ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Lelystad

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 4 ouderlingen en 3 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Lelystad vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2019 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Zuiderwagenplein in Lelystad. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. De consulent van de gemeente is ds. D.W. Tuinier. Hij is verschillende malen bij ons voorgegaan. Ook diverse andere predikanten en studenten uit ons kerkverband hebben predikbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is twee maal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan in totaal 6 kinderen. Er werden in 2019 twee huwelijken kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente. Het aantal leden en doopleden nam met 10 af 164 per ultimo 2019 (bestaande uit 102 leden en 62 doopleden). De gemeente is vacant. De kerkenraad bestond per 31 december 2019 uit 4 ouderlingen en 3 diakenen. De kerkenraad vergaderde17 keer. Tijdens een mansledenvergadering werd in 2019 een beroep uitgebracht op ds. H. Brons te Vlaardingen, kandidaat G.P. van Nieuw Amerongen te Stolwijk, ds. R.A.M. Visser te Apeldoorn en opnieuw ds. H. Brons te Vlaardingen. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden. De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Ook is de diaconie aangesloten bij het plaatselijke Interkerkelijke Diaconaal overleg. Verder waren binnen de gemeente ook diverse verenigingen actief, te weten een vrouwenvereniging, een tweetal jeugdverenigingen en een kinderclub. Verder waren er een aantal Bijbelkringen die regelmatig samenkwamen. Ook mochten de vrijwilligers van de marktevangelisatie, evenals die van de vakantiebijbelclub weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Het eigen kerkblad verscheen in 2019 tweewekelijks.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” [inclusief zendingscommissie, (jeugd)verenigingen, etc.] als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden en giften. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan uit de (onkosten)vergoedingen voor de predikanten. De lasten kerkelijke gebouwen betreffen de kosten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, afschrijving, etc.). Het is de verwachting is dat de baten en lasten m.b.t. 2020 in lijn zullen liggen met die van 2019.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 68678,00 € 74208,00 € 59025,00
Rente en overige inkomsten € 4037,00 € 6641,00 € 6000,00
totale inkomsten € 72715,00 € 80849,00 € 65025,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 20538,00 € 25486,00 € 23500,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 19274,00 € 15661,00 € 30700,00
Diaconale uitgaven € 8529,00 € 6908,00 € 7000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 7034,00 € 7363,00 € 6500,00
Rente en overige uitgaven € 12600,00 € 22208,00 € 12800,00
totale lasten € 67975,00 € 77626,00 € 80500,00
per saldo € 4740,00 € 3223,00 € -15475,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 05-06-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 26-02-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 05-02-2020