ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Zoetermeer

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 5 ouderlingen en 5 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Zoetermeer vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

In het verslagjaar 2019 kwam de Gereformeerde Gemeente van Zoetermeer elke zondag tweemaal bijeen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Zwaardslootseweg 44. Naast deze zondagse erediensten kwam de gemeente ook samen op christelijke feest- en gedenkdagen, bid- en dankdagen, en een aantal doordeweekse kerkdiensten. Gedurende de eerste zeven weken was ds. G.W.S. Mulder verbonden aan onze gemeente; met zijn afscheid op zondag 10 februari (in verband met het aannemen van een beroep van de Gereformeerde Gemeente te Ridderkerk) werd de gemeente vacant. In de periode na 10 febuari vervulden echter verschillende gastpredikanten en studenten een predikbeurt, en in de overige diensten ging een ouderling voor in een leesdienst. Gedurende het jaar werd tweemaal het sacrament van het Heilig Avondmaal bediend en ook tweemaal het sacrament van de Heilige Doop, aan in totaal drie kinderen. In het jaar 2019 werden twee huwelijken kerkelijk bevestigd in onze gemeente. Het ledenaantal nam in het verslagjaar 2019 met 15 af van 362 naar 347 (221 leden en 126 doopleden).<br>De kerkenraad van de gemeente, per 31 december 2019 bestaande uit vijf ouderlingen en vijf diakenen, vergaderde dertien maal. Het werk van de kerkenraad had zijn voortgang, in het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente, in de huisbezoeken, het bezoekwerk aan zieken, ouderen en leden in moeilijke omstandigheden. Daarnaast bezocht de diakonie en de diakonale hulpverlening leden bij financiële moeilijkheden of bij zorgelijke omstandigheden, en werd financiële of praktische hulp verleend. Verder droeg de gemeente financieel bij aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Tenslotte waren in de gemeente diverse verenigingen, commissies en vrijwilligers actief, elk gericht op samenbinding in de gemeente en het welzijn van onze naasten. Ook gedurende het jaar 2019 werd de gemeente tweewekelijks geïnformeerd door middel van het eigen kerkblad Kerknieuws.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019 ’inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” inclusief zendingscommissie, (jeugd)verenigingen, bibliotheek, etc. als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 221700,00 € 197800,00 € 197800,00
Rente en overige inkomsten € 15000,00 € 148200,00 € 148200,00
totale inkomsten € 236700,00 € 346000,00 € 346000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 100400,00 € 64800,00 € 64800,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 50700,00 € 56300,00 € 56300,00
Diaconale uitgaven € 17500,00 € 15200,00 € 15200,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 23900,00 € 26100,00 € 26100,00
Rente en overige uitgaven € 15400,00 € 11100,00 € 11100,00
totale lasten € 207900,00 € 173500,00 € 173500,00
per saldo € 28800,00 € 172500,00 € 172500,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 04-06-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 27-02-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 09-03-2020