ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Kampen

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 15 ouderlingen en 8 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Kampen vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2019 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de 2e Ebbingestraat in Kampen. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. Onze herder en leraar ds. Tuinier mocht wekelijks tweemaal per zondag in ons midden voorgaan, alsook in enkele weekdiensten. In het verslagjaar is vier maal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop tien maal bediend. In het jaar 2019 mochten tweeëndertig (20) jongeren openbare belijdenis van het geloof afleggen. Het totaal aantal (doop)leden daalde naar 1569 (dit is inclusief Leeuwarden, met 39 leden en doopleden) per ultimo 2019. De kerkenraad bestond per 31 december 2019 uiteen vijftien ouderlingen en acht diakenen. De kerkenraad vergaderde maandelijks en voor enkele bijzondere aangelegenheden (zowel ouderlingen als diakenen vergaderen tevens in smal verband). Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden. De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook allerlei verenigingen (zoals jeugdvereniging, bijbelvereniging, mannenvereniging, vrouwenverenging) en zangkoren actief. Ook mochten de vele vrijwilligers van jong tot oud weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Het eigen kerkblad verscheen in 2019 tweewekelijks (met periodiek 'Poortnieuws').

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019' inzicht in de gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen vanuit het vorig boekjaar 2018. Er wordt verwacht dat de baten in 2020 in lijn lager zullen liggen met die van dit verslagjaar vanwege de Corona crisis (en het niet plaats vinden van kerkdiensten voor de maanden maart, april en mei) en de gevolgen van een eventuele economische crisis.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van de “kassen” van de plaatselijke gemeente voor zowel kerk als diaconie (exclusief zelfstandige commissies als zendingscommissie, (jeugd)verenigingen, bibliotheek, etc.). Het verkorte jaarverslag is opgesteld [op basis van het baten en lasten stelsel]. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collecte gelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.), het traktement voor de eigen predikant (vanaf september 2018), vergoedingen voor de gastpredikanten en het salaris van de (hulp)kosters. Jaarlijks is er kascontrole vanuit de kerkenraad en de ledenvergadering. In de ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd door de kerkenraad/ penningmeester aan de ledenvergadering. De kerkenraad legt met een staat van baten en lasten (met een overzicht van de bezittingen en schulden) schriftelijk verantwoording af aan de gemeente. In de algemene ledenvergadering worden deze financiële verslagen toegelicht door de penningmeester en wordt verslag gedaan van de kascommissie (de heren D. Bok en G. Leusink); de kascommissie heeft voor het laatst schriftelijk (dd 19 maart 2019, met nadere toelichting) op de ledenvergadering van 28 maart 2019 over de voorgaande cijfers en toen verklaard dat uit de controle geen tekortkoming zijn vastgesteld. De controle op de cijfers over het jaar 2019 heeft nog niet kunnen plaats vinden vanwege de Corona crisis en heeft ook nog geen ledenvergadering plaats gevonden. Dit zal later in het jaar plaatsvinden DV.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 493433,00 € 541368,00 € 541000,00
Rente en overige inkomsten € 8478,00 € 6796,00 € 6800,00
totale inkomsten € 501911,00 € 548164,00 € 547800,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 95301,00 € 141808,00 € 142000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 38282,00 € 76274,00 € 76000,00
Diaconale uitgaven € 97733,00 € 68331,00 € 43000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 157852,00 € 132534,00 € 160000,00
Rente en overige uitgaven € 55458,00 € 98482,00 € 66000,00
totale lasten € 444626,00 € 517429,00 € 487000,00
per saldo € 57285,00 € 30735,00 € 60800,00

Toelichting bij het financieel overzicht kerk.

De structurele opbrengsten uit collecten en bijdragen voor de kerk zijn in 2019 gedaald.

Het totaal aan baten ('ontvangsten') voor de kerk is daarentegen wel gestegen. Dit komt echter met name door de incidentele giften voor het evangelisatiehuis ‘De Haven’ en ontvangen legaten .

Het totaal aan lasten ('uitgaven') over 2019 is gestegen. Dit komt door toename van de kosten voor onderhoud en traktement. In 2018 hadden de kosten voor het traktement betrekking op 3 maanden en voor 2019 op het gehele jaar.

Toelichting bij het financieel overzicht diaconie.

Het totaal aan ontvangsten vanuit de collecten diaconie is lager dan in het voorgaande jaar. In 2018 was sprake van een buitengewone ontvangst waardoor het totaal aan opbrengsten in 2019 substantieel afwijkt van dat jaar. De diaconie heeft oog voor het niet te hoog worden van de reserves met de intentie om die niet onnodig te laten oplopen.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 24-05-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 19-03-2019
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 19-03-2019