ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente Doetinchem

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 6 ouderlingen en 6 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente Doetinchem vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Financiële verantwoording

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 319467,00 € 286992,00 € 249933,00
Rente en overige inkomsten € 20710,00 € 52301,00 € 16329,00
totale inkomsten € 340177,00 € 339293,00 € 266262,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 40130,00 € 36856,00 € 43000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 32277,00 € 23824,00 € 42333,00
Diaconale uitgaven € 56594,00 € 26237,00 € 17490,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 33373,00 € 83524,00 € 65787,00
Rente en overige uitgaven € 42371,00 € 41927,00 € 42585,00
totale lasten € 204745,00 € 212368,00 € 211195,00
per saldo € 135432,00 € 126925,00 € 55067,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 01-01-1970
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 01-01-1970
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 01-01-1970