ANBI gegevens 2018

Naam

Gereformeerde Gemeente te Ridderkerk-Slikkerveer

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 6 ouderlingen en 4 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Ridderkerk-Slikkerveer vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2018 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Oranjestraat 110 in Ridderkerk-Slikkerveer. Ook tijdens de christelijke feestdagen, de jaarlijkse biddag, dankdag, Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. Tijdens het afgelopen jaar hebben diverse predikanten uit ons kerkverband een predikbeurt vervuld in de gemeente. Zodoende is er tijdens 89 kerkdiensten een predikant voorgegaan. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is driemaal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan in totaal 13 kinderen. Er werden in 2018 3 huwelijken kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente. Het totaal aantal leden is toegenomen van 596 per 31 december 2017 t/m 615 per 31 december 2018 ultimo 2017 (bestaande uit 364 leden en 251 doopleden). De gemeente is vacant; de kerkenraad bestond per 31 december 2018 uit 6 ouderlingen en 4 diakenen. De kerkenraad vergaderde in de regel elke maand. Tijdens mansledenvergaderingen werd in 2018 een beroep uitgebracht op de volgende predikanten ds. D.W. Tuinier, ds. P.G. Heijkamp, kand. H.J. Agteresch, ds. W.A. Zondag en ds. G.W.S. Mulder. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden. De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel bijgedragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook een zestal vereniging actief. Ook verleenden de vrijwilligers van de hulpgroep ‘Onderlinge Zorg’ hun gewaardeerde diensten binnen de gemeente. Het eigen kerkblad verscheen in 2018 maandelijks

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom 'Realisatie 2018' inzicht in de werkelijke gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom 'begroting 2018' geeft inzicht in de begrote ontvangsten en lasten in 2018. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar. Vanwege de uitvoering van het klimaatplan zullen de lasten voor kerkelijke gebouwen waarschijnlijk fors hoger uitkomen ten opzichte van het voorgaande jaar. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle ''kassen'' van de plaatselijke gemeente. Zowel van de ''kerk'' inclusief zendingscommissie, jeugd, en zangvereniging alsmede de ''Diaconie''. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen gelden, giften, en (eventuele legaten). De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan uit vergoedingen voor predikanten en lasten die samenhangen met het kerkgebouw, zoals onderhoud, energie, en schoonmaak.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2017 Realisatie 2018 Begroting 2018
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 177000,00 € 238054,00 € 210000,00
Rente en overige inkomsten € 22500,00 € 17950,00 € 25000,00
totale inkomsten € 199500,00 € 256004,00 € 235000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 30000,00 € 26829,00 € 30000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 56000,00 € 92686,00 € 200000,00
Diaconale uitgaven € 38000,00 € 18050,00 € 30000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 16500,00 € 44936,00 € 40000,00
Rente en overige uitgaven € 26000,00 € 37636,00 € 30000,00
totale lasten € 166500,00 € 220137,00 € 330000,00
per saldo € 33000,00 € 35867,00 € -95000,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 09-07-2015
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 29-01-2019
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 21-02-2019