ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente te Middelburg-Centrum

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 14 ouderlingen en 10 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Middelburg-Centrum vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Elke zondag mocht in het afgelopen jaar 2017 drie kerkdiensten gehouden worden. Daarnaast werd ook twee keer een avonddienst belegd. Tevens kwam de gemeente op bij trouwdiensten en bij rouwdiensten. Op de 2e feestdagen wordt ook een dienst belegd. In maart werd drie keer dienst gehouden tijdens de biddag en in november kwam de gemeente samen met de dankdag.

Onze predikant heeft het hele jaar door de gezondheid gehad om voor te gaan in twee diensten, waarbij de ouderlingen om beurten de middagdiensten leidden. Vanwege de dertien vrije zondagen die onze predikant heeft, worden ook die diensten door de ouderlingen of een andere predikant waargenomen.

Tijdens de diensten werd de Heilige Doop aan tweeëntwintig kinderen bediend. Ook werd vier keer het Heilig Avondmaal bediend. Acht keer werd een zegen gevraagd over een huwelijk tijdens een trouwdienst, maar ook werden achttien rouwdiensten gehouden.

In het achterliggende jaar bleef het aantal ambtsdragers gelijk. Door de predikant en de ouderlingen werd het catechetisch onderwijs gegeven aan de doopleden. Door de diaconie is in het achterliggende jaar opnieuw veel werk verricht. Ziende op de kosten van de grotere gezinnen is het soms nuttig en nodig dat bijgesprongen kan worden in de kosten. Ook wordt veel gedoneerd aan stichtingen met een hulpverlenend doel.

Ook in 2017 werd door de verenigingen hun werk gedaan. Met zes jeugdverenigingen in verschillende leeftijden werd in de wintermaanden vergaderd om de 2 weken. Drie zangverenigingen komen wekelijks of om de twee weken samen om hun liederen in te studeren. De vrouwenvereniging en bijbelstudievereniging komen om de twee weken samen.
Daarnaast vindt heel veel werk plaats door de verschillende commissies. De zendingscommissie zamelt geld in door middel van oud papier en de kringloopwinkel. De evangelisatiecommissie doet haar werk in de gemeente en onder asielzoekers.

Evenals in 2016 liep het ledental terug. Nu van 1470 terug naar 1440 leden en doopleden. We zien er naar uit dat het aantal weer gaat toenemen.


Financiële verantwoording

Financiële verantwoording

Zoals boven vermeld heeft de diaconie haar taak in de gemeente verricht. Ze is daarvoor ruimschoots door de gemeente met giften in staat gesteld.

De kerk heeft het jaar 2017 met een positief resultaat afgesloten. Echter ziet de kerkenraad de noodzaak om alvast reserveringen te doen voor de kosten die er aan staan te komen. Het gebouw is twintig jaar oud en dat houdt in dat er rekening gehouden moet worden met komende kosten. Daarvoor is door de beheerscommissie met behulp van drie accountants uit de gemeente een Meerjaren onderhoudsplan opgesteld om daarin een verantwoorde weg te gaan. In de ledenvergadering van maart aanstaande zal dit plan naar alle waarschijnlijkheid door de gemeente goed gekeurd worden.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 480462,00 € 516724,00 € 500000,00
Rente en overige inkomsten € 9979,00 € 5566,00 € 8000,00
totale inkomsten € 490441,00 € 522290,00 € 508000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 138394,00 € 138785,00 € 139000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 122979,00 € 64424,00 € 70000,00
Diaconale uitgaven € 42838,00 € 48404,00 € 48000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 151106,00 € 152717,00 € 150000,00
Rente en overige uitgaven € 86363,00 € 100364,00 € 80000,00
totale lasten € 541680,00 € 504694,00 € 487000,00
per saldo € -51239,00 € 17596,00 € 21000,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 07-07-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 25-01-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 06-02-2018