel verwonderen dat Heere ons nog veel heeft gelaten. Hij heeft in het achterliggende jaar Zijn Woord laten horen.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van de “kassen” van de plaatselijke gemeente. Dit betreft de kassen van de “Kerk”, “Kerkbouw” alsmede de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (afschrijving gebouwen, (voorziening) onderhoud, energie, schoonmaak etc.) en lasten die verband houden met de zgn. eredienst (vergoedingen voor de predikanten en koster, lectuur).

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2017 Realisatie 2018 Begroting 2018
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 277714,00 € 296757,00 € 280000,00
Rente en overige inkomsten € 8316,00 € 10346,00 € 10000,00
totale inkomsten € 286030,00 € 307103,00 € 290000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 52462,00 € 66906,00 € 65000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 209533,00 € 120614,00 € 125000,00
Diaconale uitgaven € 45384,00 € 41886,00 € 45000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 24965,00 € 24603,00 € 25000,00
Rente en overige uitgaven € 10729,00 € 10653,00 € 12000,00
totale lasten € 343073,00 € 264662,00 € 272000,00
per saldo € -57043,00 € 42441,00 € 18000,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 27-07-2019
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 05-03-2019
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 05-03-2019