ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Boskoop

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 8 ouderlingen en 6 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Boskoop vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2019 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Mendelweg 20 in Boskoop. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. Onze gemeente wordt bediend door een eigen herder en leraar ds. J.J. Tanis. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is driemaal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan in totaal 16 kinderen. Er werden in 2019 43 huwelijken kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente.Het totaal aantal leden steeg van tot 857 per ultimo 2019 (bestaande uit 460 leden en 397 doopleden). De kerkenraad bestond per 31 december 2019 uit 1 predikant, 8 ouderlingen en 6 diakenen. De kerkenraad vergaderde 16 keer. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden.</p><p>De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook 5 jeugdverenigingen, een lidmatenkring, vrouwenvereniging en jeugdkoor actief. Ook mochten de vrijwilligers van diverse commissies zoals beheer en onderhoud, kerkelijke hulpverlening, website, zending en evangelisatie weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Het regionale kerkblad verscheen in 2019 elke twee weken.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De inkomsten zijn in 2019 aanzienlijk hoger dat in de voorgaande jaren. De hangt samen met een grootschalige verbouwing van het kerkgebouw, waarvoor in 2019 voor een aanzienlijk bedrag giften zijn ontvangen.

De uitvoering van de verbouwing is gestart in mei 2020. Daaraan voorafgaand zijn al kosten gemaakt voor de voorbereiding ervan, zoals kosten van vergunningen, bouwbegeleiding, architect en adviseurs. De lasten kerkelijke gebouwen zijn in 2019 als gevolg daarvan aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren.

Er wordt verwacht dat de gewone baten en lasten in 2020, dus exclusief de baten en lasten in verband met de verbouwing, in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel .

De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.

De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met de gewone kosten van het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoeding voor predikant en koster.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 364842,00 € 815316,00 € 800000,00
Rente en overige inkomsten € 20,00 € 29,00 € 0,00
totale inkomsten € 364862,00 € 815345,00 € 800000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 88441,00 € 91412,00 € 91000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 27856,00 € 132202,00 € 132000,00
Diaconale uitgaven € 15224,00 € 14254,00 € 14000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 75493,00 € 71872,00 € 72000,00
Rente en overige uitgaven € 36484,00 € 37909,00 € 38000,00
totale lasten € 243498,00 € 347649,00 € 347000,00
per saldo € 121364,00 € 467696,00 € 453000,00

De kascontrole van de diaconie is vanwege de omstandigheden uitgesteld en zal deze zomer nog plaatshebben.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 29-05-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 06-07-2020