ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Middelburg-Zuid

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 9 ouderlingen en 5 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Middelburg-Zuid vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2019 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Schoutstraat 1 in Middelburg. Ook tijdens de christelijke feestdagen, en op de jaarlijkse biddag, dankdag en op oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. Ook zijn er 11 weekdiensten gehouden.2 van deze diensten stonden in het teken van Israël en de Zending. In de meeste diensten ging een gastpredikant voor of één van de ouderlingen tijdens een leesdienst. Er zijn 2 huwelijksdiensten geweest waarin een huwelijk kerkelijk is bevestigd. In het verslagjaar is drie maal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan in totaal 23 kinderen. Er zijn 5 leden overleden. Het totaal aantal leden steeg van 1034 naar 1036 per ultimo 2019 (bestaande uit 597 leden en 439 doopleden). De gemeente had geen eigen predikant; de kerkenraad bestond per 31 december 2019 uit negen ouderlingen en vijf diakenen. De kerkenraad vergaderde twaalf keer. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden. De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente een vrouwenvereniging, een mannenvereniging, vier jeugdverenigingen en een jeugdkoor actief. Ook mochten de vrijwilligers van de vrijwillige thuiszorg weer hun gewaardeerde diensten verlenen zowel binnen als buiten de gemeente. Vanuit de evangelisatiecommissie wordt er een bijdrage gegeven aan het inloophuis in de wijk Dauwendaele om daar een luisterend oor te bieden met een open Bijbel. Het classicale kerkblad Gomarus, waarin ook onze gemeente een plaats heeft verscheen in 2019 vierentwintig keer.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er is sprake van een stabiele situatie daarom wordt verwacht dat de baten en lasten in 2020 nagenoeg gelijk zullen blijven ten opzichte van de baten en lasten in 2019. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” [inclusief zendingscommissie, (jeugd)verenigingen, bibliotheek, etc.] als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) het salaris van de koster en de vergoedingen voor de gastpredikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 355078,00 € 368828,00 € 370000,00
Rente en overige inkomsten € 11296,00 € 10359,00 € 12000,00
totale inkomsten € 366374,00 € 379187,00 € 382000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 72605,00 € 72344,00 € 78500,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 37465,00 € 18295,00 € 20000,00
Diaconale uitgaven € 18772,00 € 24211,00 € 22000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 90571,00 € 98984,00 € 95000,00
Rente en overige uitgaven € 26563,00 € 23208,00 € 25000,00
totale lasten € 245976,00 € 237042,00 € 240500,00
per saldo € 120398,00 € 142145,00 € 141500,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 29-05-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 26-06-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 26-06-2020