ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente te Urk

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 5 ouderlingen en 4 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Urk vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2017 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan De Noord in Urk. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen, alsook door de weeks mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. De consulent van de gemeente, ds. C. Hogchem mocht 2 zondagen in ons midden voorgaan, alsook twee keer met weekdiensten. Ook vele andere predikanten uit ons kerkverband hebben predikbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is 3 maal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend 7 keer bediend Er werden in 2014 2 huwelijken kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente.</p><p>Het totaal aantal leden bleef gelijk (bestaande uit 279 leden en 309 doopleden). De gemeente is vacant; de kerkenraad bestond per 31 december 2017 uit 5 ouderlingen en 4 diakenen. De kerkenraad vergaderde 17 keer. Vier maal is tijdens een mansledenvergadering een predikant of kandidaat beroepen. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden.</p><p>De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook een mannen,- en vrouwen,- en jeugdvereniging actief. Er is door vrijwilligers veel werk gedaan voor en in de kerk. Ook is er met vrijwilligerswerk bijgedragen aan jongerenwerk in de gemeente Urk en evangelisatiewerk in Leeuwarden. Het eigen kerkblad verscheen in 2017 maandelijks. Er heeft een uitbreiding van de zalen plaatsgevonden.</p>

Financiële verantwoording

<p>Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2076’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2018 in lijn zullen liggen met die van dit verslagjaar . <br> De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten en studenten</p>

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 187900,00 € 226204,00 € 200000,00
Rente en overige inkomsten € 0,00 € 0,00 € 0,00
totale inkomsten € 187900,00 € 226204,00 € 200000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 48900,00 € 51000,00 € 50000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 48000,00 € 460000,00 € 500000,00
Diaconale uitgaven € 23000,00 € 30500,00 € 26000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 8100,00 € 9300,00 € 9500,00
Rente en overige uitgaven € 5580,00 € 8000,00 € 8000,00
totale lasten € 133580,00 € 558800,00 € 593500,00
per saldo € 54320,00 € -332596,00 € -393500,00

In 2017 heeft er een verbouwing en uitbreiding van het kerkgebouw plaatsgevonden.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 14-07-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 10-02-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 10-02-2018