ANBI gegevens 2019

Naam

Scriba M.M. van Winkelen

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 5 ouderlingen en 5 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Scriba M.M. van Winkelen vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2019 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Oude Boomgaardstraat 43 in Den Haag. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag, op Nieuwjaarsmorgen en op Oudejaarsavond mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. Diverse predikanten uit ons kerkverband hebben predikbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In 2019 is is het Heilig Avondmaal tweemaal bediend. De heilige doop is driemaal bediend aan kinderen van de gemeente. In 2019 is er geen huwelijk in de gemeente bevestigd, wel waren er kerkelijke bevestigingen van huwelijken van gemeenteleden in zustergemeenten. Het aantal leden bedroeg ultimo 2019 263 personen (bestaande uit 185 leden en 78 doopleden). De gemeente is vacant. De kerkenraad bestond per 31 december 2019 uit 5 ouderlingen en 5 diakenen. Ook is ds. M.L. Dekker aan de gemeente verbonden, hij is namens het deputaatschap voor Israël werkzaam in Israël. De kerkenraad vergaderde maandelijks. Tijdens diverse mansledenvergaderingen werd in 2019 een beroep uitgebracht op ds. B. Labee te Veenendaal, op kandidaat G.P. van Nieuw Amerongen te Stolwijk, op kandidaat M.L. Dekker te Hendrik-Ido-Ambacht (voor Israël), ds. H. Brons te Vlaardingen en op ds. R.A.M. Visser te Apeldoorn. Geen van de beroepen predikanten die voor de eigen gemeente beroepen werd had de vrijmoedigheid het beroep aan te nemen. Kandidaat M.L. Dekker mocht tot onze blijdschap het beroep wel aannemen. In augustus 2019 is hij bevestigd en heeft hij intrede gedaan, waarna hij is uitgezonden naar Israël. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden. De diaconie heeft waar nodig bijstand verleend in financiële moeilijkheden van gemeenteleden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Ook waren binnen de gemeente een zangvereniging, een -12-vereniging, een studievereniging en een vrouwenvereniging actief. Tenslotte mochten de vrijwilligers van verschillende commissies weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Het gemeenteblad 'kerknieuws' dat wordt gedeeld met andere gemeenten in de classis verscheen in 2019 om de 2 weken.

Financiële verantwoording

De onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten in 2020 nagenoeg gelijk zullen blijven met die van de verslagjaar en de lasten voor de gebouwen zullen toenemen, dit vanwege voorgenomen verbouwingen. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” als de “Diaconie” en de kas van de "Beheercommissie Onroerend Goed". Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten. De boeken zijn gecontroleerd door een hiervoor benoemde kascontrolecommissie die hierover verslag zal doen aan de manslidmatenvergadering (deze is uitgesteld vanwege het coronavirus). Op basis hiervan is voorgesteld decharge aan de penningmeesters/kerkenraad te verlenen.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 106408,00 € 100562,00
Rente en overige inkomsten € 89570,00 € 70000,00
totale inkomsten € 195978,00 € 170562,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 120321,00 € 101263,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 43803,00 € 88825,00
Diaconale uitgaven € 20263,00 € 20263,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 30491,00 € 31141,00
Rente en overige uitgaven € 0,00 € 0,00
totale lasten € 214878,00 € 241492,00
per saldo € -18900,00 € -70930,00

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd. Zie onderstaand de data waarop er kascontrole geeft plaatsgevonden.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 21-06-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 28-04-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 30-04-2020