ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Aagtekerke

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 10 ouderlingen en 6 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Aagtekerke vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2019 is de gemeente elke zondag drie keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Prelaatweg 17 te 4363 NB Aagtekerke. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. Naast de prediking van het Woord mochten de sacramenten bediend worden. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is driemaal het Heilig Avondmaal bediend. De Heilige Doop werd 5 maal bediend aan in totaal 14 kinderen. Er werden in 2019 5 huwelijken kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente.


Het totaal aantal leden nam af van 956 tot 933 (bestaande uit 522 leden en 411 doopleden). De kerkenraad vergaderde 12 keer.

Het catechetisch onderwijs mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan de zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke of droeve omstandigheden.

De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook diverse verenigingen actief. Ook mochten vele vrijwilligers weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft inde kolom "Realisatie 2019" inzicht in de werkelijke gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom "Begroting 2019" geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2020 in de lijn zullen liggen met die van het verslagjaar 2019.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle "kassen" van de plaatselijke gemeente, zowel van de "Kerk" als de "Diaconie" en de "zendingscommissie", alsmede de diverse verenigingen. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van baten en lasten stelsel. De bijdragen van de gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.


Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 409896,00 € 443618,00 € 443618,00
Rente en overige inkomsten € 43576,00 € 38271,00 € 38271,00
totale inkomsten € 453472,00 € 481889,00 € 481889,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 179896,00 € 166381,00 € 166381,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 36176,00 € 104712,00 € 104712,00
Diaconale uitgaven € 72618,00 € 81992,00 € 81992,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 68706,00 € 78482,00 € 78482,00
Rente en overige uitgaven € 59660,00 € 50989,00 € 50989,00
totale lasten € 417056,00 € 482556,00 € 482556,00
per saldo € 36416,00 € -667,00 € -667,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 11-06-2020
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 27-02-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 27-02-2020