ANBI gegevens 2018

Naam

Gereformeerde Gemeente te Kampen

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 15 ouderlingen en 8 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Kampen vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2018 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de 2e Ebbingestraat in Kampen. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. Op woensdag 5 september 2019 mocht de gemeenste weer een 'eigen' herder en leraar ontvangen, ds. D/W. Tuinier. Vanaf zondag 9 september 2019 mocht ds. Tuinier bijna wekelijks tweemaal per zondag in ons midden voorgaan, alsook in enkele weekdiensten. Tot die datum hebben diverse andere predikanten en studenten uit ons kerkverband hun predikbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is drie maal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop zes maal bediend. In het jaar 2018 mochten tweeëndertig (32) jongeren openbare belijdenis van het geloof afleggen. Het totaal aantal (doop)leden daalde naar 1581 (dit is inclusief Leeuwarden, met 33 leden en doopleden) per ultimo 2018. De gemeente had vanaf 5 september 2018 een eigen predikant; de kerkenraad bestond per 31 december 2018 uiteen vijftien ouderlingen en acht diakenen. De kerkenraad vergaderde maandelijks en voor enkele bijzondere aangelegenheden (zowel ouderlingen als diakenen vergaderen tevens in smal verband). Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden. De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook allerlei verenigingen (zoals jeugdvereniging, bijbelvereniging, mannenvereniging, vrouwenverenging) en zangkoren actief. Ook mochten de vele vrijwilligers van jong tot oud weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Het eigen kerkblad verscheen in 2018 tweewekelijks (met periodiek 'Poortnieuws').

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018' inzicht in de gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen vanuit het vorig boekjaar 2017. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 in lijn zullen liggen met die van dit verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van de “kassen” van de plaatselijke gemeente voor zowel kerk als diaconie (exclusief zelfstandige commissies als zendingscommissie, (jeugd)verenigingen, bibliotheek, etc.). Het verkorte jaarverslag is opgesteld[op basis van het baten en lasten stelsel]. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collecte gelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.), het traktement voor de eigen predikant (vanaf september 2018), vergoedingen voor de gastpredikanten en het salaris van de (hulp)kosters. Jaarlijks is er kascontrole vanuit de kerkenraad en de ledenvergadering. In de ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd door de kerkenraad/ penningmeester aan de ledenvergadering. De kerkenraad legt met een staat van baten en lasten (met een overzicht van de bezittingen en schulden) schriftelijk verantwoording af aan de gemeente. In de algemene ledenvergadering zijn deze financiële verslagen toegelicht door de penningmeester en is verslag gedaan van de kascommissie (de heren D. Bok en J. van Wijhe); de kascommissie heeft schriftelijk (dd 19 maart 2019, met nadere toelichting) op de ledenvergadering van 28 maart 2019 verklaard dat uit de controle geen tekortkoming zijn vastgesteld. Daarnaast heeft op 24 mei 2018 kerkvisitatie plaatsgevonden door de visitatoren ds. P.G. Heijkamp en ouderling J. Bonhof.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2017 Realisatie 2018 Begroting 2018
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 430000,00 € 493433,00 € 430000,00
Rente en overige inkomsten € 9000,00 € 8478,00 € 9000,00
totale inkomsten € 439000,00 € 501911,00 € 439000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 93000,00 € 95301,00 € 93000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 53000,00 € 38282,00 € 53000,00
Diaconale uitgaven € 94000,00 € 97733,00 € 94000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 141000,00 € 157852,00 € 141000,00
Rente en overige uitgaven € 66000,00 € 55458,00 € 66000,00
totale lasten € 447000,00 € 444626,00 € 447000,00
per saldo € -8000,00 € 57285,00 € -8000,00

Toelichting bij het financieel overzicht kerk.

De kerk heeft het jaar 2018 financieel mogen afsluiten met een positief resultaat ten bedrage van € 60.850 ; dit is fors hoger dan in 2017 (€ 12.749). Het totaal aan opbrengsten (vanuit collecten en giften) bedroeg in 2018 € 196.413: dat is hoger dan in 2017 (€ 172.077). De opbrengst vanuit de (algemene) collecten 'kerk' daalde in de achterliggende drie jaar van € 115.486 (2015), € 106.792 (2016) naar € 101.656 (2017) maar steeg dit jaar weer naar € 108.497. De jaarlijkse extra ledenbijdrage is in 2018 licht gedaald met € 2.434 (naar € 44.222). Per saldo zijn de totale baten ('ontvangsten') voor de kerk echter gestegen van € 309.981 naar € 326.131.

Het totaal aan lasten ('uitgaven') over 2018 is verder verminderd van € 301.212 naar € 265.790. Dit komt met name door de daling van lasten voor de kerk ten gevolge van een gedeeltelijke vrijval van de onderhoudsvoorziening € 37.494. De exploitatie van het kerkblad vertoont wederom een positief resultaat door een hogere bijdrage van de lezers (postief saldo 2017 € 359 en in 2018 postief € 806). Het saldo aan overige baten (verhuuropbrengsten Beukelaar en woningen Groenestraat met rente minus bankkosten) was in 2018 ongeveer € 2.200 hoger; de opbrengst Beukelaar was lager door verminderde huuropbrengsten en hogere lasten door niet meer doorbelasten van koffie, thee en fisdrank aan verenigingen en vergaderingen. Het uiteindelijke saldo van baten en lasten is gestegen van positief € 21.556 naar positief € 75.026. Dit laatste is toegevoegd aan de algemene reserve (€ 60.850) en de reserve voor nieuwbouw (€ 14.176).

De balans geeft de 'bezittingen' en 'schulden' weer; het saldo ('Algemene reserve') bedraagt aan het eind van 2017 voor Kampen € 678.728 (met de jaartoevoeging van € 12.749) en voor Leeuwarden € 355.949. De algemene reserve voor Leeuwarden is gelijkgebleven. Daarnaast zijn er voor Kampen twee ‘gebonden’ reserves voor nieuwbouw en onderhoud (respectievelijk € 131.024 en € 333.126). De reserve voor nieuwbouw is toegenomen met de dotatie vanuit de extra collecten. Aan de bezittingenkant is het bedag aan uitgeleend geld gestegen van € 861.772 naar € 899.214: de kerk heeft € 647.361 uitgeleend aan het Deputaatschap Grootboek (uitgaande van de Gereformeerde Gemeente) en de rente hierop is bijgeschreven. De kerk kan dat geld bij het Deputaatschap opvragen wanneer dat nodig zou zijn.

Toelichting bij het financieel overzicht diaconie.

Het totaal aan ontvangsten vanuit de collecten diaconie (€ 73.283) is hoger dan in de drie voorgaande jaren (€ 72.405 in 2015 en € 71.497 in 2016 en € 65.907 in 2017). Door een buitengewone ontvangst van € 30.000 is het totaal aan opbrengsten sterk gestegen ten opzichte van 2017 (€ 160.289 in 2018 en € 116.983 in 2017). Het totaal aan uitgaven voor bijdragen aan instellingen en personen en de reserving voor toekomstige uitgaven, is eveneens hoger dan in voorgaande jaren. De bijdragen aan instellingen en personen bedroegen in 2018 en 2017 respectievelijk € 165.856 en € 137.495. Het totaal aan beschikbare gelden voor diakonale uitgaven (de ' algemene reserves') is, overeenkomstig de intentie, verder afgenomen met € 5.567 (€ 85.641 ultimo 2017 en € 80.073 ultimo 2018).

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 24-05-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 19-03-2019
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 19-03-2019