ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Zwolle

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 3 ouderlingen en 2 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Zwolle vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het jaar 2019 mocht de gemeente elke zondag twee keer samenkomen in een openbare eredienst. Deze diensten werden gehouden in ons eigen kerkgebouw aan de Kromme Mijdrecht 1 te Zwolle. Ook tijdens de christelijke feestdagen, biddag , dankdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen mochten wij samenkomen onder Gods Woord. De consulent van de gemeente, ds. A. Schot kon meerdere zondagen in ons midden voorgaan, en heeft ook de sacramenten kunnen bedienen in het midden van de gemeente. Ook andere predikanten uit ons kerkverband gingen zowel op zondag als door de week voor in onze gemeente. Tijdens de leesdiensten gingen de ouderlingen bij toerbeurt voor. Het sacrament van het Heilig Avondmaal werd twee keer bediend in het jaar 2019. Ook werd de Heilige Doop bediend aan twee kinderen van de gemeente. Er werd één huwelijk bevestigd in het midden van de gemeente. Het aantal leden van de gemeente was per 31-12-2019 228 leden. Bestaande uit 131 leden en 97 doopleden. De gemeente is vacant. De kerkenraad bestond per 31-12-2019 uit drie ouderlingen en twee diakenen. De kerkenraad vergaderde twaalf maal in het jaar 2019. Er werden een viertal mansledenvergaderingen gehouden. Driemaal werd er een beroep uitgebracht. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht zijn voortgang hebben. De jeugd van de gemeente komt trouw naar de catechisatie. Huisbezoeken, ziekenbezoeken, bezoeken aan bejaarden en andere leden met zorgen werden bezocht door leden van de kerkenraad. De diaconie heeft diverse keren hulp geboden bij financiële zorgen in de gezinnen, bij de ouderen en de jongeren in de gemeente. De zorgen vermeerderen in het midden van de gemeente. De gemeente heeft kunnen bijdragen aan het werk van de verschillende deputaatschappen en stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn op verschillende terreinen. Binnen de gemeente zijn ook een vrouwenvereniging /+ 21 vereniging / jeugd- en zangvereniging actief. Ook een commissie '' Naastenhulp" mocht diverse malen hun hulp binnen de gemeente aan bieden. Ons eigen kerkblad verscheen in 2019 eenmaal per twee weken.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom 'Realisatie 2019 inzicht in de werkelijke gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom 'begroting 2019 geeft inzicht in de begrote ontvangsten en lasten. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2020 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar 2019. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle ''kassen'' van de plaatselijke gemeente. Zowel van de '' kerk'' inclusief zendingscommissie, jeugd, en zangvereniging mede de ''diaconie'' Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen gelden, giften, en (eventuele legaten). De uitgaven tot onderhoud van de eredienst bestaan uit betaalde vergoedingen predikanten. De lasten kerkelijke gebouwen bestaan uit lasten die samenhangen met het kerkgebouw, zoals onderhoud, energie, en schoonmaak.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 100031,00 € 87082,00 € 90000,00
Rente en overige inkomsten € 1253,00 € 10844,00 € 10800,00
totale inkomsten € 101284,00 € 97926,00 € 100800,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 22835,00 € 21624,00 € 24000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 71000,00 € 11221,00 € 12000,00
Diaconale uitgaven € 22640,00 € 13345,00 € 20000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 3447,00 € 10525,00 € 15000,00
Rente en overige uitgaven € 22871,00 € 20769,00 € 20000,00
totale lasten € 142793,00 € 77484,00 € 91000,00
per saldo € -41509,00 € 20442,00 € 9800,00

In vergelijking met 2018 zijn de onderhoudskosten aanzienlijk lager. Dit valt te verklaren in het feit dat er in 2018 groot onderhoud heeft plaats gevonden aan het kerkgebouw en pastorie.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 04-06-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 11-02-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 12-02-2020