ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Middelburg-Centrum

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 12 ouderlingen en 10 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Middelburg-Centrum vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Het jaar 2019 is verlopen in dezelfde loop als vorige jaren. Er werden 175 kerkdiensten gehouden, waarin voor de helft onze eigen predikant voor mocht gaan. Een paar keer werd een weekdienst belegd met een gastpredikant. De overige diensten werd door een ouderling een preek gelezen. Elke zondag komt de gemeente drie keer samen, en daarnaast ook op de bid- en dankdagen. Tevens werd negen keer een trouwdienst en twaalf keer een rouwdienst gehouden. Onze predikant mag een goede gezondheid hebben, zodat hij alle afgesproken werkzaamheden kon waarnemen. In dit jaar werden tweeëntwintig baby’s gedoopt en werd door vijftien jonge mensen Belijdenis des Geloofs afgelegd. Ook werd vier keer het Heilig Avondmaal bediend. Naast de kerkdiensten wordt in de wintermaanden catechisatie gegeven zowel aan de schoolkinderen van de groepen 5 en 6 van de basisschool , als aan de 180 doopleden die vervolgonderwijs volgen. Het verenigingswerk mocht ook zijn voortgang hebben door de jeugdverenigingen, zangverenigingen, vrouwenvereniging, Bijbelstudieverenigingen, zowel door hun vergaderingen als verkopingen etc.. De zendingscommissie heeft veel werk gedaan om geld te verzamelen, de evangelisatiecommissie heeft zijn werk verricht op diverse plaatsen onder oud en Jong. Samengevat zijn heel veel vrijwilligers in touw geweest om het gemeentewerk vorm te geven tot nut van onszelf en onze naaste. Het huisbezoek, ziekenbezoek, kraambezoek, rouwbezoek en bij financiële zorgen had zo zijn voortgang. Waar nodig werd geprobeerd om de huiselijke omstandigheden mee te leven. Het aantal gemeenteleden verminderde helaas met dertig leden, van 1410 naar 1393 leden en doopleden.

Financiële verantwoording

Tijdens de kerkdiensten worden altijd drie collectes per dienst gehouden. Ze worden onderscheiden voor de diaconale taak, de instandhouding van de gemeente en de derde collecte voor het onderhoud van de kerk of een goed doel. Daarvoor is de offervaardigheid groot. Ook zijn legaten ontvangen. De kerk is vrij schulden. De diaconale gelden zijn gebruikt om in de gemeente en daar buiten te ondersteunen bij vele geldzorgen. De gezinnen van de gemeente waar geldzorgen zijn, worden geholpen. Ook allerlei instanties die in de samenleving zich inzetten voor de medemens werden ondersteund. Daarnaast werd ook collectes bestemd voor de door rampen getroffen gebieden. Aan alle verplichtingen kon worden voldaan. Het jaar mocht met een positief resultaat afgesloten worden. Voor het te verwachten onderhoud van gebouwen en inventaris is geld gereserveerd, zodat het in voorkomende gevallen uitgevoerd kan worden.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 560088,00 € 532371,00 € 517000,00
Rente en overige inkomsten € 72807,00 € 321068,00 € 154700,00
totale inkomsten € 632895,00 € 853439,00 € 671700,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 142375,00 € 146102,00 € 146000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 102129,00 € 325877,00 € 103000,00
Diaconale uitgaven € 38580,00 € 46988,00 € 40000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 161621,00 € 227184,00 € 160000,00
Rente en overige uitgaven € 102024,00 € 77773,00 € 83000,00
totale lasten € 546729,00 € 823924,00 € 532000,00
per saldo € 86166,00 € 29515,00 € 139700,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 07-07-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 20-01-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 24-01-2020